Emneregister
Litteratur

Birgitta Nyström: EU och arbetsrätten, 6. uppl. 2021. 472 s. (nr. 1/2022)

Alexander Sønderland Skjønberg (hovedred.): Styringsretten - prinsipielt, komparativt og aktuelt, 2021. 632 s. (nr. 1/2022)

Tron Løkken Sundet: Kollektiv arbeidsrett, 2. utgave. Cappelen Damm Akademisk, 2021. 255 sider (nr. 4/2021)

John Asland: Arverett 2021. Gyldendal forlag. 768 sider (nr. 1/2021)

Peter Hambro: Arveloven. Universitetsforlaget, Oslo 2020. 561 sider (nr. 4/2020)

Nordic Law through the Ages. Spaces of Action and Legal Strategies. Brill NIJHOFF Leiden/Boston., 2020. 418 sider (nr. 4/2020)

Peter Hambro: Arveloven Arvereglene Lovkommentar. Universitetsforlaget, 2020. 561 sider (nr. 3/2020)

Hovedavtalen mellom LO og NHO 2018-2021 med kommentarer. Gyldendal, 2020. 546 sider (nr. 3/2020)

Trygve Bergsåker: Pengekravsrett, 4. utgave. Gyldendal, 2019. 383 sider (nr. 2/2020)

Elektronisk tidsskrift om konsekvenser av coronaviruspandemin för arbetsrättsregleringen (nr. 2/2020)

Skriftserien PrivIus - Journal of Private Law nr. 211-2019. Sondre Nilsen Rødevand: Kapitaliseringsrenten ved ekspropriasjonserstatning - En analyse av Høyesteretts tilnærming til fastsettelsen av full erstatning (nr. 1/2020)

Margrethe Buskerud Christoffersen: Aksjeeierens lojalitetsplikt. Gyldendal Juridisk, 2019. 232 sider (nr. 4/2019)

Ole Andreas Rognstad: Opphavsrett, med bidrag fra Birger Stuevold Lassen, 2. utgave. Universitetsforlaget, Oslo 2019. 557  sider. ISBN 978-82-15-02099-0 (nr. 4/2019)

Lasse Simonsen: Prisavslag og erstatning for mangler ved fast eiendom. Gyldendal, Oslo, 2019. 139 sider. ISBN 978-82-05-52105-6 (nr. 3/2019)

Irene Nørgaard, Caroline Adolphsen og Eva Naur: Familieret, 4. utgave. Djøf Forlag, København, 2019. 372 sider (nr. 3/2019)

Elisabeth Wiille: Til krigen skiller oss ad. Den norske bigamiloven under annen verdenskrig. Pax Forlag, 2018. 176 sider (nr. 1/2019)

Mpoki Mwakagali: International Financial Institutions and Labour Standards. Stockholms universitet, 2018, 408 sider (Avhandlingen är digitalt tillgänglig.) (nr. 4/2018)

Marion Holthe Hirst og Sven Ivar Lønneid: Arbeidsrett i et nøtteskall, 2. utg. Gyldendal Juridisk, 2018. 306 sider (nr. 4/2018)

Tron Løkken Sundet: Kollektiv arbeidsrett. Cappelen Damm Akademisk, 2018. 232 sider (nr. 4/2018)

Gerd Engelsrud: Statsansatteloven. Særlov om ansettelse og opphør av arbeidsforhold i staten. Cappelen Damm Akademisk, 2018. 141 sider (nr. 4/2018)

Kåre Lilleholt: Allmenn formuerett, 2. utgave. Universitetsforlaget, 2018. 377 sider (nr. 3/2018)

Erling Eide og Endre Stavang: Rettsøkonomi, 2. utgave. Cappelen Damm Akademisk, 2018. 655 sider (nr. 3/2018)

Peter Hallsteinsen: Aliminnelig obligasjonsrett. Gyldendal, 2018. 758 sider (nr. 3/2018)

Guiditta Cordero-Moss (red.): Norsk Ordre Public som skranke for partsautonomi i internasjonale kontrakter. Universitetforlaget, 2018. 467 sider (nr. 3/2018)

Ole Andreas Rognstad: Property Aspects of Intellectual Property. Cambridge University Press, Cambridge/New York 2018. 226 sider (nr. 3/2018)

Anders Ryssdal og Håkon Cosma Størdal: Norsk konkurranserett, Bind II, Fusjonskontroll. Universitetsforlaget, 2018. 264 sider. (nr. 2/2018)

Peter Lødrup og John Asland: Arverett, 7. utgave. Gyldendal juridisk, 2018. 441 sider (nr. 2/2018)

Geir Woxholth: Selskapsrett, 6. utg. Gyldendal juridisk, 2018. 442 sider (nr. 1/2018)

Jannik Woxholth: Aksjonæravtaler, 3. utg. Gyldendal juridisk, 2017. 506 sider (nr. 4/2017)

Kåre Lilleholt: Kontraktsrett og obligasjonsrett. Cappelen Damm Akademisk, Oslo 2017. 706 sider (nr. 3/2017)

Silje Karine Nordtveit: Når oppstår en fordring? Cappelen Damm Akademisk, Oslo 2017. 304 sider (nr. 3/2017)

Torger Kielland: Patentering av informasjonsteknologiske oppfinnelser. Universitetsforlaget, 2017. 375 sider (nr. 3/2017)

Marte Eidsand Kjørven: Ytelse av inversteringstjenester til forbruker. Verdipapirrettslige, kontraktsrettslige og erstatningsrettslige krav til atferd. Universitetsforlaget, Oslo 2017. 300 sider (nr. 3/2017)

Toril G. Kjøllesdal, Thomas Andersen, Harald O. Sletner: Tomtefesteloven med kommentarer. Gyldendal Norsk Forlag AS 2016. 217 sider (nr. 3/2017)

Thor Falkanger: Tomtefesteloven med kommentarer. Universitetsforlaget 2016. 239 sider (nr. 3/2017)

Trine-Lise Wilhelmsen og Birgitte Hagland: Om erstatningsrett. Med utgangspunkt i tekster av Peter Lødrup. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 2017 (nr. 3/2017)

Eldbjørg Sande, Trine Eli Linge og Mona Choon Rasmussen: Vergemålsloven og utlendingsloven kapittel 11 A med kommentarer. Gyldendal juridisk, 2017 (nr. 2/2017)

Irina Eidsvold Tøien: Skapende, utøvende kunstnere. Beskyttelsen av utøvende kunstneres prestasjoner etter norsk rett, Universitetsforlaget 2016. 288 sider (nr. 4/2016)

Jukka Mähönen og Seppo Villa: Aktiebolag I. Allmänna läror, Talentum forlag 2016. 531 sider (nr. 4/2016)

Anders H. Liland: Fusjon og fisjon av selskaper, Universitetsforlaget 2016. 670 sider (nr. 4/2016)

Eirik Østerud: Materielle kontrollvurderinger i konkurranseretten. Universitetsforlaget 2016. 308 sider (nr. 4/2016)

Marianne Reusch: Friluftsloven med kommentarer. Gyldendal Akademisk 2016. 555 sider (nr. 4/2016)

Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet (red.), samt Bodil Silset (red.sekr.): Sui generis. Festskrift til Stein Evju (nr. 4/2016)

Erling Eide: Bevisvurdering . Usikkerhet og sannsynlighet. Cappelen Damm Akademisk, 2016. 209 sider (nr. 3/2016)

Karl Marthinussen, Heikki Giverholt og Hans-Jørgen Arvesen: NS 8405 med kommentarer, 4. utg. Gyldendal Akademisk, 2016. 781 sider (nr. 3/2016)

Thor Falkanger: Fast eiendoms rettsforhold, 5. utg. Universitetsforlaget, 2016. 412 sider (nr. 3/2016)

Thor Falkanger og Aage Thor Falkanger: Tingsrett, 8. utg. Universitetsforlaget, 2016. 956 sider. (nr. 3/2016)

Harald Benestad Anderssen: Mangler ved omsetning av boliger. Gyldendal Juridisk, 2016. 896 sider (nr. 3/2016)

Endre Stavang og Geir Stenseth: Fast eiendoms tingsrett. Gyldendal Juridisk, 2016. 316 sider (nr. 3/2016)

Katrine Broch Hauge: Fallrettar og ekspropriasjonserstatning. Universitetsforlaget, Oslo 2016. 464 sider (nr. 3/2016)

Peter Lødrup og Tone Sverdrup: Familieretten, 8. utg. 2016. 457 sider (nr. 3/2016)

Arnt A. Skjefstad: Erstatningsberegning - særlig om fradrag for fordeler. Cappelen Damm Akademisk, 2016. 522 sider (nr. 3/2016)

Jens Edvin A. Skoghøy: Panteloven med kommentarer, 3. utgave. Gyldendal Juridisk, 2016. 607 sider (nr. 2/2016)

Hans Fredrik Marthinussen: Tredjemannsproblemene. Om formuesrettslige argumentasjonsmønstre. Cappelen Damm Akademisk, 2016. 262 sider (nr. 2/2016)

Morten Kjelland: Ertstatningsrett - en lærebok. Universitetsforlaget, Oslo 2016. 495 sider (nr. 2/2016)

Rosén, Karl: Verdipapirfondloven med kommentarer. Gyldendal Akademisk 2015. 454 sider (nr. 1/2016)

Borgar Høgetveit Berg og Ola Ø Niasj (red.): Avtalt prosess. Voldgift i praksis. Universitetsforlaget 2015. 401 sider. (nr. 4/2015)

Hedvig Bugge Reisersen: Aksjelovens utdelingsbegrep. Universitetsforlaget 2015. 355 sider (nr. 4/2015)

Viggo Hagstrøm og Herman Bruserud: Kjøpsrett, 2. utgave. Universitetsforlaget 2015. 320 sider (nr. 3/2015)

Vibeke Irene Løvold: Brækhus'  Omsetning og kreditt 1. Tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og konkurs. Universitetsforlaget 2015. 304 sider (nr. 3/2015)

Kristoffer Aasebø, Leif Petter Madsen og Siv Sandvik: Dekningsloven med kommentarer. Gyldendal Juridisk 2015. 418 sider (nr. 3/2015)

Erik Keiserud og Kristin Bjella: Oreigningsloven. Kommentarutgave, 3. utgave. Universitetsforlaget 2015. 285 sider (nr. 3/2015)

Endre Stavang (red.): Ekspropriasjon, 2. utgave. Cappelen Damm Akademisk 2015. 732 sider (nr. 3/2015)

Thor Falkanger: Løsningsrettsloven - kommentarutgave. Universitetsforlaget 2015. 212 sider (nr. 3/2015)

Per Larsson: Skyddet för visselblåsare i arbetslivet - en konstitutionell och arbetsrättslig studie. Jura 2015. 374 sider (nr. 3/2015)

Viggo Hagstrøm og Are Stenvik: Erstatningsrett. Universitetsforlaget 2015. 555 sider + registrer (nr. 2/2015)

Ole André Oftebro og Kyrre W. Kielland: Produktansvarsloven med kommentarer. Gyldendal juridisk, Oslo 2015. 215 sider inkludert registrer. ISBN 9788205429505 (nr. 2/2015)

Hans Fredrik Marthinussen (red.): Internasjonale konkurser - med særlig fordypning i bankinsolvens. Cappelen Damm Akademisk, Oslo 2014. 227 sider (nr. 1/2015)

Knut Bergo: Børs- og verdipapirrett. Cappelen Damm Akademisk, Oslo 2014. 380 sider (nr. 1/2015)

Trygve Bergsåker: Kjøp av ny bolig - med kommentar til bustadoppføringslova, 2. utgave, 2014. 178 sider (nr. 4/2014)

Viggo Hagstrøm og Hermann Bruserud: Entrepriserett, Universitetsforlaget 2014. 442 sider (nr. 4/2014)

Hans-Jørgen Arvesen, Karl Marthinussen og Heikki Giverholt: NS 8406, Gyldendal juridisk 2014. 543 sider (nr. 4/2014)

Jannik Woxholth: Aksjonæravtaler, 2. utgave. Gyldendal juridisk 2014. 448 s. (nr. 4/2014)

Geir Woxholth: Selskapsrett, 5. utgave. Gyldendal, Oslo 2014. 406 sider (nr. 3/2014)

Johan Giertsen: Avtaler, 3. utgave. Universitetsforlaget, Oslo 2014 (nr. 3/2014)

Geir Woxholth: Avtalerett, 9. utg. Gyldendal, Oslo 2014. 480 sider (nr. 3/2014)

Claus Brynhildsen, Børre Lid og Truls Nygård: Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utg. Gyldendal juridisk, Oslo 2014. 800 sider. (nr. 3/2014)

August E. Røsnes (red.): Arealadministrasjon. Universitetsforlaget, Oslo 2014. 351 sider. (nr. 3/2014)

Nordisk samboerrett. Seks forfatter. Gyldendal Juridisk, 2014. 314 sider (nr. 3/2014)

Jan-Ove Færstad: Erstatningsansvar for villedende informasjon. Gyldendal Juridisk, 2014. 416 sider (nr. 3/2014)

Mads Andenæs og Iris Chiu: The foundations and future of financial regulation Governance for responsibility. Routledge 2014. 539 s. (nr. 2/2014)

Sverre Blandhol: De beste grunner. Reelle hensyn i juridisk argumentasjon. Gyldendal juridisk, Oslo 2013. 210 s. (nr. 2/2014)

Geir Woxholth: Voldgift, Gyldendal Juridisk, Oslo 2013. 1136 s. (nr. 1/2014)

Anders Thue, Anne Buan og Kristine Røed Brun: Lov og forskrift om offentlige anskaffelser med kommentarer. Gyldendal Juridisk, Oslo 2013. 855 s. (nr. 1/2014)

Thor Falkanger: Landbruksrett, Universitetsforlaget, 2013. 349 s. (nr. 1/2014)

Ruth Nielsen: EU Labour Law, 2nd ed. Det juridiske og økonomisk forbund Publishing, København 2013. 553 s. (nr. 1/2014)

Mona Næss: Virkelighetsoverdragelse. Universitetsforlaget, Oslo 2013. 207 s. (nr. 1/2014)

Henning Nordtedt, Dag Arne Ruud, Olav Bergsaker, Arve Martin Bjørnvik og Johnny Johansen: NS 8407 Kommentarutgave. Universitetsforlaget, Oslo 2013. 757 sider (nr. 4/2013)

Erlend Haaskjold: Kontraktsforpliktelser, 2. utg. Cappelen Damm Akademisk, Oslo 2013. 735 sider (nr. 4/2013)

Thor Falkanger: Introduksjon til panteretten, 2. utg. Universitetsforlaget, Oslo 2013. 119 sider (nr. 4/2013)

Trygve Bergsåker: Kjøp av fast eiendom med kommentarer til avhendingsloven, 5. utg. Norges Eiendomsmeglerforbund, Oslo 2013. 534 sider (nr. 4/2013)

Vera Holmøy, Peter Lødrup og John Asland: Ekteskapsloven med kommentarer, 3. utg. Gyldendal juridisk, 2013. 489 sider (nr. 4/2013)

Edvard Horn Welle-Strand: Investeringsrådgivers erstatningsansvar. Gyldendal Juridisk, 2013. 116 sider (nr. 4/2013)

Marianne Dragsten: Offentlige anskaffelser. Regelverk, praksis og løsninger. Universitetsforlaget, Oslo 2013. 917 sider (nr. 3/2013)

Janicke Wiggen: Anskaffelsesdirektivet og samarbeid i offentlig sektor. Kontraksbegrepets grenser. Universitetsforlaget, Oslo 2013. 305 sider (nr. 3/2013

Tore Bråthen: Eiendomsmeglingsloven. Kommentarutgave. Universitetsforlaget, Oslo 2013. 466 sider. (nr. 3/2013)

Giuditta Cordero Moss: Internasjonal privatrett på formuerettens område. Universitetsforlaget, Oslo 2013. 391 sider. (nr. 3/2013)

Stein Evju (ed.): Cross-Border Services, Posting of Workers, and Multilevel Governance. Institutt for privatrett, Skriftserie nr. 193, 2013. 419 sider. (nr. 3/2013)

Jan Erik Støstad: Sosial dumping: Trues den norske modellen? Gyldendal arbeidsliv, 2013. 154 sider (nr. 3/2013)

Torgeir Aarvaag Stokke, Kristine Nergaard og Stein Evju: Det kollektive arbeidslivet: Organisasjoner tariffavtaler og lønnsoppgjør. 2. utgave. Universitetsforlaget, 2013. 256 sider (nr. 3/2013)

Nicolay Skarning: Midlertidige ansettelser, innleie og vikarbyrådirektivet. Universitetsforlaget, 2013. 336 sider. (nr. 3/2013)

Helga Aune: Deltidsarbeid: Vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag. Cappelen Damm Akademisk, 2013. 617 sider + vedlegg (nr. 3/2013)

Gerd Engelsrud: Styring og vern: Arbeidsrett i offentlig sektor. 5. utgave. Cappelen Damm Akademisk, 2013. 476 sider (nr. 3/2013)

Arne Fanebust: Innføring i arbeidsrett: Den individuelle delen, 3. utgave. Universitetsforlaget, 2013. 320 sider. (nr. 3/2013)

Per M. Ristvedt: Advokaten i rettsmekling. Cappelen Damm Akademisk, 2013. 190 s. (nr. 2/2013)

Lars Anders Heimdal: Rettsvalg ved erstatning for krenkende ytringer - studier i internasjonal privatrett. Gyldendal juridisk, Oslo 2013. 432 s. (nr. 2/2013)

Olav Fr. Perland: Tilretteleggeransvar. Verdipapirforetaks erstatningsansvar ved tilrettelegging av aksjemisjoner. Cappelen Damm Akademisk, 2013. 970 s. (nr. 2/2013)

Henning Jakhelln, Kristine Fremstad Moen, Maarten Brandsnes Faret: Labour Law in Norway. Wolters Kluwer 2013. 428 s. (nr. 2/2013)

Henriette Nazarian med bidrag fra Anna Nylund: Konkursrett. Cappelen Damm Akademisk, Oslo 2012. 279 s. (nr. 1/2013)

Miriam Skag: Starttidspunkt for foreldelsesfrister. Cappelen Damm Akademisk, Oslo 2012. 533 sider (nr. 1/2013)

Birgitte Hagland: Erstatningsbetingende medvirkning. Gyldendal, Oslo 2012. 346 sider (nr. 1/2013)

Johan Giertsen: Avtaler, 2. utgave. Universitetsforlaget, Oslo 2012. 330 sider. (nr. 1/2013)

Heikki Giverholt, Hans-Jørgen Arvesen og Karl Marthinussen: NS 8407 Alminnelig kontraktsbestemmelser for totalentrepriser med kommentarer. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 2012. 891 s. (nr. 3/2012)

Kåre Lilleholt: Allmenn formuerett. Fleire rettar til same formuesgode, Universitetsforlaget, Oslo 2012. 360 s. (nr. 3/2012)

Magnus Aarbakke, Asle Aarbakke, Gudmund Knudsen, Tone Ofstad og Jan Skåre: Aksjeloven og allmennaksjeloven. Kommentarutgave, 3. utgave. Universitetsforlaget, Oslo 2012. 1504 s. (nr. 3/2012)

Jannik Woxholth: Aksjonæravtaler. Gyldendal Akademisk, Oslo 2012. 153 s. (nr. 3/2012)

Peter Lødrup og John Asland: Arverett, 6. utgave. Gyldendal Akademisk, Oslo 2012. 435 s. (nr. 3/2012)

Louise Merrett: Employment Contacts in Private International Law. OUP, Oxford, 2011. 329 s. (nr. 3/2012)

Andrzej Marian Swiatkowski: European Union Private International Labour Law. Jagiellonian University Press, Kraków, 2012. 343 s. (nr. 3/2012)

Henning Jakhelln, Jon Gisle og Helga Aune (red.): arbeidsrett.no: kommentar til arbeidstvistloven. Cappelen Damm Akademisk, Oslo 2012. 252 s. (nr. 3/2012)

Bjørn Eriksen: Rektors styringsrett. Gyldendal Akademisk, Oslo 2012. 288 s. (nr. 3/2012)

Geir Woxholth: Selskapsrett, 4. utgave. Gyldendal Akademisk, Oslo 2012. 412 sider. (nr. 2/2012)

Markus Hoel Lie, Kommunalrettslig representasjon, Tromsø 2011. (ISBN- 978-82-15-01910-9) (nr. 1/2012)

Trygve Bergsåker: Pengekravsrett, 2. utgave. Gyldendal Akademisk, Oslo 2011. 397 sider (nr. 1/2012)

Geir Woxholth: Avtalerett, 8. utgave. Gyldendal Akademisk, Oslo 2012. 448 sider (nr. 1/2012)

Thor Falkanger: Fast eiendoms rettsforhold, 4. utgave. Universitetsforlaget, Oslo 2011. 404 sider (nr. 1/2012)

Örjan Telemann, Bodelning under äktenskap och vid skilsmässa, 5. utg. Norstedts juridik, 2011 (nr. 1/2012)

Aslak Syse, Morten Kjelland og Rolf Gunnar Jørstad: Pasientskaderett, Gyldendal Akademisk, Oslo 2011. 597 sider. (nr. 1/2012)

Viggo Hagstrøm: Obligasjonsrett, 2. utgave. Universitetsforlaget, Oslo 2011. 968 sider. (nr. 4/2011)

Ola Rygg, Oluf Skarpnes og Thor Falkanger: Odelsloven, Kommentarutgave, 5. utgave. Universitetsforlaget, Oslo 2011. 380 sider. (nr. 4/2011)

Peter Lødrup og Tone Sverdrup: Familieretten, 7. utgave 2011. 443 sider (nr. 4/2011)

Nicolay Skarning: Nye arbeidsoppgaver, ommplassering eller oppsigelse. Universitetsforlaget, Oslo 2011. 289 s. (nr. 4/2011)

Marte Eidsand Kjørven, Herman Bruserud, Håvard H. Holdø, Jon Vegard Lervåg, Mona Nygård, Espen Nyland: Foreldelse av fordringer. Universitetsforlaget, Oslo 2011. 561 sider. (nr. 3/2011)

Lund-Andersen: Familieøkonomien, samlevendes retsforhold, ægtefællers retsforhold, retspolitik. Jurist- og økonomforubundets forlag, København 2011 (644 sider inkl. registre) (nr. 3/2011)

Dag Wiese Schartum og Lee A. Bygrave: Personvern i informasjonssamfunnet, 2. utgave. Fagbokforlaget, Bergen 2011. 311 sider (nr. 2/2011)

Tanja Jørgensen: Forbrugerkredit - retligt og retspolitisk. Thomson Reuters, København 2010 (nr. 2/2011)

Anders B. Mikelsen: Hindringsfritak. Det såkalte kontrollansvaret i kjøpsloven § 27. Gyldendal Akademisk, Oslo 2011. 302 sider. (nr. 2/2011)

Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik: Kjennetegnsrett, 3. utgave. Universitetsforlaget, Oslo 2011. 532 sider (nr. 2/2011)

Inger Berg Ørstavik: Innovasjonsspiralen. Patentrettslige, kontraktsrettslige og konkurranserettslige spørsmål ved forbedring av patenterte oppfinnelser. Gyldendal Akademisk, Oslo 2011. 403 sider (nr. 2/2011)

Endre Stavang: Opphør av servitutter. Cappelen Damm Akademisk, Oslo 2011. 210 sider (nr. 2/2011)

Äktenskapsbalken. En kommentar. Lars Tottie og Örjan Teleman. Andra upplagen, Norstedts blå bibliotek 2010. 536 sider (nr. 2/2011)

Bjørn Eriksen: Saksbehandlingsregler ved oppsigelse og avskjed. Gyldendal Akademisk, Oslo 2011. 280 sider (nr. 2/2011)

Ingunn Elise Myklebust: Strandrett og offentleg styring av arealbruk i sjø. Universitetsforlaget, Oslo 2010. 408 sider (nr. 1/2011)

Odd Jarl Pedersen, Per Sandvik, Helge Skaaraas, Stein Ness, Audvar Os: Plan- og bygningsrett, Del I Planlegging og ekspropriasjon, 2. utgave. Universitetsforlaget, Oslo 2010. 500 sider (nr. 1/2011)

Kirsti Strøm Bull (red.): Natur, rett, historie. Akademisk Publisering, Oslo 2010. 249 sider (nr. 1/2011)

Line A. Parelius og Sverre Bragdø-Ellenes: Husleieavtaler, 2. utgave. Fagbokforlaget, Oslo 2010. 328 sider (nr. 1/2011)

Stein Evju: Arbeidsrett, Utvalgte artikler 2001-2010. Universitetsforlaget, Oslo 2010. 739 sider (nr. 1/2011)

Trygve Bergsåker: Eiendomsmegling - omsorgsplikt og god meglerskikk. Med et spesialstudium av salg ved budgivingskonkurranse, Oslo 2010. 441 sider. (Distribusjon ved Nroges Eiendomsmeglerforbund) (nr. 4/2010)

Røsæg, Schäfer og Stavang (red.): Law and  Economics. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2010. 310 sider (nr. 4/2010)

Hans Fredrik Marthinussen: Forholdet mellom panteretten og det sikrede kravet. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2010. 594 sider (nr. 4/2010)

Endre Stavang (red.): Ekspropriasjon - Noen sentrale emner. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2010. 511 sider (nr. 4/2010)

Anne Cathrine Røed: Foreldelse av fordringer, 3. utgave, Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2010. 1032 sider (nr. 3/2010)

Jørg Cordes, Laila Stenseng og Peter Lenda: Hovedlinjer i Internasjonal privatrett. Cappelen, Oslo 2010. 483 sider (nr. 3/2010)

Borgar Høgetveit Berg og Stein Bråthen-Otterbeck: Tingslysing: lov om tingslysing 7. juni 1935 nr. 2 med kommentarer, Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2009. 546 sider (nr. 2/2010)

Geir Woxholth: Selskapsrett, 3. utg. Gyldendal Akademisk, Oslo 2009. 386 sider (nr. 2/2010)

Christian Kjølaas: Personvern i arbeidsforhold. Universitetsforlaget, Oslo 2010. 229 sider. ISBN: 978-82-15-01462-3 (nr. 2/2010)

Øyvind Ravna (red.): Perspektiver på jordskifte. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 2009. 664 sider (nr. 1/2010)

Finn Arnesen og Are Stenvik : Internasjonalisering og juridisk metode - Særlig om EØS-rettens betydning i norsk rett. Universitetsforlaget, Oslo 2009. 160 sider (nr. 1/2010)

Knut Lindboe: Barnevernloven, 6. utgave, Gyldendal, Oslo 2009. 137 sider (nr. 1/2010)

Kari Ofstad og Randi Skard: Barnevernloven med kommentarer, 5. utgave, Gyldendal, Oslo 2009. 495 sider (nr. 1/2010)

Mary-Ann Hedlund (red.): Barnerett: internasjonalt perspektiv, Fagbokforlaget, Bergen 2008. 215 sider (nr. 1/2010)

Hilde Hauge: Ugyldighet ved formuesrettslige disposisjoner. Universitetsforlaget, Oslo 2009. 557 sider (nr. 1/2010)

Michael Hoffmann-Becking og Peter Rawert (utgivere): Beck'sches Formularbuch Bürgerliches, Handels- und Wirthschaftsrecht, 10. utg., Verlag C.H. Beck, München 2010. 2360 sider (nr. 1/2010)

Peter Hambro: Tilbakekall av testamenter, Gyldendal Akademisk, Oslo 2010. 285 sider (nr. 1/2010)

Erling Hjelmeng: Offentlig regulering og konkurranseretten. En analyse av "state compulsion" - forsvaret, Fagbokforlaget, Oslo 2009. 157 sider (nr. 4/2009)

Kirsti Strøm Bull og Nicolay K. Winge: Fast eiendoms rettsforhold. Kort og godt. Universitetsforlaget, Oslo 2009. 160 sider (nr. 3/2009)

Thor Falkanger: Allmenningsrett, Universitetsforlaget, Oslo 2009. 387 sider (nr. 3/2009)

Knut Bergo: Børs- og verdipapirrett. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2008. 357 sider (nr. 3/2009)

Bjarte Eide: Forkjøps- og tilbudsrett til aksjer. Gyldendal Akademisk, oslo 2009. 494 sider (nr. 3/2009)

Peter Lødrup med bistand av Morten Kjelland, Lærebok i erstatningsrett, 6. utgave, Gyldendal Akademisk, Oslo 2009. 599 sider (nr. 3/2009)

Torunn Elise Kvisberg: Internasjonale barnefordelingssaker. Internasjonal barnebortføring. Gyldendal, Oslo 2009. 711 sider (nr. 3/2009)

Anne Louise Bormann, Finn Taksøe-Jensen og Ib Hounsgaard Trabjerg: Arveloven af 2008. Med kommentarer, København 2008. 564 sider (nr. 3/2009)

Gösta Walin og Göran Lind: Kommentar til Ärvdabalken Del (1-17), 9. utg., Norstedts juridik, Stockholm 2008 (nr. 3/2009)

Mary-Ann Hedlund og Brit Djupvik Semner: Likestillings- og diskrimineringslovene - med kommentarer. Bind I. Bergen, Fagbokforlaget, 2008. 666 sider (inkl. 58 s. vedlegg og registre) (nr. 3/2009)

Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhells 70-årsdag (Helga Aune, Ole Kristian Fauchald, Kåre Lilleholt, Dag Michaelsen (red.)) Oslo, Cappelen Akademisk Forlag, 2009. 685 sider (nr. 3/2009)

Vibeke Løvold: Utleggstrekk, Gyldendal Akademisk, 2008. 286 sider (nr. 1/2009)

Øyvind Ravnå: Rettsutgreiing og bruksordning i reindriftsområder. En undersøkelse med henblikk på jordskiftelovgivningens virkemidler. Oslo 2008. 590 sider (nr. 1/2009)

Erlend Baldersheim: Objektet for odelsrett og åseterett. Ein kritikk av Høgsterett sin praksis, Cappelen Akademisk Forlag, oslo 2008. 184 sider (nr. 1/2009)

Margrethe Buskerud Christoffersen: Kjøp og salg av virksomhet - risiko og ansvar for mangler. Gyldendal akademisk, Oslo 2008. 687 sider (nr. 1/2009)

Inge Lorange Backer: Barneloven Kommentarutgave, 2. utgave. Universitetsforlaget, Oslo 2008. 870 sider (nr. 1/2009)

Morten Kjelland: Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten - en analyse av generelle og spesielle årsaksregler. Gyldendal Akademisk, 2008. 525 sider (nr. 1/2009)

Peter Lødrup, Eldbjørg Kluften, Trine Eli Linge, Vibeke Gjøslien: Vergemålsloven med kommentarer. Gyldendal Akademisk, Oslo 2008. 735 sider (nr. 4/2008)

Gunnar Eriksen: Alders tids bruk. Fagbokforlaget, Oslo 2008. 391 sider (nr. 4/2008)

Hans Jacob Bull: Forsikringsrett Universitetsforlaget, Oslo 2008. 690 (nr. 4/2008)

Karl Rosén og Dag Henden Torsteinsen: Eiendomsmegling - rettslige spørsmål, 2. utgave. Gyldendal Akademisk, Oslo 2008. 627 sider. Kr 720,- (nr. 4/2008)

Odd-Harald B. Wasenden: Eu Market Abuse Regulation in Energy Markets. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2008. 244 sider inkl. registre (nr. 4/2008)

Ulf Bergquist: Nordisk internationell privaträtt. En kommentar med tillägg til Internationell arvs- och bodelningsrätt. Nordstedts gula bibliotek, Stockholm 2008. 138 sider (nr. 4/2008)

John Asland: Uskifte. Gyldendal, Oslo 2008. 613 sider, inkl. registre (nr. 4/2008)

Arbeidsrett og arbeidsliv. Bind 3 av Norsk Arbeidsrettslig Forenings skriftserie (nr. 4/2008)

Tron Dalheim, Tonje Urdal Sand, Anders Østre: Sjømannsrett. Universitetsforlaget, Oslo 2008. 379 sider (nr. 4/2008)

Erling Eide og Endre Stavang: Rettsøkonomi, Cappelen Damm 2008. 615 sider. Pris kr 648,- (nr. 3/2008)

Trine -Lise Wilhelmsen og Hans Jacob Bull: Handbook in Hull Insurance, Gyldendal Akademisk Forlag 2007. ISBN 978-82-05-38381-4. 380 sider (nr. 3/2008)

Oppslagsverk. Buflod, Sannes og Aasebø (red.): Folkerettslig tekstsamling 1883-2007, Cappelen 2008, 4. utg., 967 s. (nr. 2/2008)

Skriftserie 171 - 2008. Stian Kahr Revheim: Byggherrens brukstakelse av kontrakstarbeidet - etter NS 8405 (nr. 2/2008)

Lars Anders Heimdal: Erstatning ved grenseoverskridende personlighetskrenkelser - med utgangspunkt i Bokhandleren i Kabul-saken, Fagbokforlaget, Bergen 2008. 177 s. inkludert registre (nr. 2/2008)

Anders Agell og Margareta Brattström: "Äktenskap Samboende Partnerskap", Fjärde upplagan, Iustus Førlag, Uppsala 2008. 309 s. (nr. 2/2008)

Irene Nørgaard: Arveret, København 5. utg. 2008, Jurist- og Økonomforbundets forlag. 384 s. (nr. 2/2008)

Helga Aune, Preben Mo Fredriksen: Norwegian Employment Law - an overview. Oslo: N.W.Damm & Søn AS, 2008. 142 s. (nr. 2/2008)

Amanuensis Trygve Bergsåker forsvarte fredag 4. april offentlig sin avhandling "Eiendomsmegling - omsorgsplikt og god meglerskikk. Med et spesialstudium av salg ved budgivningskonkurranse" for den juridiske doktorgrad. (nr. 1/2008)

Cand. jur. Morten Kjelland forsvarte fredag 29. februar offentlig sin avhandling "Særlig sårbarhet i personskaderetten - en analyse av generelle og spesielle regler om årsakssammenheng" for den juridiske doktorgrad. (nr. 1/2008)

Rett og toleranse - Festskrift til Helge Johan Thue. Oslo, Gyldendal Norsk Forlag 2007, 806 s. (nr. 1/2008)

Vigdis Knutsen Magistad: Leie av lokaler. En gjennomgang av lov om husleie av 26. mars 1999 nr. 17. Fellesbestemmelsene om boligleie og lokalleie. Oslo, Cappelen 2008, 581 s., pris kr. 698 (nr. 1/2008)

Andreas Meidell: An Anational Approach to International Contracts, Cappelen Akademisk Forlag 2007. 136 s. inkl. register, og International Contracts and Currency Fluctuations, Cappelen Akademisk Forlag 2007. 237 s. inkl. register. (nr. 1/2008)

Peter Lødrup: Arverett, Gyldendal Akademisk, Oslo. 5. utgave 2008. 421 sider inkludert registre (nr. 1/2008)

Arbeidsrett og arbeidsliv. Bind 2, hefte 2 (2007) (nr. 1/2008)

Jenny Julén Votinius, Föräldrar i arbete: En könskritisk undersökning av småbarnsföräldrars arbetsrättsliga ställning. Göteborg: Makadam, 2007 (nr. 1/2008)

Jari Hellsten, From Internal market Regulation to European Labour Law. Helsinki University Press, 2007. (nr. 1/2008)

Ulla Nergaard, Ruth Nielsen, Lynn Roseberry (eds.), The Service Directive: Consequences for the Welfare State and the European Social Model. København: DJØF Publishing, 2008. 260 s. (nr. 1/2008)

Karl anders Grønland: Selskapers handel med egne aksjer. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2007. 200 sider inkludert registre. ISBN 978-82-02-26454-3 (nr. 4/2007)

Ny doktoravhandling: Lojalitetsplikt i kontraktsforhold av Henriette Nazarian (nr. 4/2007)

Tariffavtalen som formet Norge: Verksoverenskomsten 100 år (Med bidrag av: Helga Aune, Jan Balstad, m.fk.) Oslo: Pax Forlag A/S, 2007. 239 s. (nr 4/2007)

Erik Monsen: Berikelseskrav. Vederlag og vinningsavståelse ved urettsmessig utnyttelse av ting og rettighet. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2007. 607 s. (nr. 3/2007)

Endre Stavang: Erstatningsrettslig analyse, med særlig vekt på eiendom og miljø, Cappelen Akademisk Forlag 2007. 297 s. inkl. register (nr. 3/2007)

Peter E. Hambro: Arveloven, Kommentarutgave, 4. utgave (universitetsforlaget) 2007. 669 s. (nr. 3/2007)

Ingeborg Moen Borgerud, Anne Marie Due, Ragnhild Nordaas og Mona Næss: Arbeidsrett: Særlig om omstilling i offentlig sektor. Oslo: Universitetsforlaget, 2007. 411 s. (nr. 3/2007)

Litteratur: Jan Fougner: Endring i arbeidsforhold: Styringsrett og arbeidsplikt. Oslo: Universitetsforlaget, 2007. 357 s. (nr. 3/2007)

Susanne Fransson (red.): Marknaden - saklig grund för lönesättning? Stockholm: Norstedts Juridik, 2007 (nr. 2/2007)

Thomas Eeg: Deling av ektefellers formuer ved separasjon og skilsmisse. Fagbokforlaget Bergen 2006. 477 sider (nr. 1/2007)

Erling Hjelmeng: Revisors erstatningsansvar en analyse av ansvarsnormen. 156 sider. ISBN 978-82-450-0564-6 (nr. 1/2007)

Geir Stenseth: Almenningens janusansikt - En sammenlignende rettslig analyse av almennings- og sameieforhold i norsk utmark. Gyldendal Norsk Forlag, 2006 (nr. 2/2006)

En omfattende kommentarutgave til borettslovene 2003 er utgitt på Christian Fr. Wyllers forlag (se www.wyller.no) (nr. 2/2006)

Peter Hambro: Arveplanlegging og avtalt uskifte - Gjenlevende ektefelle og særkullsbarn. Oslo (Universitetsforlaget) 2006. 316 sider, kr. 399,- (nr. 2/2006)

Johanna Schiratzki, Rättstvist - Underhållsbidrag till barn, Uppsala 2005, 92 sider (nr. 4/2005)

Kristin Skjørten: Samlivsbrudd og barnefordeling - en studie av lagmannsrettsdommer, Oslo 2005, 162 sider (nr. 4/2005)

Litteratur: Mia Rönnmar: Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet: En komparativ studie av kvalitativ flexibilitet i svensk, engelsk og tysk kontext. Lund: Juristförlaget, 2004. (Akad. avh.) 432 sider. (nr. 3/2005)

Litteratur: Nicolay Skarning: Nedbemanning og sluttpakker: En praktisk håndbok. Oslo: Universitetsforlaget, 2005. 180 sider. (nr. 3/2005)

Litteratur: Hege Torp (red.): Nytt arbeidsliv: medvirkning, inkludering og belønning (nr. 2/2005)

Litteratur: Bernhard Johann Mulder: Anställningen vid verksamhetsövergång (nr. 2/2005)

Litteratur: Jan Fougner, Tron Sundet, Johan Kr. Øydegard, Marit B. Frogner, Mette Jenssen, Merete Bårdsen og Bjørn Jacobsen: Kollektiv arbeidsrett (nr. 2/2005)

Rudolf Krasser: Patentrecht - Ein Lehr- und handbuch zum deutschen Patent- und Gebrauchsmusterrecht, Europäischen und internationalen Patentrecht, 5. utg., München 2004 (nr. 1/2005)

Margareta Brattström: Makars pensionsrättigheter (Iustus Forlag 2004) (nr. 1/2005)

Viola Broström: Tolking av testamente. Juridiska institutionens skriftserie, no 7/2003. Umeå Universitet, 349 sider (nr. 1/2005)

NOU 2004:16 om vergemål. Etter tre og et halvt års arbeid har Lødrup utvalget levert en omfattende innstilling med forslag til reformer av vergemålslovgivningen. (4/2004)

Lotta Dahlstrand: Doktorgradsavhandling: Barns deltagande i familjerättsliga processer, Uppsala universitet, 2004 (4/2004)

Svend Danielsen: Nordisk børneret II Foreldreansvar, 391 s. ISBN 92-893-0923-7 (4/2004)

Peters Lødrup, Anders Agell og Anna Singer: Nordisk børnret I, 482 s. ISBN 92-893-0865-6, hvor Peter Lødrup har skrevet om farskap og morskap (til s. 234) og de to øvrige om underhåll till barn (s. 235-482) (nr. 4/2004)

Peter Lødrup: Nordisk arverett, 469 s. ISBN 92-893-0831-1(nr. 4/2004)

Anders Agell: Nordisk äktenskapsrätt, 515 s. ISBN 92-893-0830-3 (nr. 4/2004)

Dag Wiese Schartum og Lee A. Bygrave: Personvern i informasjonssamfunnet. En innføring i vern av personopplysninger. ISBN 82-456-0120-1, Fagbokforlaget 2004, 286 sider (nr. 2/2004)

Bengt Domeij: Patentavtalsrätt, Norstedts Juridik, Stockholm 2003, 350 s. (ISBN 91-39-00993-9) (nr. 1/2004)

Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik: Oversikt over norsk varemerkerett (nr. 3/2003)

Trygve Bergsåker: Kjøp av fast eiendom, med kommentarer til avhendingsloven (nr. 3/2003)

Rune Sæbø: Motregning (nr. 3/2003)

Viggo Hagstrøm i samarbeid med Magnus Aarbakke: Obligasjonsrett (nr. 1/2003)

Marie Larsson: Konsumenskydd över gräenserna (nr. 1/2003)

Bonus Pater Familias, Festskrift til Peter Lødrup (nr. 1/2003)

Helge J. Thue: Internasjonal privatrett. Personrett, familierett og arverett. Alminnelige prinsipper og de enkelte reguleringer (nr. 1/2003)

Mogens Koktvedgaard: Lærebog i Immaterialret – ophavsret, patentret, brugsmodelret, designret, varemerkeret (nr. 4/2002)

Norrgård, Marcus: Interimistiska förbud i immaterialrätten (nr. 4/2002)

Ivan Sørensen: Forsikringsret (nr. 4/2002)

Richard Wessman: Varumärkeskonflikter – Förväxlingsrisk och anseendeskydd i varumärkesrätten (nr. 4/2002)

Frantzen, Torstein: Arveoppgjør ved internasjonale ekteskap (nr. 4/2002)

Annina H. Persson, Marianne Levin og Sanna Wolk: Immaterialrätt & sakrätt (nr. 4/2002)

Jens Schovsbo og Niels Holm Svendsen: Designret – Designloven med kommentarer (nr. 4/2002)

Irene Nørgaard: Formueordninger mellem ægtefæller efter gennomførelsen af særejerformen i 1990 (nr. 3/2002)

Morten Kjelland: Hjemmearbeidernes erstatningsrettslige vern (nr. 2/2002)

Kirsti Strøm Bull, Nils Oskal og Mikkel Nils Sara: Reindriften i Finnmark – Rettshistorie 1852–1960 (nr. 1/2002)

Schovsbo, Jens: Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner. Kommentarutgave (nr. 1/2002)

Claus Brynildsen, Børre Lid og Truls Nygård: Forsikringsavtaleloven med kommentarer (nr. 1/2002)

Geir Woxholt: Stiftelser etter stiftelsesloven av 2001 (nr. 1/2002)

Are Stenvik: Patenters beskyttelsesomfang (nr. 4/2001)

Jens Schousbo: Immaterialretsaftaler fra kontrakt til status i kontraktsretten (nr. 4/2001)

Peter Lødrup: Familieretten (nr. 3/2001)

Tore Lunde: God forretningsskikk næringsdrivande imellom (nr. 2/2001)

Vera Holmøy og Peter Lødrup: Ekteskapsloven og enkelte andre lover med kommentarer (nr. 2/2001)

Marianne Hognestad og Knut R. Steinberg: Adopsjonsloven (nr. 1/2001)

Anna Singer: Förädraskap i rättslig belysning (nr. 1/2001)

Kobbe, Berle, Pind: Kobbes kommentarer til husleieloven (nr. 4/2000)

Ulfbeck: Kontrakters relativitet – Det direkte ansvar i formueretten (nr. 4/2000)

Michael Hellner: Internationell konkurrensrätt (nr. 3/2000)

Otto Jebens: Om eiendomsretten til grunnen i Indre Finnmark, (nr. 2/2000)

Rognstad: Spredning av verkseksemplar (nr. 1/2000)

Jones: Private Enforcement of Antitrust Law in the EU, UK and USA (nr. 4/1999)

Stavang: Naborettens forurensningsansvar (nr. 3/1999)

Hagen, Lilleholt og Wyller: Eierseksjonsloven (nr. 3/1999)

Moss: International Commercial Arbitration. Party Autonomy and Mandatory Rules (nr. 3/1999)

Stenvik: Patentrett (nr. 3/1999)

Honnold: Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention (nr. 2/1999)

Schlechtrim: Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG) (nr. 1/1999)

Domeij: Läkemedelspatent (nr. 1/1999)

Agell: Äktenskap Samboende Partnerskap (nr. 1/1999)