Emneregister
Internasjonal privatrett

HR-2022-2132-U Luganokonvensjonen, konnekse krav (nr. 1/2023)

HR-2022-847-A Domsmyndighet ved foreldretvister, tidspunket for vurderingen etter barneloven § 82 (nr. 2/2022)

HR-2022-207-A Vanlig bosted, tidspunktet for vurderingen, norske myndigheters jurisdiksjon til å behandle sak om omsorgsovertakelse, Haagkonvensjonen av 1996 (nr. 1/2022)

HR-2021-1345-A Den norske rettsorden (ordre public), familiegjenforening og barneekteskap (nr. 3/2021)

HR-2021-955-A lovvalg for krav om oppreisningserstatning knyttet til straffebare forhold (nr. 2/2021)

HR-2021-291-A Internasjonalt verneting. Domsmyndighet i arvetvist under privat skifte (nr. 2/2021)

HR-2020-2175-A Verneting for krav knyttet til konkurs - omfanget av konkursunntaket i Luganokonvensjonen. Alpha Insurance (nr. 1/2021)

HR-2018-869-A (Stolt Commitment 1) og HR-2020-1328-A (Stolt Commitment 2). Verneting for direktekrav mot forsikringsselskaper (nr. 3/2020)

HR-2019-2206-A Luganokonvensjonen artikkel 6 nr. 1 (nr. 1/2020)

HR-2019-2420-A Lovvalg familierett. Ektefellebidrag, kvalifikasjonsspørsmål (nr. 1/2020)

HR-2019-1929-A Lovvalg i kontraktsretten (nr. 4/2019)

Unntak for internasjonale forsikringssaker frå hovudregelen om heimeting? HR-2018-869-A (nr. 4/2018)

Litteratur. Guiditta Cordero-Moss (red.): Norsk Ordre Public som skranke for partsautonomi i internasjonale kontrakter. Universitetforlaget, 2018. 467 sider (nr. 3/2018)

HR-2017-1297-A Pant over landegrenser og domsmyndighet; lovvalg for pant i fordringer (nr. 3/2017)

UNIDROIT-prinsippenes 4. utgave (nr. 3/2016)

Lovvalg i saker om individuelle arbeidsavtaler - arbeid ombord på skip registrert i Antigua Barbuda - flaggstatsprinsippet - Hålogaland lagmannsretts dom 30. september 2015 (nr. 4/2015)

Ryanair II-saken - lovvalg i saker om individuelle arbeidsavtaler - Borgarting lagsmannsretts dom 16. oktober 2015 (LB-2015-51137) (nr. 4/2015)

Endring av EUs regler om jurisdiksjon i saker om individuelle arbeidsavtaler? Betænkning om forbedring af international privatret: kompetenceregler på beskjæftigelsesområdet (2013/2023(INI)) (nr. 4/2014)

Ryanair II - endelig avgjørelse i vernetingssaken - Høyesteretts ankeutvalgs kjennelser 17. juni 2014 (HR-2014-01273-U) og 5. desember 2013 (Rt. 2013 s. 1589), og Borgarting lagmannsretts kjennelse 5. mars 2014 (LB-2013-202882) (nr. 4/2014)

Gulating lagmannsretts dom 25. februar 2014 (LG-2014-11968) - Norske domstolers internasjonale skiftekompetanse (nr. 3/2014)

Litteratur. Giuditta Cordero Moss: Internasjonal privatrett på formuerettens område. Universitetsforlaget, Oslo 2013. 391 sider. (nr. 3/2013)

Ryanair - verneting i arbeidsforhold, fastsettelse av arbeidssted for flypersonell. Luganokonvensjonen artikkel 19 nr. 2 bokstav a) - Borgaring lagmannsretts kjennelse 16. august 2013 (LB-2013-123040) (nr. 3/2013)

Litteratur. Lars Anders Heimdal: Rettsvalg ved erstatning for krenkende ytringer - studier i internasjonal privatrett. Gyldendal juridisk, Oslo 2013. 432 s. (nr. 2/2013)

Ryanair - verneting og arbeidsforhold - fastsettelse av arbeidssted for flypersonell - Luganokonvensjonen artikkel 19 nr 2 bokstav a- Borgarting lagmannsretts kjennelse 21. desember 2011 (RG-2011-1550) (nr. 2/2013)

Rt. 2012 s. 1951 Norske domstolers stedlige kompetanse. Luganokonvensjonen (nr. 1/2013)

Lovvalg i arbeidsretten - tolkning av Romakonvensjon - EU-domstolens dom 15. desember 2011, sak C-384/10 Jan Voogsgeerd mot Navimer SA (nr. 4/2012)

Rt. 2011 s. 1532 Vernetingsavtale, internasjonalt løsørekjøp (nr. 1/2012)

Rt. 2011 s. 531 Lovvalg, erstatning for straffbare handlinger begått av utlending i utlandet (nr. 4/2011)

Lovvalg i arbeidsretten. Saken gjaldt krav om gjeninntreden i stilling. Borgarting lagmannsretts kjennelse 23. mai 2011 (LB-2011-23834) (nr. 3/2011)

Verneting - erstatning i ansettelsesforhold - Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. juni 2011 (HR-2011-1332-U) (nr. 3/2011)

Litteratur Jørg Cordes, Laila Stenseng og Peter Lenda: Hovedlinjer i Internasjonal privatrett. Cappelen, Oslo 2010. 483 sider (nr. 3/2010)

Nytt i den europeiske privatretten (nr.2/2010)

Fortellinger om en bok og et besøk - noen kommentarer til lovvalgsdommen i saken om "Bokhandleren i Kabul" (nr. 1/2010)

Rt. 2009 s. 1537 (HR-2009-02266-A) Lovvalg i erstatningsrett - personlighetskrenkelse - ytringsfrihet. Sak anlagt av den afghanske bokhandleren Rais og medlemmer av hans familie mot Åsne Seierstad og Cappelen Damm AS (nr. 1/2010)

Lovvalg i kontraktsretten - tolkning av Roma-konvensjonen - EF-domstolens dom 6. oktober 2009, sak c-133/08 Intercontainer Interfrigo SC (ICF) mot Balkenende Oosthuizen BV og MIC Operations BV (nr. 4/2009)

Lovvalg i erstatningsretten - personlighetskrenkelse - ytringsfrihet - Borgarting lagmannsretts dom 20. april 2009 (LB-2009-28508) (nr. 3/2009)

Forskningsprosjekt om lovvalgsklausuler og deres begrensninger (nr. 2/2009)

Luganokonvensjonen - verneting- kontraktsbrudd - Høyesterett ankeutvalgs kjennelse 25. september 2008 (HR-2008-1651-U) (nr. 1/2009)

Nye EF-forordninger om lovvalg (nr. 4/2008)

Litteratur. Lars Anders Heimdal: Erstatning ved grenseoverskridende personlighetskrenkelser - med utgangspunkt i Bokhandleren i Kabul-saken, Fagbokforlaget, Bergen 2008. 177 s. inkludert registre (nr. 2/2008)

Norsk boplikt og EF-rettens prinsipp om fri flyt av kapital (nr. 2/2007)

Rt. 2006 s. 1008 Lovvalg i agentavtale - nærmeste tilknytning - realdebitors bopel - Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse 29. august 2006 (HR-2006-01492-U) (nr. 4/2006)

EF-forordninger om internasjonal privat- og prosessrett – en oversikt (nr. 4/2002)

Rt. 2002 s. 180. Verneting og lovvalg ved skadelidtes direkte søksmål mot forsikringsselskap (nr. 2/2002)

Utkast til lov om voldgift. NOU 2001: 33 (nr. 2/2002)

Utkast til global konvensjon (Haagkonvensjon) om jurisdiksjon, anerkjennelse og fullbyrdelse av utenlandske dommer på sivilrettens område (nr. 4/2001)

EU-forordning om jurisdiksjon, anerkjennelse og fullbyrdelse av ekteskapsoppløsninger og foreldreansvarsavgjørelser (nr. 4/2001)

Centros-saken og hovedseteteorien i europeisk selskapsrett. EU-domstolen i sak C-212/97 (nr. 2/2000)

Luganokonvensjonen (tiltredelse) (nr. 1/2000)

Tvangsfullbyrdelse av utenlandske voldgiftsavgjørelser (utrykt lagmannsrettsdom) (nr. 1/2000)

Internasjonal jurisdiksjon – deliktsverneting og forum-non-conveniens (nr. 4/1999 og nr. 1/2000)

Rt. 1998 s. 1965 - Internasjonal prosessrett (nr. 2/1999)

En internasjonal kontraktsrett for Europa (Romkonvensjonen) (nr. 1/1999)