Emneregister
Sivilprosess

HR-2023-1044-A Spørsmålet om fjellova kjem til bruk i Nordland og Troms skal avgjerast av domstolane (nr. 3/2023)

HR-2023-1250-A Når kan forkjøpsrett til fast eiendom gjøres gjeldende der et eierselskap har fått nye aksjeeiere? (nr. 3/2023)

HR-2023-573-A Voldgiftavtalers rekkevidde (nr. 2/2023)

HR-2022-1959-A Høyesterettsvurdering av om høyesterettsdommer Berg var inhabil på bakgrunn av uttalelser inntatt i boken Beslagsretten (nr. 4/2022)

HR-2021-639-A Foreningsmedlems krav mot idrettsforening (nr. 2/2021)

HR-2018-1130-A Rettskraft: Om krav om tilbakebetaling og erstatning skulle avvises fordi kravene var rettskraftig avgjort i en tidligere tvistesak. (nr. 4/2018)

Litteratur. Erling Eide: Bevisvurdering . Usikkerhet og sannsynlighet. Cappelen Damm Akademisk, 2016. 209 sider (nr. 3/2016)

Litteratur. Per M. Ristvedt: Advokaten i rettsmekling. Cappelen Damm Akademisk, 2013. 190 s. (nr. 2/2013)

Nekrolog. Roger Fisher (1922-2012) (nr. 4/2012)

Hva kjennetegner dyktige forhandlere (nr. 3/2011)

EU-direktiv legger til rette for økt bruk av mekling (nr. 1/2011)

Urealistisk optimisme ved valget mellom forlik og rettssak i privatrettslige tvister (nr. 2/2010)

Rt. 2009 s. 1537 (HR-2009-02266-A) Lovvalg i erstatningsrett - personlighetskrenkelse - ytringsfrihet. Sak anlagt av den afghanske bokhandleren Rais og medlemmer av hans familie mot Åsne Seierstad og Cappelen Damm AS (nr. 1/2010)

Litteratur. Vibeke Løvold: Utleggstrekk, Gyldendal Akademisk, 2008. 286 sider (nr. 1/2009)

Litteratur. Per M. Ristvedt og Ola Ø. Nisja: Alternativ tvisteløsning, Cappelen Akademisk Forlag 2008. 694 s. inkludert register. (nr. 3/2008)

Voldgift

HR-2017-1932-A Spørsmål om avvisning av sak på det grunnlag at saken hører under voldgift, jamfør voldgiftsloven § 7 første ledd (nr. 1/2018)

Litteratur. Borgar Høgetveit Berg og Ola Ø Niasj (red.): Avtalt prosess. Voldgift i praksis. Universitetsforlaget 2015. 401 sider. (nr. 4/2015)

Litteratur. Geir Woxholth: Voldgift, Gyldendal Juridisk, Oslo 2013. 1136 s. (nr. 1/2014)

UNCITRAL - Arbeidsgruppe om Voldgift (nr. 4/2007)