Emneregister
Obligasjonsrett

HR-2020-611-A Tolkning av morselskapsgaranti (nr. 2/2020)

HR-2018-2396-A Regress mellom samkausjonister (nr. 1/2019)

HR-2018-2346-A Byggjegrensa etter veglova utgjorde mangel ved tomt (nr. 1/2019)

HR-2018-2190-A Utleigar kunne ikkje leggje sakskostnadene inn i leiga (nr. 1/2019)

HR-2018-1130-A Rettskraft: Om krav om tilbakebetaling og erstatning skulle avvises fordi kravene var rettskraftig avgjort i en tidligere tvistesak. (nr. 4/2018)

Litteratur. Peter Hallsteinsen: Aliminnelig obligasjonsrett. Gyldendal, 2018. 758 sider (nr. 3/2018)

Litteratur. Kåre Lilleholt: Kontraktsrett og obligasjonsrett. Cappelen Damm Akademisk, Oslo 2017. 706 sider (nr. 3/2017)

HR-2016-2399-A Foreldelsesloven § 9 - erstatningskrav utenfor kontraktsforhold (nr. 1/2017)

Rt. 2015 s. 678 Foreldelse av statens krav på tilbakebetaling av beløp (nr. 3/2015)

Rt. 2013 s. 1665 Foreldelse av statens krav på tilbakeføring av ulovlig statsstøtte (nr. 2/2014)

Rt. 2012 s. 506 Tingsrettens grense mot obligasjonsrett - eiendomsretten foreldes ikke (nr. 2/2012)

Litteratur. Viggo Hagstrøm: Obligasjonsrett, 2. utgave. Universitetsforlaget, Oslo 2011. 968 sider. (nr. 4/2011)

Litteratur. Marte Eidsand Kjørven, Herman Bruserud, Håvard H. Holdø, Jon Vegard Lervåg, Mona Nygård, Espen Nyland: Foreldelse av fordringer. Universitetsforlaget, Oslo 2011. 561 sider. (nr. 3/2011)

Litteratur. Tanja Jørgensen: Forbrugerkredit - retligt og retspolitisk. Thomson Reuters, København 2010 (nr. 2/2011)

Litteratur. Anders B. Mikelsen: Hindringsfritak. Det såkalte kontrollansvaret i kjøpsloven § 27. Gyldendal Akademisk, Oslo 2011. 302 sider. (nr. 2/2011)

Rt. 2011 s. 137 Er eiendomsmegleren ansvarlig for hevingsoppgjør ved kjøp av bolig? (nr. 2/2011)

Manglende opplysning om tidligere drap i boligen ga kjøperen rett til heving - Borgarting lagmannsrett 28. februar 2011 (LB-2010-53470) (nr. 2/2011)

Rt. 2007 s. 1738 Finansavtalelovens § 61 (nr. 1/2008)

Litteratur. Erik Monsen: Berikelseskrav. Vederlag og vinningsavståelse ved urettsmessig utnyttelse av ting og rettighet. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2007. 607 s. (nr. 3/2007)

Rt. 2006 s. 151 Eiendomsmeglers krav på provisjon (nr. 2/2006)

Rt. 2005 s. 1447 Tidsbegrenset bankgaranti (nr. 2/2006)

Bruk av kredittkort til betaling for spill på internett - rekkevidden av strl.ikrl. § 12 om "Spil eller Væddemål". Bankklagenemndas avgjørelse 2006-039 (nr. 2/2006)

Lempning av erstatningsansvar i kontrakt i medhold av skadeerstatningsloven § 5-2. Høyesteretts dom 8. desember 2004 (nr. 1/2005)

Rt. 2003 s. 1312 Mangelfull lydisolering av flerfamiliehus (nr. 2/2004)

En voldgiftsdom om forholdet mellom forutsetningslæren og avtaleloven § 36 (nr. 2/2004)

Tilbakebetaling av investeringsavgift - renter, Rt. 2003 s. 1345 (4/2003)

Selgers annsvar for offentligrettslige krav til utleieleilighet, Rt. 2003 s. 1312 (4/2003)

Høyesteretts dom av 8. oktober 2003. Selgers ansvar for offentligrettslige krav til utleieleilighet (nr. 4/2003)

Høyesteretts dom av 9. oktober 2003. Tilbakebetaling av investeringsavgift – renter (nr. 4/2003)

Rt. 2003 s. 400. Ansvar for finansiell rådgivning. Fearnley Fonds ASA mot Sunnfjordtunnelen AS (nr. 3/2003)

Rt. 2003 s. 612. Innendørs arealmangel ved kjøp av bolig (nr. 3/2003)

Rt. 2003 s. 486. Erstatning ved avbestilling etter bustadsoppføringslova (nr. 3/2003)

Rt. 2003 s. 387. Kjøp av eierseksjon. Selgerens ansvar for mangler ved fellesarealer (nr. 2/2003)

Rt. 2003 s. 134. Langvarige immaterielle tjenestekontrakter – adgangen til å tilbakekalle oppdraget uten å betale erstatning. Tilbakekall av en portefølje av inkassooppdrag, Rådstuplass 4 ASA mot Case AS (nr. 2/2003)

Ny lov om forbrukerkjøp (nr. 4/2002)

BKN 2002-077. Betalingskort. Kortholders ansvar ved misbruk. Grensen mot grov uaktsomhet (nr. 4/2002)

Rt. 2002 s. 696. Eiendomskjøp. Mangel, identifikasjon og foreldelse samt skyldkravet etter avhendingslova § 3-7. NEBB-tomten (nr. 3/2002)