Emneregister
Konkurranserett

HR-2023-1807- A Boligbyggesaken Tilbakeføring av ulovlig offentlig støtte (nr. 4/2023)

Prøving av inngrep mot foretakssammenslutninger. EU-domstolen: Sak C-376/20 P, CK Telecoms - dom 13. juli 2023 (nr. 4/2023)

HR-2023-299-A Inngrep mot foretakssammenslutning, jf. konkurranseloven § 16. Staten v/Konkurransetilsynet mot Schibsted ASA (nr. 2/2023)

HR-2021-1086-A Forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid. jf. konkurranseloven § 10. Cappelen Damm holding AS /Cappelen Damm AS og Gyldendal ASA /Gyldendal Norsk Forlag AS mot Staten v/Konkurransetilsynet (nr. 3/2021)

Erstatningsrettslig ansvarsplassering etter overtredelser av EU-/EØSkonkurranseretten. EU-domstolen: Sak C-724/17, Vantaan kaupunki mot Skanska/NCC/Asfaltmix, sak C-435/18 Otis m.fl. mot Land Oberösterreich m.fl. og sak C-557/12 Kone m.fl. (nr. 2/2020)

Litteratur. Anders Ryssdal og Håkon Cosma Størdal: Norsk konkurranserett, Bind II, Fusjonskontroll. Universitetsforlaget, 2018. 264 sider. (nr. 2/2018)

HR-2017-1229-A Anbuds-/prosjektsamarbeid. Ski Taxi SA, Follo Taxi SA, Ski Follo Taxidrift AS mot Staten v/Konkurransetilsynet (nr. 3/2017)

Litteratur. Eirik Østerud: Materielle kontrollvurderinger i konkurranseretten, Universitetsforlaget 2016. 308 sider (nr. 4/2016)

Markedsmisbruksdirektivet, innsideinformasjon, definisjonen av "presis informasjon" - EU-domstolens dom 11. mars 2015- sak C-628/13 Jean-Bernard Lafonta mot Authorité des marchés financiers (nr. 2/2015)

Forlag til direktiv om privat håndhevelse av EU-/EØS-konkurransereglene (COM(2013) 404 final)/2013/0185 (COD), 11. juni 2013 (nr. 3/2013)

Hurtigrute-salen - dom i EFTA-domstolen (nr. 4/2012)

Rt. 2012 s. 1556 Informasjonsdeling ved anbudskonkurranse. Staten v/Konkurransetilsynet v Gran & Ekgran AS (nr. 4/2012)

EFTA-domstolen, dom av 18. april 2012 i sak E-15/10 Posten Norge BA v EFTAs overvåkningsorgan (nr. 2/2012)

NOU: 2012:7 Mer effektiv konkurranselov (nr. 2/2012)

EU-domstolen, forente saker C-403/08 og C-429/08 (Premier League), dom 4. oktober 2011 (nr. 4/2011)

Rt. 2011 s. 910 TINE SA mot Staten ved Konkurransetilsynet (nr. 3/2011)

Litteratur. Inger Berg Ørstavik: Innovasjonsspiralen. Patentrettslige, kontraktsrettslige og konkurranserettslige spørsmål ved forbedring av patenterte oppfinnelser. Gyldendal Akademisk, Oslo 2011. 403 sider (nr. 2/2011)

Villedning av patentmyndigheter som misbruk av dominerende stilling. Rettens dom i sak T-321/05 AstraZeneca (nr. 1/2011)

Forretningsnektelse for å forhindre parallellhandel - dom fra EF-domstolen (Grand Chamber) 16. september 2008, forente saker C-468/06 til C478/06, Syfait II (nr. 4/2008)

Hvitbok om privat håndhevelse av EFs konkurranseregler (nr. 2/2008)

Erstatningsansvar ved brudd på EØS-avtalens konkurranseregler. EF-domstolen i sak C-453/ 99 (nr. 4/2001)

Erstatning etter konkurransebegrensende avtale. EF-domstolen i sak C-453/99 (nr. 2/2001)

Forslag til nytt håndhevelsesregime fra Europakommisjonen (nr. 4/2000)

Rt. 1999 s. 285. Ugyldighet, konkurranselovens forbudsbestemmelser (nr. 2/1999)

 

Markedsføringsrett

Etterligning av typehus. Gulating lagmannsretts dom av 4. juli 2013 (LG-2012-100791) (nr. 4/2013)

Det norske forbudet mot kjøpsbetingede konurranser i markedsføringsloven ansett i strid med handelspraksisdirektivet (nr. 1/2013)

Litteratur. Erling Hjelmeng: Offentlig regulering og konkurranseretten. En analyse av "state compulsion" - forsvaret, Fagbokforlaget, Oslo 2009. 157 sider (nr. 4/2009)

Rt. 2004 s. 495 Forvekslingsfare med varemerket "FINN.no" (nr. 3/2004)

Rt. 2003 s. 825 Beskyttelse av bedriftshemmeligheter og domenenavn (nr. 1/2004)

Adgang til sammenlignende reklame. EF-domstolens i sak C-112/99, Toshiba-saken (nr. 1/2002)

Villedende markedsføring – kosmetikk. EF-domstolen i sak C-220/98 (nr. 2/2000)

Rt. 2000 s. 110. Produktetterligning (nr. 1/2000)

Rt. 2000 s. 46. Alkoholreklame (nr. 1/2000)