Emneregister
Kontraktsrett

HR-2021-493-A Krav om retting av mangler på fellesareal i eierseksjonssameier må fremsettes av styret, eventuelt av samtlige seksjonssameiere (nr. 3/2021)

HR-2018-1906-A Tilbakeføring av gave – verdifull villaeiendom (nr. 4/2018)

Forsvarlig fondsforvaltning i gruppesøksmål - Oslo tingretts dom 12. januar 2018 (16-105341TVI-OTIR/04) (nr. 1/2018)

Litteratur. Kåre Lilleholt: Kontraktsrett og obligasjonsrett. Cappelen Damm Akademisk, Oslo 2017. 706 sider (nr. 3/2017)

Litteratur. Erlend Haaskjold: Kontraktsforpliktelser, 2. utg. Cappelen Damm Akademisk, Oslo 2013. 735 sider (nr. 4/2013)

Litteratur. Trygve Bergsåker: Kjøp av fast eiendom med kommentarer til avhendingsloven, 5. utg. Norges Eiendomsmeglerforbund, Oslo 2013. 534 sider (4/2013)

Litteratur. Marianne Dragsten: Offentlige anskaffelser. Regelverk, praksis og løsninger. Universitetsforlaget, Oslo 2013. 917 sider (nr. 3/2013)

Litteratur. Janicke Wiggen: Anskaffelsesdirektivet og samarbeid i offentlig sektor. Kontraksbegrepets grenser. Universitetsforlaget, Oslo 2013. 305 sider (nr. 3/2013

Litteratur. Tore Bråthen: Eiendomsmeglingsloven. Kommentarutgave. Universitetsforlaget, Oslo 2013. 466 sider. (nr. 3/2013)

Rt. 2012 s. 1779 Krav til reklamasjoners innhold (nr. 1/2013)

Litteratur. Miriam Skag: Starttidspunkt for foreldelsesfrister. Cappelen Damm Akademisk, Oslo 2012. 533 sider (nr. 1/2013)

Litteratur. Kåre Lilleholt: Allmenn formuerett. Fleire rettar til same formuesgode, Universitetsforlaget, Oslo 2012. 360 s. (nr. 3/2012)

Rt. 2011 s. 1641 Vedtektsfestet prisregulering i borettslag ble vedtatt (nr. 1/2012)

Rt. 2011 s. 1768 Utgangspunktet for den nøytrale reklamasjonsfristen etter avhl. § 4-19 (nr. 1/2012)

Rt. 2011 s. 1359 Uthuling av tomtefestelova § 15 på basis av avtaleloven § 36 (nr. 1/2012)

Litteratur. Inger Berg Ørstavik: Innovasjonsspiralen. Patentrettslige, kontraktsrettslige og konkurranserettslige spørsmål ved forbedring av patenterte oppfinnelser. Gyldendal Akademisk, Oslo 2011. 403 sider (nr. 2/2011)

Litteratur. Trygve Bergsåker: Eiendomsmegling - omsorgsplikt og god meglerskikk. Med et spesialstudium av salg ved budgivingskonkurranse, Oslo 2010. 441 sider. (Distribusjon ved Nroges Eiendomsmeglerforbund) (nr. 4/2010)

Rt. 2010 s. 1104 og s. 1112 Justering av avbestillingsgebyr etter bustadoppføringslova (nr. 4/2010)

Rt. 2010 s. 103 Høyesterettsdom om avhendingsloven (nr. 2/2010)

Disputas. Cand.jur. Herman Bruserud, Institutt for privatrett, forsvarte fredag 27. november 2009 sin avhandling "Hardshipklausuler" for graden ph.d. (nr. 1/2010

Litteratur. Karl Rosén og Dag Henden Torsteinsen: Eiendomsmegling - rettslige spørsmål, 2. utgave. Gyldendal Akademisk, Oslo 2008. 627 sider. Kr 720,- (nr. 4/2008)

Avtalerett

HR-2018-1721-A  Overdragelse av kalk- og marmorforekomster omfattet også nødvendig uttak av eklogitt (nr. 4/2018)

HR-2018-1782-A Mistet jaktrett etter 55 år (nr. 4/2018)

Refusjon grunnet kansellert flyreise kan inkludere gebyr. Harms, C-601/17 (nr. 4/2018)

Kontrollansvar for «vild strejke»; «usædvanlige omstændigheder» i flypassasjererforordningen er et unionsrettslig begrep. Krüsemann m.fl.,
C-195/17 m.fl. (nr. 4/2018)

HR-2017-1782-A Tilbakekallelse av re integra (nr. 4/2017)

Litteratur. Kåre Lilleholt: Kontraktsrett og obligasjonsrett. Cappelen Damm Akademisk, Oslo 2017. 706 sider (nr. 3/2017)

HR-2017-971-A Inngåelse av provisjonsavtale (nr. 3/2017)

HR-2016-1447-A Tolking av standardvilkår. Skade på bygning valda av leigars bruk. (nr. 4/2016)

HR-2016-476-A Fullmakt. Forvaltningsrett. Kompetanseoverskridelse og legitimasjon (nr. 2/2016)

Johan Giertsen: Avtaler, 3. utgave. Universitetsforlaget, Oslo 2014 (nr. 3/2014)

Litteratur. Geir Woxholth: Avtalerett, 9. utg. Gyldendal, Oslo 2014. 480 sider (nr. 3/2014)

Rt. 2014 s. 351 Avtale om overdragelse av fallrettigheter lempet med hjemmel i avtaleloven § 36 (nr. 3/2014)

Rt. 2014 s. 188 Vederlag om terminering av ekslusive distribusjonsavtaler (nr. 2/2014)

Rt. 2014 s. 100 Avtaleinngåelse. Avtaletolkning. Kjøp av aksjer i Strømstad Marina AB (nr. 2/2014)

Litteratur. Anders Thue, Anne Buan og Kristine Røed Brun: Lov og forskrift om offentlige anskaffelser med kommentarer. Gyldendal Juridisk, Oslo 2013. 855 s. (nr. 1/2014)

Rt. 2013 s. 1316 Tilslutning til vedtekt i borettslag gitt ved passivitet (nr. 4/2013)

Rt. 2013 s. 388 Røeggen-saken (nr. 2/2013)

Rt. 2012 s. 1904 Re integra-regelen (nr. 2/2013)

Rt. 2012 s. 1926 Fokus Bank-saken. 21 Investorer hadde saksøkt Fokus Bank etter tap ved kjøp av finansielle instrumenter (nr. 1/2013)

Litteratur. Johan Giertsen: Avtaler, 2. utgave. Universitetsforlaget, Oslo 2012. 330 sider. (nr. 1/2013)

Rt. 2012 s. 1904 Re integra - analogisk anvendelse av avtaleloven § 39 annet punktum (nr. 1/2013)

Rt. 2012 s. 1267 Avtaletolkning. Obligasjonsrett. Saken gjelder spørsmålet om en avgitt garanti er en påkravsgaranti eller en selvskyldnergaranti (nr. 4/2012)

Rt. 2012 s. 1537 Leigeavtale utan tidsavgrensing og med varig låg leie vart ikkje lempa (nr. 4/2012)

Tomtefeste - Lindheim-dommen (EMD) av 12. juni 2012 (nr. 3/2012)

Rt. 2012 s. 355 Anvendelse av avtaleloven § 36 ved salg av lånefinansierte sammensatte investeringsprodukter (nr. 2/2012)

Rt. 2012 s. 393 Avtaleloven § 36. Lemping av avtale som selv inneholder en lempningsklausul (nr. 2/2012)

Litteratur. Markus Hoel Lie, Kommunalrettslig representasjon, Tromsø 2011. (ISBN- 978-82-15-01910-9) (nr. 1/2012)

Litteratur. Geir Woxholth: Avtalerett, 8. utgave. Gyldendal Akademisk, Oslo 2012. 448 sider (nr. 1/2012)

Rt. 2011 s. 1553 Tolkning av en bankgaranti stilt til sikkerhet for et verfts betalingsforpliktelse overfor en underleverandør (nr. 1/2012)

Avtaleloven § 36 - dansk høyesterettsdom (nr. 2/2011)

Rt. 2011 s. 410 "Optimogården". Kombinasjonsfullmakt  (nr. 2/2011)

Rt. 2010 s. 1478 Når er bindende avtaler inngått (nr. 1/2011)

Litteratur. Hilde Hauge: Ugyldighet ved formuesrettslige disposisjoner. Universitetsforlaget, Oslo 2009. 557 sider (nr. 1/2010)

Litteratur. Michael Hoffmann-Becking og Peter Rawert (utgivere): Beck'sches Formularbuch Bürgerliches, Handels- und Wirthschaftsrecht, 10. utg., Verlag C.H. Beck, München 2010. 2360 sider (nr. 1/2010)

Litteratur. Andreas Meidell: An Anational Approach to International Contracts, Cappelen Akademisk Forlag 2007. 136 s. inkl. register, og International Contracts and Currency Fluctuations, Cappelen Akademisk Forlag 2007. 237 s. inkl. register. (nr. 1/2008)

Rt. 2007 s. 1753 Kontraktsrett. Agenturforhold (nr. 1/2008)

Litteratur. Ny doktoravhandling: Lojalitetsplikt i kontraktsforhold av Henriette Nazarian (nr. 4/2007)

Rt. 2006 s. 1585. Avtaleinngåelse. Avtaletolkning. Sak: Om det mellom to budgivere er inngått bindende, muntlig samarbeidsavtale om kjøp og rett til like andeler av skog- og andre utmarksarealer, og - hvis svaret er nei - om erstatningsansvar for brudd på lojalitetsplikten under avtaleforhandlingene (nr. 1/2007)

HR-dom 7. desember 2005. Offentlige anskaffelser. Hærens forsyningskommando (nr. 1/2006)

HR-dom 16. november 2005. Tolking av fastprisavtale. Sør-Norge Aluminium AS (SØRAL) (nr. 1/2006)

HRD -2005-01045-A. Spørsmål om gyldigheten av gavetransaksjon. Sinnssykdom. (nr. 3/2005)

Høyesteretts dom 15. mars 2005: Pan Fish Norway AS mot Alsvåg Fiskeprodukter AS: Avtalerett, selskapsrett, mislighold og erstatning i kontraktsforhold (nr. 2/2005)

Rt 2004 s. 1582. Gyldigheten av avtale mellom selger og kjøper av en konsesjonspliktig landbrukseiendom om at kjøperen skulle betale et hemmelig tillegg til den offisielle kjøpesummen. (nr. 2/2005)

Rt. 2003 s. 1531. Feilprisingsdommen (nr. 1/2004)

Rt. 2003 s. 158. Høyesterettsdom 3. februar 2003. Spørsmål om det er inngått bindende avtale om salg av en hyttetomt og – i bekreftende fall – om kjøperens krav på tomten er foreldet. Bindingsspørsmålet (nr. 2/2003)

Rt. 2001 s. 1288. Avtaleinngåelse mv. (nr. 2/2002)

Troll-saken, voldgiftsdom. Kontraktsregulering av bristende forutsetninger (nr. 2/2002)

BKN 2002-024. Finansinstitusjoners frarådningsplikt mot låneopptak etter finansavtaleloven § 47 (nr. 2/2002)

Rt. 2001 s. 1062. Nucleus-dommen. Positiv kontraktsinteresse (nr. 4/2001)

Rt. 2001 s. 872. Rett til prøvetrykk av frimerker (nr. 3/2001)

Rt. 2001 s. 603. Foreningsrett. Vedtektssensur, avtl. § 36 (nr. 3/2001)

Kausjonsrett. Risiko for kausjoner avgitt overfor kredittinstitusjoner. EF-domstolen i sak C 45/ 96 [1998] I (nr. 3/2001)

To byggestener i internasjonal kontraktsrett (UNIDROIT principles og PECL) (nr. 4/2000)

Rt. 2000 s. 679. Bankers rådgivningsansvar (nr. 3/2000)

Rt. 2000 s. 610. Lempning av fallskjermavtaler? (nr. 3/2000)

BKN 99044. Bankers veiledningsansvar (nr. 2/2000)

Rt. 1999 s. 1532. Voldgiftsklausul i foreningsvedtekter (nr. 1/2000)

U 1999.604. Dansk høyesterettsdom om kontraheringsplikt (nr. 4/1999)

Borgarting lagmannsretts dom av 28.6.99, LB-1998-00750. Lempning av fallskjermavtaler (nr. 3/1999)

Rt. 1999 s. 579. Avgangsvederlag for handelsreisende (nr. 2/1999)

Rt. 1999 s. 353. Tilordning – plikt til å betale for vareleveranser til et søsterselskap (nr. 2/1999)

Rt. 1998 s. 946. Avtalebinding etter forhandlinger (nr. 1/1999)

Rt. 1998 s. 761 og Rt. 1998 s. 1712. Bankrettslige spørsmål (nr. 1/1999)

Rt. 1998 s. 761. Erstatningskrav mot bank (nr. 1/1999)

Erstatning i kontrakt

HR-2022-418-A Spørsmål om kommunalt vedtak om tursti over nykjøpt fritidseiendom var mangel etter avhendingsloven (nr. 2/2022)

HR-2022-192-A Kontrollansvar for mangler - erstatningsansvar ved strømbrudd etter trefall (nr. 2/2022)

HR-2020-1120-A Tingsskade og kontrakt: Kontraktshjelperansvarets grenser. Kystverket (nr. 3/2020)

HR-2020-475-A Prisavslag for mangelfull forvaltning av verdipapirfond (nr. 2/2020)

Erstatningsansvar ved brudd på anskaffelsesreglene (nr. 1/2020)

Litteratur. Lasse Simonsen: Prisavslag og erstatning for mangler ved fast eiendom. Gyldendal, Oslo, 2019. 139 sider. ISBN 978-82-05-52105-6 (nr. 3/2019)

HR-2019-781-A Utleigaren fekk ikkje dekt kostnader til istandsetjing som han ikkje hadde hatt (nr. 2/2019)

HR-2017-2102-A Erstatning og prisavslag for feil opplysninger, spørsmål om økonomisk tap (nr. 1/2018)

HR-2016-2264-A Eiendomsmeglerens informasjonsansvar (Informasjonsansvarsdom III) (nr. 1/2017)

Bankklagenemndas uttalelse 2003-094. Forvaltning av pengemarkedsfond – krav om erstatning (nr. 4/2003)

Kjøpsrett

HR-2022-1980-A Kravet til kontrollbar regning etter bustadoppføringsloven og rettsvirkningene av at kravet ikke er oppfylt (nr. 1/2023)

HR-2022-1322-A Selgerens opplysningsplikt om peofiliedømt mann i nabolaget ved salg av boligeienedom (nr. 3/2022)

HR-2022-728-A Hvem omfattes av agenturlovens preseptoriske beskyttelsesregler? (nr. 2/2022)

Endringer i avhendingsloven - tryggere bolighandel (nr. 1/2022)

HR-2021-668-A Kjøp av bolig. Skjeggkre. Spørsmål om prisavslag for midlertidige ulemper i tiltaksperioden og for verdireduksjon på grunn av "restlyte" i form av risiko for ny forekomst etter sanering (nr. 2/2021)

Prop. 44 L (2018-2019) Endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel) (nr. 1/2019)

Refusjon grunnet kansellert flyreise kan inkludere gebyr. Harms, C-601/17 (nr. 4/2018)

Kontrollansvar for «vild strejke»; «usædvanlige omstændigheder» i flypassasjererforordningen er et unionsrettslig begrep. Krüsemann m.fl.,
C-195/17 m.fl. (nr. 4/2018)

HR-2018-648-A Salg av bruktbil mellom privatpersoner - kjøpers direkte krav mot verksted som har utført arbeid på bilen etter avtale med selgeren (nr. 2/2018)

HR-2017-1664-A Om avtalt forkjøpsrett ble utløst ved fusjon (nr. 4/2017)

HR-2017-1073-A Kjøp av bolig "som den er". Fradrag for standarsheving ved vesentlighetsvurderingen etter avhendingsloven § 3-9 annet punktum? (nr. 3/2017)

HR-2017-515-A Mangel i form av ikkje godkjent utleigeareal gav krav på skadebot for verdireduksjonen (nr. 2/2017)

Kjøp av leilighet "som den er", fuktskade oppstått i tiden mellom besiktigelse og overtakelse. Høyesteretts dom 15. februar 2017 (HR-2017-345-A) (nr. 2/2017)

Litteratur. Viggo Hagstrøm og Herman Bruserud: Kjøpsrett, 2. utgave. Universitetsforlaget 2015. 320 sider (nr. 3/2015)

Rt.2015 s. 321 Kjøp av "ny" bil kunne heves på grunn av opplysningssvikt (nr. 2/2015)

Rt. 2014 s. 769 Rundballepresse med funksjonsgaranti etter kjøpsloven § 21 annet ledd (nr. 1/2015)

Rt. 2013 s. 1541 Overtakelse, hjemmeloverføring og deponering av kjøpesum etter bustadoppføringslova (nr. 1/2014)

Rt. 2013 s. 1620 Garantiansvar. Reparasjon. Parallellimporterte produkter (nr. 1/2014)

Rt. 2013 s. 865 Rustskadedommen. Absolutt reklamasjonsfrist og foreldelse ved mislykket retting (nr. 3/2013)

Rt. 2012 s. 1779 Krav til reklamasjoners innhold (nr. 1/2013)

Rt. 2012 s. 1926 Fokus Bank-saken. 21 Investorer hadde saksøkt Fokus Bank etter tap ved kjøp av finansielle instrumenter (nr. 1/2013)

Kjøp av fast eiendom: Heving og erstatning pga. betalingsmislighold. Høyesteretts dom 18. oktober 2011 (HR-2011-1947-A) (nr. 4/2011)

Rt. 2010 s. 1395 Utmåling av prisavslag ved kjøp av fast eiendom (nr. 1/2011)

Rt. 2010 s. 1580 Angrerett ved kjøp av bil pr. e-post (nr. 1/2011)

Styrka forbrukarvern for bustadkjøparar (nr. 3/2010)

Rt. 2010 s. 710 Heving – Tvist som gjaldt kjøp av leilighet i boligsameie (nr. 3/2010)

Litteratur. Margrethe Buskerud Christoffersen: Kjøp og salg av virksomhet - risiko og ansvar for mangler. Gyldendal akademisk, Oslo 2008. 687 sider (nr. 1/2009)

Rt. 2008 s. 963 Kjøp av boligeiendom. Rotteplager. (nr. 3/2008)

Disputas. Cand. jur. Margrethe Buskerud Christoffersen forsvarte torsdag 24. april 2008 offentlig sin avhandling "Kjøp og salg av virksomhet - selgerens risiko og ansvar for mangler" for den juridiske doktorgrad. (nr. 2/2008)

Amanuensis Trygve Bergsåker forsvarte fredag 4. april offentlig sin avhandling "Eiendomsmegling - omsorgsplikt og god meglerskikk. Med et spesialstudium av salg ved budgivningskonkurranse" for den juridiske doktorgrad. (nr. 1/2008)

Rt. 2007 s. 1274 Forståelsen av den absolutte reklamasjonsfrist i forbrukerkjøpsloven § 27 annet ledd (nr. 1/2008)

Rt. 2007 s. 1587 Kjøp av fast eiendom (nr. 1/2008)

Selger hadde forspilt sin adgang til å foreta avhjelp - Rt. 2006 s. 999. Brannskadedommen (nr. 1/2007)

Høyesteretts dom 15. mars 2005. Opplysningsrisiko. Adgangen til å heve for en annen gjenstand kjøpt under samme kontrakt. Tilsikringsansvar. (2/2005)

Rt. 2004 s. 675. Agurkdommen. Erstatningkrav som et gartneri anla mot leverandør av bambuspinner (nr. 4/2004)

Rt. 2002 s. 1425. «Bukkebo»-dommen (nr. 1/2003)

Rt. 2002 s. 1110. Aksjesalg. Kjøpslovens anvendelse, mangelsvurderingen, kjøpers undersøkelsesplikt, identifikasjon på selgersiden (nr. 1/2003)

Rt. 2002 s. 173. Oppgjør etter heving i forbrukerkjøp (nr. 2/2002)

Rt. 2001 s. 369. Selgerens ansvar for takstmannens forsømmelse (nr. 2/2001)

Rt. 2000 s. 199. Mangel ved fast eiendom (nr. 2/2000)

Rt. 1999 s. 408. Salg av borettslagsleiligheter, kjøpslovens anvendelse (nr. 2/1999)

Pengekravsrett

HR-2023-877-A Foreldelsesfristens utganspunkt for ertstatningskrav etter uriktig myndighetsutøvelse (nr. 3/2023)

HR-2022-563-A Urimelig høyt advokatsalær. Avtaletolkning og utfylling av salæravtale. Bransjenormer og bakgrunnsrett. RGA 3.3.1. Condictio indebiti (nr. 2/2022)

HR-2021-2571-A Foreldelse av krav på tilbakebetaling av landbruksstøtte (nr. 1/2022)

HR-2021-2404-A Hvis ingen går i fella ... Foreldelse av forsikringskrav (nr. 1/2022)

HR-2021-1106-A Gruppesøksmål. Motregning med foreldet motkrav (nr. 3/2021)

HR-2021-530-A Foreldelse av erstatningskrav mot tidligere styreleder for manglende betaling av arbeidsgiveravgift (nr. 2/2021)

HR-2020-2021-A BankID-svindel (nr. 4/2020)

HR-1194-A Tilbakebetalingskrav. Skylddelingsregelen. Folketrygdloven § 22-15 og samordningsloven § 29. Condictio indebiti (nr. 3/2020)

Litteratur. Trygve Bergsåker: Pengekravsrett, 4. utgave. Gyldendal, 2019. 383 sider (nr. 2/2020)

HR-2019-2034-A Foreldelse av krav fra klient mot advokat og advokatfirma (nr. 1/2020)

HR-2019-1662-A Motregning med foreldet motkrav (nr. 3/2019)

Litteratur. Silje Karine Nordtveit: Når oppstår en fordring? Cappelen Damm Akademisk, Oslo 2017. 304 sider (nr. 3/2017)

HR-2016-2399-A Foreldelsesloven § 9 - erstatningskrav utenfor kontraktsforhold (nr. 1/2017)

Rt. 2013 s. 479 Foreldelse. Identitet mellom krav (nr. 3/2013)

Litteratur. Miriam Skag: Starttidspunkt for foreldelsesfrister. Cappelen Damm Akademisk, Oslo 2012. 533 sider (nr. 1/2013)

Litteratur. Trygve Bergsåker: Pengekravsrett, 2. utgave. Gyldendal Akademisk, Oslo 2011. 397 sider (nr. 1/2012)

Litteratur. Anne Cathrine Røed: Foreldelse av fordringer, 3. utgave, Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2010. 1032 sider (nr. 3/2010)

Rt. 2010 s. 664 Regress og foreldelse ved salg av fast eiendom gjennom to ledd (nr. 3/2010)

Reduserte inkassosatser (nr. 2/2010)

Rt. 2006 s. 983 Tvist som gjaldt spørsmålet om foreldelse av boligkjøpers krav på erstatning/prisavslag som følge av mangler ved en selveierleilighet (nr. 4/2006)

Rt. 2001 s. 1580. Misbruk av kontofullmakt. Tilbakesøkningskrav overfor den begunstigede (nr. 2/2002)

Rt. 2002 s. 71. Renter uten hjemmel (nr. 1/2002)

Rt. 2001 s. 1580. Condictio indebiti (nr. 1/2002)

BKN 2001-008. Renteøkning på utlån. Spørsmål om varslingsfristens lengde, jf. finansavtl. § 50, 3. ledd (nr. 2/2001)

Rt. 2001 s. 195. Betaling av rettsgebyr, finansavtaleloven (nr. 2/2001)

Ny finansavtalelov (nr. 1/2000)

Nye forskrifter til finansieringsvirksomhetsloven (nr. 2/1999)

Rt. 1998 s. 1523. Betalingstidspunkt for pengekrav (nr. 2/1999)

Rt. 1998 s. 1042 og Rt. 1999 s. 7. Foreldelse (nr. 2/1999)

BKN 98002. Forrentning av innskudd (nr. 1/1999)

BKN 98014. Feilføring (nr. 1/1999)

BKN 98009. Foreldelse (nr. 1/1999)

Entrepriserett

HR-2023-766-A Søksmålsfrist. Spørsmålet om hvordan en avtalt søksmålsfrist skulle forstås (nr. 3/2023)

HR-2023-411-A Ambulerende arbeidsgiveravgift. To tvistespørsmål i en sluttoppgjørstvist om en vei- og tunnelentreprise (nr. 2/2023)

HR-2023-534-A Spørsmål om vilkårene for å igangsette "defensiv forsering" i en totalentreprisekontrakt (nr. 2/2023)

HR-2023-93-A Foreldelse. Spørsmål om mislykkede forsøk på utbedring av mangel medførte fristavbrytende erkjennelse av erstatningskrav etter foreldelsesloven § 14 (nr. 1/2023)

HR-2022-1120-A Krav om ugyldighet og fristforlengelse ved brudd på byggherreforskriften i en entreprisekontrakt (nr. 3/2022)

HR-2021-2364-A Utbyggingsavtale med Sunnfjord kommune, bristende forutsetninger (nr. 2/2022)

HR-2021-493-A Krav om retting av mangler på fellesareal i eierseksjonssameier må fremsettes av styret, eventuelt av samtlige seksjonssameiere (nr. 3/2021)

HR-2020-2254-A Rambøll. Statens vegvesen fremmet erstatningskrav mot konsulent for prosjekteringsfeil. (nr. 1/2021)

HR-2019-830-A Arealfeil i konkurransegrunnlag utarbeidet av byggherre (Statens vegvesen Region øst) (nr. 3/2019)

HR-2019-1225-A Habdommen. En entreprenør krevde tilleggsvederlag for nedsatt produktivitet (plunder og heft) og forsering som følge av byggherreforhold (nr. 3/2019)

HR- 2018-2256-A Midtbygningen i Karl Johansgate (nr. 1/2019)

HR-2018-383-A Sluttoppgjørsdommen. Spørsmål om hvorvidt krav på dagmulkt ved bygging av ny bolig var falt bort (nr. 2/2018)

HR-2018-392-A Feilplassering av bolig (nr. 2/2018)

HR-2017-2102-A Erstatning og prisavslag for feil opplysninger, spørsmål om økonomisk tap (nr. 1/2018)

HR-2016-219-A Oppgjør etter heving av kontrakt om oppføring av bolig (nr. 2/2016)

Rt. 2015 s. 276 Privatrettslig ansvar som følge av brudd på reglene etter plan- og bygningsloven. Bori BBL (nr. 3/2015)

Litteratur. Trygve Bergsåker: Kjøp av ny bolig - med kommentar til bustadoppføringslova, 2. utgave, 2014. 178 sider (nr. 4/2014)

Litteratur. Viggo Hagstrøm og Hermann Bruserud: Entrepriserett, Universitetsforlaget 2014. 442 sider (nr. 4/2014)

Litteratur. Hans-Jørgen Arvesen, Karl Marthinussen og Heikki Giverholt: NS 8406, Gyldendal juridisk 2014. 543 sider (nr. 4/2014)

Rt. 2013 s. 1476 Foreldelse av avdrag i entrepriseretten (nr. 2/2014)

Litteratur. Henning Nordtedt, Dag Arne Ruud, Olav Bergsaker, Arve Martin Bjørnvik og Johnny Johansen: NS 8407 Kommentarutgave. Universitetsforlaget, Oslo 2013. 757 sider (nr. 4/2013)

Rt. 2012 s. 1729 Mikadommen. Tolkning av anbudsgrunnlag utarbeidet av Vegvesenet med grunnlag i prosesskode 1 (Håndbok 025) (nr. 2/2013)

Litteratur. Heikki Giverholt, Hans-Jørgen Arvesen og Karl Marthinussen: NS 8407 Alminnelig kontraktsbestemmelser for totalentrepriser med kommentarer. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 2012. 891 s. (nr. 3/2012)

Rt. 2011 s. 670 og s. 679 Vage uttrykk om ferdigstillelsesdato (nr. 3/2011)

Rt. 2010 s. 1104 og s. 1112 Justering av avbestillingsgebyr etter bustadoppføringslova (nr. 4/2010)

Rt. 2010 s. 961 Sluttoppgjør i entreprise (nr. 4/2010)

Rt. 2010 s. 1345 Vegsaltdommen (nr. 1/2011)

Rt. 2008 s. 1705 Rabattdommen. Høsten 2003 inviterte Statens vegvesen til to anbudskonkurranser angående drift og vedlikehold av E 18. (nr. 4/2009)

Litteratur. Skriftserie 171 - 2008. Stian Kahr Revheim: Byggherrens brukstakelse av kontrakstarbeidet - etter NS 8405 (nr. 2/2008)

Tiltransport av sideentreprenører (nr. 2/2008)

Spørsmålet om bristende forutsetninger og terskelen for avtalerevisjon. Voldgiftsdom avsagt 5. juli 2004 (nr. 4/2004)

Rt. 2000 s. 1076. Forbigåelse ved anbudskonkurranse (nr. 3/2000)

Rt. 1999 s. 922 – Salhus Flytebru. Forutsetningslærens stilling etter innføringen av avtaleloven § 36 (nr. 3/1999)

Rt. 1999 s. 878 – Brua over Nitelva. Fristforlengelse p.g.a. uforutsette forhold, forsering (nr. 3/1999)

U 1999 s. 11. Dansk høyesterettsdom, anbudsrett (nr. 1/1999)

Kausjonsrett

Rt. 2012 s. 96 En dom i en sjelden kausjonstvist (nr. 2/2012)

BKN 98015. Bankens plikt til å etterprøve den forretningsmessige siden av engasjementet (nr. 1/1999)