Emneregister
Panterett

LE-2022-8197 Enkelt pantedokuent som tvangsgrunnlag for tvangssalg (tvfl. § 11-2) (nr. 2/2022)

HR-2020-837-A Rettsvern for faktoringpant ved forhåndsnotifikasjon (nr. 2/2020)

Litteratur. Jens Edvin A. Skoghøy: Panteloven med kommentarer, 3. utgave. Gyldendal Juridisk, 2016. 607 sider (nr. 2/2016)

Rt. 2015 s. 1307 Pantelova § 1-5 gjeld for legalpanteretten i burettslag og eigarseksjonar (nr. 1/2016)

Litteratur. Jens Edvin A. Skoghøy: Panteloven med kommentarer, 3. utgave. Gyldendal Juridisk, 2016. 607 sider (nr. 2/2016)

Rt. 2015 s. 1307 Pantelova § 1-5 gjeld for legalpanteretten i burettslag og eigarseksjonar (nr. 1/2016)

Pantsettelse av immaterialrettigheter - Prop. 101 L (2013-2014) (nr. 4/2014)

Rt. 2014 s. 242 Legalpant for bukostnader heftar på formuesgode som er overdregne til andre (nr. 2/2014)

Rt. 2014 s. 14 Realisasjon av salspant for bukostnader krev vurdering av behovet for tvangssal, men ikkje tinglysing av legalpanteretten (nr. 1/2014)

Litteratur. Thor Falkanger: Introduksjon til panteretten, 2. utg. Universitetsforlaget, Oslo 2013. 119 sider (nr. 4/2013)

Rt. 2012 s. 48 U. Gjeldsordning og pantesikra solidarskyld - eitt svar og eitt spørsmål fra Høgsteretts ankeutval (nr. 2/2012)

Rt. 2011 s. 509 U. Utlegg i festerett omfatter hus som senere fester fører opp (nr. 3/2011)

Litteratur. Hans Fredrik Marthinussen: Forholdet mellom panteretten og det sikrede kravet. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2010. 594 sider (nr. 4/2010)

Rt. 2003 s. 1722 Spesialitetsprinsippet og utleggspant (nr. 2/2004)

Rt. 2003 s. 1722 Rettsvern for rentekrav ved utlegg (nr. 1/2004)

Pant i surrogater (nr. 2/2003)

Rt. 2001 s. 1136 Fordringspant og omstøtelse (nr. 4/2001)

Rt. 2001 s. 232 Restverdileasing (nr. 2/2001)

Rt. 2000 s. 1360 Forholdet mellom flåtepant og salgspant (nr. 4/2000)

Rt. 2000 s. 1043. Panterett i adkomstdokument (nr. 3/2000)

Rt. 1999 s. 2073. Pant i fremtidige fordringer (nr. 1/2000)

Rt. 1999 s. 1283. Prioritet for rentekrav (nr. 4/1999)

Borgarting lagmannsretts dom av 02.6.99, LB-1999-00124. Forholdet mellom salgspant og flåtepant (nr. 3/1999)

Ot.prp. nr. 26 (1998–99) om endringer i konkurslovgivningen (nr. 3/1999 og nr. 1/1999)