Emneregister
Selskapsrett

HR-2023-1128-A (Kvinnherad Breiband): Utløses forkjøpsrett til aksjer av fusjon og fisjon? (nr. 3/2023)

HR-2023-782-U Spørsmål om hvordan en plikt til å stemme på generalforsamling kan tvangsfullbyrdes (nr. 3/2023)

HR-2023-585-A Foreldelse av erstatningskrav mot daglig leder etter selskapets konkurs, forbrukerdirektivets betydning for friststart (nr. 2/2023)

HR-2022-1148-A Enestyre / daglig leder og morselskaps ansvar for dekning av datterelskapets sakskostnader (nr. 3/2022)

Datterselskapers ertstatningsansvar etter overtredelser av EU-/EØS-konkurranseretten. EU-domstolen: Sak C-882/19 Sumal SL mot Mercedes Benz Trucks Espana (nr. 1/2022)

HR-2021-967-A Beregning av en selskapskreditors erstatningskrav mot selskapets styremedlemmer (nr. 4/2021)

HR-2020-1947-A Majoritetsaksjeeier dømt til å betale erstatning for brudd på lojalitetsplikt overfor minoritetsaksjeeier (nr. 4/2020)

HR-2019-1969-A og LB-2019-69934 Aksjeeiers krav på erstatning som følge av reduserte krav mot selskapet (nr. 1/2020)

HR-2019-1788-A Innsendelse av uriktige opplysninger til Foretaksregisteret kan rammes av straffeloven § 166 (nr. 1/2020)

Litteratur. Margrethe Buskerud Christoffersen: Aksjeeierens lojalitetsplikt. Gyldendal Juridisk, 2019. 232 sider (nr. 4/2019)

HR-2019-317-A Erstatningsansvar for medlem av selskapets avviklingsstyre (nr. 2/2019)

HR-2018-1983-A Avvikling av aksjeselskap (nr. 4/2018)

Ytterligere forenklinger i aksjelovgivningen - Prop. 100 L (2017-2018) (nr. 4/2018)

HR-2018-111-A Aksjeloven § 10-9 tredje ledd ble tolket innskrenkende for ikke å komme i strid med grunnleggende kontraktsrettslige prinsipper (nr. 2/2018)

Litteratur. Geir Woxholth: Selskapsrett, 6. utg. Gyldendal juridisk, 2018. 442 sider (nr. 1/2018)

HR-2017-2375-A Daglig leders erstatningsansvar overfor selskapets kontraktspart, basert på aksjeloven § 17-1 (nr. 1/2018)

Litteratur. Jannik Woxholth: Aksjonæravtaler, 3. utg. Gyldendal Juridisk, 2017. 506 sider (nr. 4/2017)

En europeisk modell-aksjeselskapslov - European Model Company Act (EMCA) (nr. 4/2017)

Selskapsrettsgruppens høringssvar: Regnskapslovutvalgets delutredning 2, NOU 2016:11 Regnskapsloven bestemmelser om årsberetning mv. (nr. 2/2017)

Selskapsrettsgruppens høringssvar: NOU 2016:22 Aksjelovgivning for økt verdiskaping (nr. 1/2017)

Litteratur. Jukka Mähönen og Seppo Villa: Aktiebolag I. Allmänna läror, Talentum forlag 2016. 531 sider (nr. 4/2016)

Litteratur. Anders H. Liland: Fusjon og fisjon av selskaper, Universitetsforlaget 2016. 670 sider (nr. 4/2016)

Forslag til ny stiftelseslov (NOU 2016:21) (nr. 4/2016)

Forslag til endringer i aksjelovgivningen – Aksjelovgivning for økt verdiskaping(NOU 2016:22) (nr. 4/2016)

HR-2016-1440-A Erstatningsansvar for styreleder/aksjeeier i underkapitalisert selskap - Håheller-dommen (nr. 3/2016)

HR-2016-1439-A Oppløsning av aksjeselskap, innløsning av aksjer (nr. 3/2016)

Litteratur. Rosén, Karl: Verdipapirfondloven med kommentarer. Gyldendal Akademisk 2015. 454 sider (nr. 1/2016)

Prosjektet "Sustainable Market Actors for Responsible Trde" (SMART) (nr. 1/2016)

Litteratur. Hedvig Bugge Reisersen: Aksjelovens utdelingsbegrep. Universitetsforlaget 2015. 355 sider (nr. 4/2015)

Legitimasjonsvirkninger av avtale inngått av styreleder. Borgarting lagsmannsrett 12. oktober 2015 (15-085803ASD-BORG/01) (nr. 4/2015)

EUs konsoliderte regnskapsdirektiv: Forslag til ny regnskapslov i Norge og Fortolkningsdom [C-508/13] Estland vs. EU-parlamentet, EU-rådet og EU-kommisjonen (nr. 4/2015)

Rt. 2015 s. 600 Legitimasjonsvirkning av avtale inngått av styreleder (nr. 3/2015)

Den rettslige normen om "saklig grunn" for å åpne granskning i aksjeselskap (nr. 2/2015)

Myndighetsmisbruk ved vedtektsendring i boligaksjeselskap. Dom av Gulating lagmansrett 19. mars 2015 (LG-2014-107987) (nr. 2/2015)

Selskapsrettstidsskriftet: Nytt elektronisk tidsskrift fra forskergruppen Selskaper, markeder, samfunn og miljø (nr. 1/2015)

Grensedragning mellom den EØS-rettslige etableringsretten og kapitalbevegelsesreglene ved EFTA-domstolens prejudisielle avgjørelse i Forente saker E-3/13 og E-20/13, Fred Olsen m.fl. og Petter Olsen m.fl mot Staten, representert ved Sentralskattekontoret for storbedrifter og Skattedirektoratet, heretter Ptarmigan Trust (9. juli 2014) (nr. 1/2015)

Hempel II: Miljørettslig ansvarsgjennombrudd i konsern over landegrenser - Gulating lagmannsretts avgjørelse av 11.11.2014 (LG-2013-210482) (nr. 1/2015)

Litteratur. Jannik Woxholth: Aksjonæravtaler, 2. utgave. Gyldendal juridisk 2014. 448 s. (nr. 4/2014)

Siste nytt i Kommisjonens harmoniseringsarbeid på EU-selskapsrettens område (nr. 4/2014)

Litteratur. Geir Woxholth: Selskapsrett, 5. utgave. Gyldendal, Oslo 2014. 406 sider (nr. 3/2014)

Bærekraftige selskaper (nr. 3/2014)

Litteratur. Mads Andenæs og Iris Chiu: The foundations and future of financial regulation Governance for responsibility. Routledge 2014. 539 s. (nr. 2/2014)

Rt. 2013 s. 1601 Ugyldig pantsettelse etter aksjeloven § 8-10 (nr. 1/2014)

Rt. 2013 s. 1613 Bortfall av den overdragende aksjonærs forkjøpsrett II (nr. 1/2014)

Rt. 2013 s. 820 Bortfall av den overdragende aksjonærs forkjøpsrett (nr. 3/2013)

CSR-rapporteringsplikt for store selskaper - Lov om endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover. Lovvedtak 44 (2012-2013) (nr. 2/2013)

Forslag om forenklingling av aksjelovgivningen, Prop L 111 (2012-2013) (nr. 2/2013)

Rt. 2013 s. 241 Styrets samtykke ved erverv av aksjer (nr. 2/2013)

Økonomiske medlemsrettar i samvirkeforetak - presentasjon av eit doktorgradsprosjekt (nr. 4/2012)

Rt. 2012 s. 1628 Stemmerettsbegrensninger i aksjeselskap. Identifikasjon av konsernselskaper. Vedtektstolkning. Omgåelse (nr. 4/2012)

Litteratur. Magnus Aarbakke, Asle Aarbakke, Gudmund Knudsen, Tone Ofstad og Jan Skåre: Aksjeloven og allmennaksjeloven. Kommentarutgave, 3. utgave. Universitetsforlaget, Oslo 2012. 1504 s. (nr. 3/2012)

Litteratur. Jannik Woxholth: Aksjonæravtaler. Gyldendal Akademisk, Oslo 2012. 153 s. (nr. 3/2012)

Forskningsprosjekt om skatte i u-land (nr. 3/2012)

Litteratur. Geir Woxholth: Selskapsrett, 4. utgave. Gyldendal Akademisk, Oslo 2012. 412 sider. (nr. 2/2012)

Rt. 2011 s. 1620 Gevist ved konvertering av konvertibel obligasjon til aksjekapital (nr. 1/2012)

Rt. 2011 s. 147 Lovlig aksjeutbytte etter aksjeloven § 8-1 annet ledd (nr. 1/2012)

Den tyske forfatningsdomstols dom av 19. juli 2011 - 1 BvR 1916/09: Juridiske personer fra hele EU/EØS nyter menneskerettighetsvern etter den tyske grunnlov ved aktiviteter som faller under unionsrettens anvendelsesområde (nr. 1/2012)

Rt. 2011 s. 1620 Gevist ved konvertering av konvertibel obligasjon til aksjekapital (nr. 1/2012)

Rt. 2011 s. 147 Lovlig aksjeutbytte etter aksjeloven § 8-1 annet ledd (nr. 1/2012)

Den tyske forfatningsdomstols lov av 19. juli 2011 - 1 BvR 1916/09: Juridiske personer fra hele EU/EØS nyter menneskerettighetsvern etter den tyske grunnlov ved aktiviteter som faller under unionsrettens anvendelsesområde (nr. 1/2012)

NOU 2011:8 - Ny finanslovgivning (nr. 4/2011)

Ny eierskapsmelding vedrørende statlig eierskap - instruks i enkeltsaker? (nr. 2/2011)

Skatterett: Lovforslag om omorganisering, og stortingsmelding om evaluering av skattereformen 2004-06 (nr. 2/2011)

Rt. 2011 s. 181 Søksmålsfrist ved trekantfisjoner (nr. 2/2011)

Rt. 2010 s. 1532 Krav om fullgod trygd ved fisjon (nr. 1/2011)

Rt. 2010 s. 1500 Ikke erstatning for gal forståelse av EØS-avtalen for skattlegging av grenseoverskridende utbytte (nr. 1/2011)

Forenling og modernisering av aksjelovgivningen (nr. 1/2011)

Traktatbruddssak: Fri kapitalbevegelse og "golden shares". Sak C-543/08, Europa Kommissionen mot Den Portugisiske Republik, avsagt av EU-domstolen (første avdeling) 11. november 2010 (nr. 1/2011)

Etableringsfrihet, fri kapitalbevegelse, aksjeselskapets natur og solidarisk ansvar for aksjonær. Sak C-81/09, Idryma Typou AE mot Yporgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis (nr. 1/2011)

Europeisk selskapsrett (nr. 4/2010)

Endringer i norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (nr. 4/2010)

Nye krav vedørende rapportering om foretaksstyring i regnskapsloven (nr. 4/2010)

Omfattende studie av europeisk samvirkerett (nr. 4/2010)

Rt. 2010 s. 790 Telecomputing: Spørsmål om norsk morselskaps rett til fradrag for tap på kapitalinnskudd i utenlandsk datterselskap; spørsmål om innskudd som fordring eller egenkapital (nr. 4/2010)

Lovendring: Selskapsstyring og gjennomsiktighet (nr. 4/2010)

Litteratur. Geir Woxholth: Selskapsrett, 3. utg. Gyldendal Akademisk, Oslo 2009. 386 sider (nr. 2/2010)

Rt. 2010 s. 306 Miljørettslig ansvarsgjennombrudd i selskapsretten (nr. 2/2010)

Rt. 2009 s. 1032 Tidligere styremedlems erstatningsansvar (nr. 4/2009)

Litteratur. Knut Bergo: Børs- og verdipapirrett. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2008. 357 sider (nr. 3/2009)

Litteratur. Bjarte Eide: Forkjøps- og tilbudsrett til aksjer. Gyldendal Akademisk, oslo 2009. 494 sider (nr. 3/2009)

Prosjektet "Bærekraftige selskaper" (nr. 3/2009)

Lovendringer for GmbH i tysk rett (nr. 2/2009)

Nordiske selskapsrettsformer (nr. 2/2009)

Rt. 2008 s. 1730 Norsk filial av utenlandsk foretak (NUF). Partsevne (nr. 1/2009)

Rt. 2008 s. 438 Uttreden gjennom fisjon: Rekkevidden av fisjonsbegrepet i aksjeloven § 14-2 (nr. 1/2009)

Rt. 2008 s. 385 Spørsmål om en selskapsdisposisjon var en "utdeling" fra selskapet (aksjeloven § 3-6 annet ledd), om mottakerens restitusjonsplikt (aksjeloven § 3-7 første ledd) og om konkursboets adgang til å overdra restitusjonskravet (nr. 4/2008)

Rt. 2008 s. 298 Rekkevidden og tolkning av vedtektsfestede omsetningsbegrensninger i aksjeselskap (nr. 2/2008)

Litteratur. Karl anders Grønland: Selskapers handel med egne aksjer. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2007. 200 sider inkludert registre. ISBN 978-82-02-26454-3 (nr. 4/2007)

Ikrafttredelse av stiftelsesloven 15. juni 2001 nr. 59 (nr. 4/2006)

Voldsgiftsdom avsagt i Oslo 14. august 2006 - Om rekkevidden av bestemmelsen i allmennaksjeloven § 6-12 (1) om styrets kompetanse, godtrokravet etter almennaksjeloven § 6-33 og kravet i § 6-21 (2) om at styret skal ha et "tilfredsstillende behandlingsgrunnlag" (nr. 3/2006)

Konvertible lån. Spørsmålet om det i lånevilkårene gyldig kan bestemmes at selskapet kan kreve lånet omgjort til aksjekapital. Volgiftsdom av 19. november 2003. (nr. 2/2004)

Rt. 2003 s. 566 (nr. 3/2003)

Høyesteretts dom og kjennelse 5. mai 2003 (nr. 3/2003)

Rt. 2003 s. 335. Spørsmål om skifterettens kompetanse til å fastsette høyere utbytte – aksjeloven § 8-4 (nr. 2/2003)

Rt. 2002 s. 819. Stiftelsesrett. Stiftelsen Evangeiliesenteret mot Aust-Agder fylkeskommune (nr. 4/2002)

Interessante danske anbefalinger for god selskapsledelse (nr. 3/2002)

Rt. 2002 s. 747. Staten mot Fred. Olsen m.fl. Ptarmigan Trust. Skatterett. Stiftelsesrett (nr. 3/2002)

Rt. 2001 s. 1513. Tildeling av aksjer mot tingsinnskudd. Ugyldighet (nr. 1/2002)

Rt. 2000 s. 2033. Honorar for finansiell rådgivning til et aksjeselskap (nr. 1/2001)

Rt. 2001 s. 136. Foreningsrett. Dag Danielsen m.fl. mot Fremskrittspartiet (nr. 1/2001)

Rt. 2000 s. 931. Oppløsning av aksjeselskap i medhold av alminnelige rettsgrunnsetninger (nr. 4/2000)

Ot.prp. nr. 73 (1999–2000) om ny børslov (nr. 3/2000)

Forslag til tiltak mot innsidehandel (nr. 2/2000)

Forslag til ny stiftelseslov (nr. 2/1999)

Nytt nordisk selskapsrettslig tidsskrift (nr. 2/1999)

Rt. 1999 s. 589. Styremedlems ansvar for saksomkostninger (nr. 2/1999)

Rt. 1999 s. 330. Krav om utløsning fra aksjonær (nr. 2/1999)

Sverige innfører regler om tilbudsplikt (nr. 2/1999)

Rt. 1998 s. 1923. Profesjonsansvar, revisors erstatningsansvar (nr. 1/1999)