Emneregister
Skifterett

Rt. 2011 s. 1180 Krav om overtagelse av siidaandel, reinflokk og reinmerke ved skifte av dødsbo (nr. 4/2011)

Rt. 2008 s. 1484 Uskiftet bo - arveloven § 24 annet ledd (nr. 1/2009)

Litteratur. Peter Lødrup: Arverett, Gyldendal Akademisk, Oslo. 5. utgave 2008. 421 sider inkludert registre (nr. 1/2008)

NOU 2007:16 Ny skiftelovgivning (nr. 1/2008)

Rt. 2003 s. 310. Spørsmålet om skifterettens frist for å reise skiftetvist var preklusiv ble besvart benektende (nr. 3/2003)