Emneregister
Tingsrett

HR-2023-2420-A Erstatning etter gl. § 9, jf. § 2 for skader forårsaket ved boring av energibrønn (nr. 1/2024)

HR-2023-2169-A Innløsing av festetomt (nr. 1/2024)

HR-2023-1192-A Om boligsameiers stilling når sameieforholdet kreves oppløst (nr. 3/2023)

HR-2023-665-U Bortfall av ekspropriasjonsvedtak er ikke til hinder for at erstatningskrav som følge av ekspropriasjonsprosjektet kan fremmes (nr. 3/2023)

HR-2023-1053-A Både ekspropriasjon og jordskifte er underlagt de skranker som følger av at eiendomsrettem er et konstitusjonsbeskyttet rettsgode. Grunnloven § 105 er dermed ikke til hinder for at en part kan velge mellom ekspropriasjon og jordskifte etter hjemmel for eiendomsinngrep (nr. 3/2023)

HR-2023-1239-A Ingen utvidet fortolkning av rett til erstatning for områdevern (nr. 3/2023)

HR-2023-847-A Strøksservitutt eller ikke, det var spørsmålet (nr. 2/2023)

HR-2023-936-A Liten nåde for ulven også innenfor ulvesonen (nr. 2/2023)

Om kollektiv eiendomsrett til grunn i Karasjok - Utmarksdomstolen for Finnmarks sak 21-086077TVI-UTMA (nr. 2/2023)

HR-2022-718-A Krav om innreisekarantene for eiere av fritidseiendom i Sverige under Covid-19-pandemien var lovlig - også EMK- og EØS-rettslig (nr. 4/2022)

HR-2022-2068-A Skadelidtes medvirkning i form av unnlatt gjerdefohold (nr. 4/2022)

HR-2022-993-A Høyesterett med viktige avklaringer om eiendomsrettens utstrekning oppover - men etterlater spørsmål om konkrete ulemper og om overflyging (nr. 3/2022)

HR-2022-1119-A Rett til å la hus på fremmed grunn bli stående mot vederlag (nr. 3/2022)

HR-2021-2510-A Kan en kommune forby utleie av el-sparkesykler i medhold av eiendomsrett til gater og fortau? Ja, hvilken kompetanse gir egentlig eierrådigheten det offentlige? (nr. 2/2022)

HR-2021-2248-A Aurstadmaskin-saken. Egentlig advokatansvar og spørsmålet om det var gitt mangelfull rådgivning eller ikke (nr. 1/2022)

HR-2021-1975-S Spørsmål om gyldigheten av vedtak om konsesjon og ekspropriasjon til vindkraft på Fosen-halvøya (nr. 4/2021)

Hr-2021-1773-A Men den selvstendige rettsvernshevden var ikke død! (nr. 4/2021)

Forholdet mellom ekspropriasjon og regulering - litt om hvordan likeartede grunnlovsspørsmål behandles i Norge og USA (nr. 3/2021)

HR-2021-1429-A Spørsmål om grensereinbeiteloven av 1972 med forskrifter var i strid med en svensk samebys rettigheter til beiteområder i Troms ervervet gjennom alders tids bruk (nr. 3/2021)

HR-2021-953-A Rekkefølgekrav (Selvaag/omregulert område på Mortensrud i Oslo) (nr. 2/2021)

HR-2021-863-U Andejakt i strid med viltloven. Krav om frifinnelse under henvisning til at jakten var i samsvar med samisk rettsoppfatning og sedvane (nr. 2/2021)

HR-2021-662-A Ingen nåde for ulv utenfor ulvesonen (nr. 2/2021)

Kort merknad til HR-2020-2186-A (Stryken gård). Saken gjald fastlegging av positiv servituttrådighet (jf. servitituttlova § 2) (nr. 1/2021)

HR-2020-2472-P En kommentar til klimadommen om Grunnloven § 112 og privates rettsposisjoner, in casu gyldigheten av utvinningstillatelser i Barentshavet (nr. 1/2021)

HR-2020-1910-A Kan jordskifte brukes til å skaffe tilleggstomt (nr. 1/2021)

Hvem avgjør privatrettslige tvister om fast eiendom? Noen bemerkninger med utgangspunkt i HR-2020-959-A og HR-2020-1025-U (nr. 4/2020)

HR-2020-955-A Straffeansvar etter naturmangfoldloven og vannressursloven for nedtapping av vann til produksjon av laksesmolt (settefisk) (nr. 4/2020)

Högsta domstolens dom av 23. januar 2020 i mål nr. T 853-18 om jakt- og fiskerett i Girjas sameby (nr. 2/2020)

Tingsrett - impulser til og fra Forskergruppe i naturressursrett (nr. 1/2020)

HR-2019-2395-A Om styret i reinbeitedistriktets adgang til å fastsette reintall for de enkelte siidaandeler ved en reintallsreduksjon. Særlig om forståelsen av reindriftsloven § 60 fjerde ledd (dissens 3-2). Mindretallet drøftet også forholdet til EMK P1-1.

HR-2019-1152-A Prinsipielle avklaringer om "urbant jordskifte" (nr. 4/2019)

HR-2019-1074-A Samodling og samboerforhold - et overgangsspørsmål (nr. 4/2019)

HR-2019-1784-A Tomtefeste - innløsningssum for lager/kontorbygg (nr. 4/2019)

Litteratur. Lasse Simonsen: Prisavslag og erstatning for mangler ved fast eiendom. Gyldendal, Oslo, 2019. 139 sider. ISBN 978-82-05-52105-6 (nr. 3/2019)

Endringer i eierseksjonsloven, borettslovene og plan- og bygningsloven (nr. 3/2019)

HR-2019-647-A Hvilken betydning skal tomteverdier ha for odelstaksten? (nr. 2/2019)

HR-2019-280-A Mistet strandrett ved konkludent adferd (nr. 2/2019)

NOU 2018:11 - Ny fjellov (nr. 4/2018)

HR-2018-1721-A  Overdragelse av kalk- og marmorforekomster omfattet også nødvendig uttak av eklogitt (nr. 4/2018)

HR-2018-1782-A Mistet jaktrett etter 55 år (nr. 4/2018)

HR-2018-1906-A Tilbakeføring av gave – verdifull villaeiendom (nr. 4/2018)

HR-2008-1715-A Kapitaliseringsrenten ved erstatning for ekspropriert næringseiendom (nr. 4/2018)

Litteratur. Kåre Lilleholt: Allmenn formuerett, 2. utgave. Universitetsforlaget, 2018. 377 sider (nr. 3/2018)

HR-2018-865-S Tvilløst-kravet etter tomtefesteloven - ingen endelig avklaring (nr. 3/2018)

HR-2018-1004-A Vinterbrøytet vei eller skiløype (nr. 3/2018)

HR-2017-2338-A Forholdet mellom objektiv og subjektivt bruksverdibegrep i ekspropriasjonsretten (nr. 2/2018)

HR-2018-456-P Finnmarkseiendommen kan fortsatt forvalte Nesseby bygdelags rettigheter (nr. 2/2018)

Den nye eierseksjonsloven av 2017 (nr. 2/2018)

HR-2017-2428-A Reduksjon av reintall (nr. 1/2018)

HR-2017-2160-A Løsningsrett til festeeiendom ble opprettholdt (nr. 1/2018)

HR-2017-2064-A Fikk ikk eiendomsrett til hytte (nr. 1/2018)

Litteratur. Toril G. Kjøllesdal, Thomas Andersen, Harald O. Sletner: Tomtefesteloven med kommentarer. Gyldendal Norsk Forlag AS 2016. 217 sider (nr. 3/2017)

Litteratur. Thor Falkanger: Tomtefesteloven med kommentarer. Universitetsforlaget 2016. 239 sider (nr. 3/2017)

HR-2017-1230-A Hyttebygging på reindriftsareal (nr. 3/2017)

Utmåling av ekspropriasjonserstatning som salgsverdi etter vederlagslova § 5 (HR-2017-331-A) (nr. 2/2017)

HR-2017-33 A Spørsmål om erverv av eiendom gjennom fisjonsreglene må tinglyses for å få rettsvern iht. tinglysingsloven § 23 og om erverver som bevisst unnlater å tinglyse erverv kan få rettsvern gjennom regler om rettsvernshevd (nr. 1/2017)

HR-2016-2195-S Kan private saksøkje staten for folkerettsbrot? Er "tvillaust"-vilkåret for regulering av festeavgift i strid med EMK? (nr. 1/2017)

Litteratur. Marianne Reusch: Friluftsloven med kommentarer. Gyldendal Akademisk 2016. 555 sider (nr. 4/2016)

HR-2016-02030-A Spørsmål om eiendomsrett var ervervet gjennom okkupasjon eller alders tids bruk (nr. 4/2016)

Litteratur. Thor Falkanger: Fast eiendoms rettsforhold, 5. utg. Universitetsforlaget, 2016. 412 sider (nr. 3/2016)

Litteratur. Thor Falkanger og Aage Thor Falkanger: Tingsrett, 8. utg. Universitetsforlaget, 2016. 956 sider. (nr. 3/2016)

Litteratur. Harald Benestad Anderssen: Mangler ved omsetning av boliger. Gyldendal Juridisk, 2016. 896 sider (nr. 3/2016)

Litteratur. Endre Stavang og Geir Stenseth: Fast eiendoms tingsrett. Gyldendal Juridisk, 2016. 316 sider (nr. 3/2016)

Litteratur. Katrine Broch Hauge: Fallrettar og ekspropriasjonserstatning. Universitetsforlaget, Oslo 2016. 464 sider (nr. 3/2016)

HR-2016-01219-A Spørsmål om et reinbeitedistrikt har rett til flytting av rein over en privat eiendom (nr. 3/2016)

Verdsetting av bygning ved avvikling av tomtefesteforhold (nr. 3/2016)

Litteratur. Hans Fredrik Marthinussen: Tredjemannsproblemene. Om formuesrettslige argumentasjonsmønstre. Cappelen Damm Akademisk, 2016. 262 sider (nr. 2/2016)

HR-2016-386-A Oppløsning av sameie etter sameieloven § 15 (nr. 2/2016)

HR-2016-304-S Tomtefeste. Tvist som gjaldt vederlag - innløsningssum (nr. 2/2016)

Rt. 2015 s. 1157 Passivitetsutløst bortfall av sameierett i hytte (nr. 1/2016)

Rt. 2015 s. 1180 Grunnlovsvernet til grunneigar ved innløysing av framfesta tomter (nr. 1/2016)

Litteratur. Erik Keiserud og Kristin Bjella: Oreigningsloven. Kommentarutgave, 3. utgave. Universitetsforlaget 2015. 285 sider (nr. 3/2015)

Litteratur. Endre Stavang (red.): Ekspropriasjon, 2. utgave. Cappelen Damm Akademisk 2015. 732 sider (nr. 3/2015)

Litteratur. Thor Falkanger: Løsningsrettsloven - kommentarutgave. Universitetsforlaget 2015. 212 sider (nr. 3/2015)

Rt. 2015 s. 120 Delvis overdragelse av hevdet veirett (nr. 3/2015)

Rt. 2015 s. 421 Tomtefeste og EMK (nr. 2/2015)

Litteratur. August E. Røsnes (red.): Arealadministrasjon. Universitetsforlaget, Oslo 2014. 351 sider. (nr. 3/2014)

NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven (nr. 3/2014)

Rt. 2014 s. 560 Tålegrense ved opphør av bruksrett til planovergang (nr. 3/2014)

Retting av grunnboken for fast eiendom - manglende ektefellesamtykke (nr. 3/2014)

Eiendomsmegling - nye regler kreditorvern (nr. 3/2014)

Rt. 2014 s. 385 Anvendelse av differanseprinsippet ved utmåling av ekspropriasjonserstatning (nr. 2/2014)

Litteratur. Thor Falkanger: Landbruksrett, Universitetsforlaget, 2013. 349 s. (nr. 1/2014)

Rt. 2014 s. 36 Hovden alpinsenter. Rett til ferdsel for kommersielle skiskoler i alpinanlegg og rett til bruk av heisanlegget for skiskolens medarbeidere. (nr. 1/2014)

Rt. 2013 s. 1508 Kostnadsfordeling i boligsameie (nr. 1/2014)

Litteratur. Trygve Bergsåker: Kjøp av fast eiendom med kommentarer til avhendingsloven, 5. utg. Norges Eiendomsmeglerforbund, Oslo 2013. 534 sider (nr. 4/2013)

Ny jordskiftelov (nr. 4/2013)

Rt. 2013 s. 809 Rekkevidden av jordskifterettens kompetanse etter jordskifteloven § 88 ved grensegang for landskapsvernområde (nr. 4/2013)

Rt. 2013 s. 1146 Høyesterett avklarer spørsmål om innløsningssum ved frembortfeste (nr. 4/2013)

Rt. 2013 s. 504 og Rt. 2013 s. 705 Tomtefeste - nye avklaringer fra Høyesterett om regulering av festavgift (nr. 3/2013)

Rt. 2013 s. 30 og Rt. 2013 s. 72 Høyesterettsdommer om henholdsvis byggerett og byggeplikt på festetom (nr. 2/2013)

Rt. 2012 s. 1345 Tvist om fallrettar i Kaupangerelva (nr. 1/2013)

Litteratur. Kåre Lilleholt: Allmenn formuerett. Fleire rettar til same formuesgode, Universitetsforlaget, Oslo 2012. 360 s. (nr. 3/2012)

Tomtefeste - Lindheim-dommen (EMD) av 12. juni 2012 (nr. 3/2012)

Rt. 2012 s. 808 Eigedomsrett i vassdrag (nr. 3/2012)

Rt. 2012 s. 882 Kyststi på Nesodden (nr. 3/2012)

Rt. 2012 s. 1003 Spørsmål om gjerdeplikt for jernbanen langs linjen (nr. 3/2012)

Ny giv for privatretten på Harvard, takket være tingrettsprofessor Henry Smith (nr. 2/2012)

Rt. 2012 s. 506 Tingsrettens grense mot obligasjonsrett - eiendomsretten foreldes ikke (nr. 2/2012)

Disputas. Onsdag 18. januar 2012 disputerte Marianne Reusch på avhandlingen "Allemannsretten - friluftslivets rettsgrunnlag". (nr. 1/2012)

Litteratur. Thor Falkanger: Fast eiendoms rettsforhold, 4. utgave. Universitetsforlaget, Oslo 2011. 404 sider (nr. 1/2012)

Rt. 2011 s. 1359 Uthuling av tomtefestelova § 15 på basis av avtaleloven § 36 (nr. 1/2012)

Rt. 2011 s. 1683 Kløvtveit-dommen. Sakene gjelder et kraftverk som utnytter vannkraften fra flere vassdrag (nr. 1/2012)

Litteratur. Ola Rygg, Oluf Skarpnes og Thor Falkanger: Odelsloven, Kommentarutgave, 5. utgave. Universitetsforlaget, Oslo 2011. 380 sider. (nr. 4/2011)

Rt. 2011 s. 1180 Krav om overtagelse av siidaandel, reinflokk og reinmerke ved skifte av dødsbo (nr. 4/2011)

Rt. 2011 s. 1254 Innløsningspris på festetomter og kapitaliseringsrente (nr. 4/2011)

Rt. 2011 s. 780 Eiendomsretten i naboforhold. Den nye vindmøllesaken (nr. 3/2011)

Rt. 2011 s. 509 U. Utlegg i festerett omfatter hus som senere fester fører opp (nr. 3/2011)

Litteratur. Endre Stavang: Opphør av servitutter. Cappelen Damm Akademisk, Oslo 2011. 210 sider (nr. 2/2011)

Rt. 2011 s. 129 Festeavgiftsforhøyelse (nr. 2/2011)

Rt. 2011 s. 153 Utløsning fra sameie ved misbruk (nr. 2/2011)

Rt. 2011 s. 228 Spørsmål om kompensasjon for ikke-økonomisk skade ved brudd på strøkservitutt (nr. 2/2011)

Rt . 2011 s. 556 Eiendomsrett til sjøgrunn (nr. 2/2011)

Rt. 2011 s. 105  Naturskadeerstatning (nr. 2/2011)

Litteratur. Ingunn Elise Myklebust: Strandrett og offentleg styring av arealbruk i sjø. Universitetsforlaget, Oslo 2010. 408 sider (nr. 1/2011)

Litteratur. Odd Jarl Pedersen, Per Sandvik, Helge Skaaraas, Stein Ness, Audvar Os: Plan- og bygningsrett, Del I Planlegging og ekspropriasjon, 2. utgave. Universitetsforlaget, Oslo 2010. 500 sider (nr. 1/2011)

Litteratur. Kirsti Strøm Bull (red.): Natur, rett, historie. Akademisk Publisering, Oslo 2010. 249 sider (nr. 1/2011)

Rt. 2010 s. 1056 Ekspropriasjon av fallrettigheter - verdsettelsesprinsipper ved utmåling av fallerstatning og Samlet plans betydning for påregnelighetsvurderingen etter vederlagsloven (nr. 4/2010)

Litteratur. Endre Stavang (red.): Ekspropriasjon - Noen sentrale emner. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2010. 511 sider (nr. 4/2010)

Forslag til regler om elekronisk tinglysing av rettsstiftelser i fast eiendom og borettslagsandeler (nr. 3/2010)

Erstatningsansvar for krenkelser ved «selvtekt» av private rådighetsforbud av typen villaklausuler (nr. 3/2010)

Krav om riving av hus i strandsonen – Storkammeravgjørelser fra EMD om EMK p 1-1 og artikkel 8 (nr. 3/2010)

Litteratur. Borgar Høgetveit Berg og Stein Bråthen-Otterbeck: Tingslysing: lov om tingslysing 7. juni 1935 nr. 2 med kommentarer, Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2009. 546 sider (nr. 2/2010)

Odelspreskripsjon mellom ektefeller - odelsloven av 1821 (nr. 2/2010)

Naturmangfold og privatrett (nr. 2/2010)

Litteratur. Øyvind Ravna (red.): Perspektiver på jordskifte. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 2009. 664 sider (nr. 1/2010)

Langrennsavgift eller gratisløyper (nr. 1/2010)

Rt. 2009 s. 1299 Krav om å nytte forkjøpsrett må som regel vera utan atterhald. (nr. 1/2010)

Litteratur. Kirsti Strøm Bull og Nicolay K. Winge: Fast eiendoms rettsforhold. Kort og godt. Universitetsforlaget, Oslo 2009. 160 sider (nr. 3/2009)

Litteratur. Thor Falkanger: Allmenningsrett, Universitetsforlaget, Oslo 2009. 387 sider (nr. 3/2009)

Markaloven vedtatt (nr. 3/2009)

Søksmålskompetanse etter friluftsloven - Ankeutvalgets kjennelse (HR-2009-1121-U) (nr. 3/2009)

Spørsmål om selskapsform for utmarkseiendom. Aksjeselskap eller samvirkelag? Lovlig omdannelse? Eidsivating lagmannsrett 22. desember 2008 (LE-2008-57314) (nr. 2/2009)

Fikk ikke selveier-setre i statsallmenning (nr. 2/2009)

Litteratur. Øyvind Ravnå: Rettsutgreiing og bruksordning i reindriftsområder. En undersøkelse med henblikk på jordskiftelovgivningens virkemidler. Oslo 2008. 590 sider (nr. 1/2009)

Litteratur. Erlend Baldersheim: Objektet for odelsrett og åseterett. Ein kritikk av Høgsterett sin praksis, Cappelen Akademisk Forlag, oslo 2008. 184 sider (nr. 1/2009)

Litteratur. Gunnar Eriksen: Alders tids bruk. Fagbokforlaget, Oslo 2008. 391 sider (nr. 4/2008)

Nye utnyttelsesmåter for allmenningsretten ( nr. 4/2008)

Rt. 2008 s. 1180 Spør først - grav siden. Straffansvar ved ulovlig veibygging (nr. 4/2008)

England åpner strandsonen - spennende lovarbeid på gang (nr. 4/2008)

Danmark har fått sin første nasjonalpark (nr. 3/2008)

Sverige: Heftig debatt rundt lovendringsforslag om strandskyddet (nr. 3/2008)

Miljøverndepartementet mars 2008: Reguleringsplan kan ikke benyttes til å begrense ferdselsrett i utmark/friområder (Kongslungen) (nr. 3/2008)

Rt. 2008 s. 803 Grunneierrett og allemannsrett (Kongsbakke) (nr. 3/2008)

Rt. 2008 s. 195 Prinsipper for bruksverdierstatning for skog (Regionfelt østlandet) (nr. 2/2008)

Rt. 2008 s. 362 Tingsrett- servitutter - villaklausul: Når faller strøkservitutt om eksempelvis villamessig bebyggelse bort som følge av en reguleringsplan? (nr. 2/2008)

Litteratur. Vigdis Knutsen Magistad: Leie av lokaler. En gjennomgang av lov om husleie av 26. mars 1999 nr. 17. Fellesbestemmelsene om boligleie og lokalleie. Oslo, Cappelen 2008, 581 s., pris kr. 698 (nr. 1/2008)

Ferdelsrett over privat eiendom - Grensen mot grunneierens private område - Borgarting lagmannsretts dom 3. september 2007 (LB-2005-182833) (Lillevanndommen) (nr. 1/2008)

Rt. 2007 s.1625 Odelsloven av 1974 - overgangsproblemer (nr. 1/2008)

Rt. 2007 s. 1697 og Rt. 2007 s. 1706 Tomtefeste. "Tvillaust"-kravet (nr. 1/2008)

Rt. 2008 s. 82 Tradisjonell fallerstatning - for fall? (nr. 1/2008)

Ny lov om reindrift (nr. 4/2007)

Rt. 2007 s. 1281, Rt. 2007 s. 1306 og Rt. 2007 s. 1308 Grunneierens vern etter Grunnlov og EMK ved tvungen forlengelse og innløsning - tre plenumsdommer (nr. 4/2007)

Nytt rundskriv til friluftsloven (nr. 4/2007)

Fra boplikt til bopælsforbud - Nye danske regler om boplikt på landbrukseiendommer (nr. 3/2007)

Utkast til lov om Oslomarka ute til høring (nr. 3/2007)

Rt. 2007 s. 464 Erstatning for risiko for personskade ved overskridelse av grannelova § 2  (nr. 2/2007)

Rt. 2007 s. 604 Tolking av avtale om veirett - bilkjøring til fritidsbruk (nr. 2/2007)

Rt. 2007 nr. 281 Det offentliges reguleringsmyndighet etter plan- og bygningsloven innebærer en lovbestemt rett til forskjellsbehandling (nr. 2/2007)

Rt. 2006 s. 1348 Borttauing av kjøretøyer - rettsmessighet og tilbakeholdsrett for omkostningsdekning mv. (nr. 2/2007)

Rt. 2007 s. 552 Odlingsjord (nr. 2/2007)

Rt. 2007 s. 102 Allmennhetens rett til bading, fortøyning av båt og opphold på privateide holmer og skjær. Høyesteretts dom 1. februar 2007 (nr. 1/2007)

Rt. 2006 s. 1382 Vernet om eiendomsretten etter den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen - kravet til klar lovhjemmel (nr. 4/2006)

Jakt, fiske og bærplukking - juridiske nyheter (nr. 3/2006)

Rt. 2006 s. 847 Om grunneierens erstatningsrettslige posisjon når privat eiendom reguleres til friareal (nr. 3/2006)

Rt. 2006 s. 788 Erstatning for ulemper fra havneanlegg i Mørjefjorden (nr. 3/2006)

Litteratur: Geir Stenseth: Almenningens janusansikt - En sammenlignende rettslig analyse av almennings- og sameieforhold i norsk utmark. Gyldendal Norsk Forlag, 2006 (nr. 2/2006)

Hvem eier fisken i havet? NOU 2005:10 Lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser (Havressursloven) (nr. 2/2006)

Rt. 2006 s. 486 Erstatning for støy og andre ulemper fra Oslo Lufthavn Gardermoen (nr. 2/2006)

Høyesteretts kjennelse av 1. desember 2005 - Florø havn. Eiendommens utstrekning mot sjøen - utfyllingsretten (nr. 1/2006)

Høyesteretts dom av 21. desember 2005 i Lillehammersakene. Salg av kjøpesum som grunnbyrde - eller festeforhold? (nr. 1/2006)

Jordskifterettens kompetanse: Var eiendommen ervervet av beitelaget eller var den i sameie knyttet til medlemmenes jordbrukseiendommer (realsameie)? Kjennelse av Høyesteretts kjæremålsutvalg 8. september 2005 (nr. 1/2006)

Festeforhold: Grunnbokshjemmelskravet der mellomliggende transaksjoner ikke er tinglyst. Høyesteretts kjennelse av 7. desember 2005 (nr. 1/2006)

Direkte inndrivelse - ikraftredelse av tvangsloven § 7-2 bokstav (f) (nr. 1/2006)

Tredjemannsvern. Pro forma-innsigelse fra kreditorer. Overdragelse av en fast eiendom fra foreldre til en datter (nr. 1/2006)

HR-dom av 21. november 2005. Odelsløsning - nektelse ut fra rimelighetsgrunner. Om eiendommen Hilleren (nr. 1/2006)

Regulering av festeavgift - Høyesteretts dom 22. september 2005 (nr. 4/2005)

Høyesteretts dom 10. mai 2005 - Sandholmen. Kjøperens posisjon der erverv av fast eiendom avhenger av konsesjon (nr. 3/2005)

NOU 2004:28 Naturmangfoldloven - Privatrettslige konsekvenser (nr. 3/2005)

Ferdselsrett i strandsonen - Høyesterettsdom 21. juni 2005 (nr. 3/2005)

Barns fiskerett - ansvar etter grunnloven § 105? I strid med EMK? Høyesteretts dom 22. desember 2004 (nr. 1/2005)

Rt. 2004 s. 1603 Konsesjonspliktig salg - gyldighet av hemmelig avtale om vederlaget. (nr. 1/2005)

Odelsmisbruk? Løsningskrav fra 100 % uføretrygdet. Høyesteretts dom 5. november 2004 (nr. 1/2005)

Rt. 2004 s. 181 Inflasjonskompensasjon i festeavtaler (nr. 2/2004)

Ny konsesjonslov fra 2004 (nr. 1/2004)

Odelslovgivningen i støpeskjeen? (nr. 1/2004)

Oppløsning av sameie – er retten til å kreve oppløsning frafalt? (nr. 4/2003)

Borgatings lagmannsretts dom av 24. juni 2004 - Utlegg i arv som avslås (nr. 4/2003)

Rt. 2002 s. 1195. Er forkjøpsretten «oppbrukt» når den ikke utnyttes ved første eiendomsovergang? (nr. 4/2002)

Rt. 2002 s. 1045. Asker kommune – Olav Kåre Brekke. Innløsning av strandareal regulert til friområde – unntak fra hovedregelen om verdsettelse som ubebygd friområde? (nr. 4/2002)

Rt. 2002 s. 778. Eksisterer det en egen streifbeiterett? (nr. 4/2002)

Rt. 2002 s. 643. Odelsrett. Gjenlevende, ikke-odelsberettigede ektefelles rett til bolig på gården (nr. 3/2002)

Rt. 2002 s. 145. Reguleringsplaner og negative servitutter (nr. 2/2002)

Rt. 2002 s. 112. Tap av status som odelsjord – ytterligere bidrag fra Høyesterett (nr. 2/2002)

Festeavtale. Grunneiers forkjøpsrett (nr. 1/2002)

Rt. 2001 s. 1229. Eiendomserverv ved alders tids bruk (nr. 4/2001)

Rt. 2001 s. 656. Kan parkprinsippet anvendes der areal utlagt til friareal er uegnet til bebyggelse? (nr. 3/2001)

Rt. 2001 s. 555. Odelsbortfall på grunn av endrede omstendigheter. Odelsloven § 23 (nr. 3/2001)

Rt. 2001 s. 561. Tap av status som odelsjord (nr. 3/2001)

Rt. 2001 s. 769. Beiterett for rein på privat grunn i henhold til alders tids bruk (nr. 3/2001)

Rt. 2001 s. 149. Regulering av festeavgift, kontraktsbestemmelse fra 1986 (nr. 2/2001)

Rt. 2001 s. 207. Fredning som naturreservat. Erstatning for areal- og kulturlandskapstilskudd? (nr. 2/2001)

Rt. 2001 s. 213 og s. 394. Bortfall av bruksrett i bygde- og statsalmenninger (nr. 2/2001)

Rt. 2000 s. 1767. Almenningsrett: Er rett til setring og beite, jakt og fiske gått tapt? (nr. 1/2001)

Rt. 2000 s. 1634. Odlingsjord og fravikelse av odelsprioritet (nr. 1/2001)

Rt. 2000 s.1455 og s. 1846. Almen ferdselsrett og scooterkjøring (nr. 1/2001)

Rt. 2000 s. 1325. Grenser mot vassdrag (nr. 4/2000)

Rt. 2000 s. 1119. Jordskifte, lovens virkeområde, vilkårene om utnyttbarhet og fordel (nr. 4/2000)

Rt. 2000 s. 99. Delinger som krever samtykke og adgangen til å tinglyse (nr. 4/2000)

Rt. 2000 s. 959. Etteroppgjør, overtakelse ved åsetesrett (nr. 3/2000)

Rt. 2000 s. 604. Hevd eller ekstinksjon? (nr. 3/2000)

Rt. 2000 s. 373. Regulering av festeavgift (nr. 2/2000)

Rt. 1999 s. 146. Det tingsrettslige sameie – flertallsvedtak og prosessuelle posisjoner (nr. 4/1999)