Emneregister
Forsikringsrett

HR-2021-2102-A Forsikringsselskapets regress mot selgeren ved boligselgerforsikring (nr. 4/2021)

HR-2021-1338-A Selskapets rett til å pålegge kirurgisk inngrep i personforsikring (nr. 3/2021)

HR-2020-2332-A Krav om revisjon av oppgjør (nr. 1/2021)

HR-2020-1262-A Lisensforsikring. Fastsettelse av forsikringstidens utløp og forsikringstilfellets inntrden. Avtaleloven § 36 (nr. 3/2020)

HR-2020-257-A Foreldelse av forsikringskrav i internasjonal sjøforsikring. Direkte krav mot ansvarsassurandøren etter sikredes insovens (nr. 2/2020)

HR-2019-2386-A Spørsmål om regress mellom forsikringsselskaper ved salg av bolig (nr. 1/2020)

Bilansvaret - C-100/18 Línea - forholdet til unntaket i bilansvarsloven § 2(1)b for "forsvarleg fråsegsett" motorvogn (nr. 4/2019)

HR-2018-577-A Regress fra forsikringsselskap mot ansvarlig skadevolder, skl. § 4-3, jf. §4-2 (nr. 2/2018)

HR-2017-1152-A Regress mellom ansvarsforsikringsselskaper (nr. 1/2018)

HR-2017-958-A Ansvarsforsikringsselskapets innsigelser ved et direktekrav fra skadelidtes forsikringsselskap (nr. 3/2017)

HR-2016-2264-A Eiendomsmeglerens informasjonsansvar (Informasjonsansvarsdom III) (nr. 1/2017)

HR-2016-2579-A Beviskrav ved selvmord (nr. 1/2017)

Rt. 2014 s. 1272 Foreldelse av krav på pensjonsterminer etter kollektiv forsikring (nr. 1/2015)

Litteratur. Claus Brynhildsen, Børre Lid og Truls Nygård: Forsikringsavtaleloven med kommentarer, 3. utg. Gyldendal juridisk, Oslo 2014. 800 sider. (nr. 3/2014)

Rt. 2013 s. 1235 Forsiklringsselskapets reklamasjonsplikt, FAL § 4-14 (nr. 4/2013)

Rt. 2013 s. 1228 Tolkning av ansvarsforsikringsvilkår (nr. 4/2013)

Forsikring. Opplysningsplikt. Identifikasjon. Fristberegning. Høyesteretts dom av 22. september 2011 (HR-2011-1772-A) (nr. 4/2011)

Rt. 2011 s. 646 FAL § 8-5 Meldeplikt. Identifikasjon (nr. 3/2011)

Rt. 2009 s. 483 Skadeforsikring. Fast eiendom. For sen premiebetaling. Anmodning om ny forsikring (nr. 3/2009)

Litteratur. Hans Jacob Bull: Forsikringsrett. Universitetsforlaget, Oslo 2008. 690 (nr. 4/2008)

Rt. 2008 s. 1237 Ansvarsforsikring. Luftfartøy. Direkte krav - Høyesteretts dom 19. september 2008 (nr. 4/2008)

Litteratur. Trine -Lise Wilhelmsen og Hans Jacob Bull: Handbook in Hull Insurance, Gyldendal Akademisk Forlag 2007. ISBN 978-82-05-38381-4. 380 sider (nr. 3/2008)

Rt. 2007 s. 877 Gjelder varslingsregelen i FAL § 8-6 tredje ledd ved regresskrav mellom forsikringsselskaper? (nr. 3/2007)

Motorvognforsikting - identifikasjon i næringsforsikring - "ansvarlig for motorvognen" - RG 2006 s. 1025 Borgarting (nr. 1/2007)

Rt. 2005 s. 1112 Gruppelivsforsikring - individuell fortsettelsesforsikring - avtaleloven § 36 (nr. 4/2006)

Høyesteretts dom av 14. oktober 2004. Var de medforsikrede bankene dekket for sitt tap under transportørens verditransportforsikring ved ran av pengetransport? (nr. 1/2005)

RG 2003 s. 910 Oslo. Gjelder de ulovfestede regler om surrogatpant i forsikringskrav ved siden av de lovfestede reglene om medforsikring i FAL kapittel 7? (nr. 1/2005)

Rt. 2004 s. 871 HKj. Har en avtalt medforsikret panthaver krav på dekning selv om hans panthaverinteresse ikke har rettsvern? (nr. 1/2005)

Rt. 2003 s. 1524 Forsikringsselskapets informasjonsplikt, forsikringavtalel. §2-1 (nr. 2/2004)

Rt. 2003 s. 1300 Er kjøperen av en fast eiendom medforsikret under selgerens forsikring? (nr. 4/2003)

Rt. 2003 s. 92. Er midler på en såkalt «Verdi-Konto» å anse som en forsikringssum som tilfaller de avdøde forsikringstagerens ektefelle etter FAL § 15-1? (nr. 2/2003)

Rt. 2002 s. 1517. Gjelder reklamasjonsregelen i FAL § 4-14 når selskapet bedtrider kravet under henvisning til at sikrede ikke har sannsynliggjort et forsikringstilfelle? (nr. 1/2003)

RG 2002 s. 151 Frostating. Kombinert forsikring. Svikaktig fremkallelse. Medforsikring (nr. 4/2002)

Rt. 2001 s. 1457. Frist for melding av krav etter et forsikringstilfelle, FAL § 18-5. Forholdet til foreldelsesregelen, FAL § 18-6 (nr. 1/2002)

Rt. 2000 s. 1049. Ansvarsforsikring. Egenandel. Forsinkelsesrenter (nr. 1/2001)

Motorvognforsikring, grov uaktsomhet, identifikasjon (Avkortningsnemnda) (nr. 4/2000)

Rt. 2000 s. 59. Brudd på opplysningsplikt (nr. 3/2000)

Rt. 1999 s. 647. Svik ved forsikringsoppgjøret (nr. 3/1999)