Emneregister
Familierett

HR-2020-1760-A Skjevdeling av verdien av aksjer i selskap der en ektefelle er ansatt (nr. 4/2020)

Litteratur. Irene Nørgaard, Caroline Adolphsen og Eva Naur: Familieret, 4. utgave. Djøf Forlag, København, 2019. 372 sider (nr. 3/2019)

HR-2019-1230-A Spørsmålet om en forelder kan flytte fra Norge til Italia med to barn på fem og seks år etter samlivsbrudd i 2016 (nr. 3/2019)

Litteratur. Elisabeth Wiille: Til krigen skiller oss ad. Den norske bigamiloven under annen verdenskrig. Pax Forlag, 2018. 176 sider (nr. 1/2019)

Gyldigheten av troskapsavtale mellom samboere (LH-2017-129425) (nr. 2/2018)

Ny lov om adopsjon (nr. 4/2017)

Vigselsretten overføres fra tingrettene til kommunene (nr. 3/2017)

HR-2017-959-A Kreditors krav ved gaveoverføringer mellom ektefeller (nr. 3/2017)

Fristen i ekteskapsloven § 65 andre ledd er en søksmålsfrist (LG-2017-7846) (nr. 2/2017)

Litteratur. Peter Lødrup og Tone Sverdrup: Familieretten, 8. utg. 2016. 457 sider (nr. 3/2016)

Rt. 2015 s. 710 Høyesterettsdom om skjevdeling (nr. 3/2015)

Rt. 2014s. 1248 El. § 59 andre ledd, skjevdeling (nr. 1/2015)

Borgarting lagmannsrett dom 26. september 2014 (LB-2013-208065). El. § 59 andre ledd, skjevdeling (nr. 4/2014)

Rt. 2012 s. 874 Gyldigheten av avtaler mellom ektefeller - kommentar til dom fra Gulating lagmannsrett 26. juni 2014 (LG-2013-161959) (nr. 4/2014)

Litteratur. Nordisk samboerrett. Seks forfatter. Gyldendal Juridisk, 2014. 314 sider (nr. 3/2014)

Eidsivating lagmannsretts dom av 31. mars 2014 (LE-2013-112649) Spørsmål om sameie eller eneeie og vederlagskrav mellom samboere (nr. 2/2014)

Rt. 2013 s. 1630 og Rt. 2013 s. 1637. To høyesterettsdommer om naturalutlegg etter ekteskapsloven § 67 (nr. 1/2014)

Litteratur. Vera Holmøy, Peter Lødrup og John Asland: Ekteskapsloven med kommentarer, 3. utg. Gyldendal juridisk, 2013. 489 sider (nr. 4/2013)

Tolking av en ektepakt og avtale og grensen livsdødsposisjon. Borgarting lagmannsretts dom av 12. juni 2013 (LB-2013-42957) (nr. 4/2013)

Kreditors proforma-innsigelse mot samboeravtale. Borgarting lagmannsretts kjennelse (LB-2013-28578) (nr. 4/2013)

Muntlige avtaler av betydning for det økonomiske oppgjøret ved skilsmisse og samlivsbrudd. To Lagmannsrettsdommer (nr. 3/2013)

Eierforholdets betydning for skjevdelingsretten - og en kommentar til dom fra Asker og Bærum tingrett publisert på Lovdata. (TAHER-2012-14974) (nr. 1/2013)

Spørsmål om skjevdeling. Borgarting lagmannsrett 13. august 2012 (LB-2011-101920) (nr. 3/2012)

Spørsmål om samliv var gjenopptatt etter at ektefellene hadde fått separasjon. Borgarting lagmannsrett 13. juli 2012 (LB-2012-64669) (nr. 3/2012)

Rt. 2012 s. 874 Gyldigheten av ektepakt - trapp og overføring av særeie (nr. 3/2012)

Rt. 2011 s. 1439 Foreldreansvar etter dødsfall og det biologiske prinsipp (nr. 3/2012)

Spørsmål om skjevdeling og bruk av el. § 59 annet ledd. Borgarting lagmannsrett 9. januar 2012 (LB-2010-179016).  (nr. 2/2012)

Rt. 2012 s. 401 Gyldigheten av ektepakt om særeie (nr. 2/2012)

Tolking av ektepakt og vederlag etter el. § 46 andre ledd - Borgarting lagmannsretts dom 14. november 2011 (LB-2011-3079) (nr. 1/2012)

Litteratur. Örjan Telemann, Bodelning under äktenskap och vid skilsmässa, 5. utg. Norstedts juridik, 2011 (nr. 1/2012)

Ektepakt med "avtrappingsklausul" samt el § 46 annet ledd om lempning, eventuelt vederlag. Borgarting lagmannsretts dom 27. september 2011 (LB-2010-1077921) (nr. 4/2011)

Litteratur. Peter Lødrup og Tone Sverdrup: Familieretten, 7. utgave 2011. 443 sider (nr. 4/2011)

Rt. 2011 s. 1176 Vederlagskrav i samboerforhold (nr. 4/2011)

Rt. 2011 s. 1168 Lemping og vederlagskrav i samboerforhold (nr. 4/2011)

Litteratur. Lund-Andersen: Familieøkonomien, samlevendes retsforhold, ægtefællers retsforhold, retspolitik. Jurist- og økonomforubundets forlag, København 2011 (644 sider inkl. registre) (nr. 3/2011)

Skjevdeling og eierforhold - Borgarting lagmannsretts dom av 2. mai 2011 (LB-2010-77913) (nr. 3/2011)

Litteratur. Äktenskapsbalken. En kommentar. Lars Tottie og Örjan Teleman. Andra upplagen, Norstedts blå bibliotek 2010. 536 sider (nr. 2/2011)

Vederlagskrav mellom samboere. Hålogaland lagmannsretts dom 1. februar 2011 (LH-2011-157967) (nr. 2/2011)

Eierforhold og skjevdelingskrav - Agder lagmannsretts dom 3. januar 2011 (LA-2010-115371) (nr. 2/2011)

Vederlagskrav etter endt samboerforhold - Agder lagmannsrett 28. oktober 2010 og Borgarting lagmannsrett 7. desember 2010 (LA-2010-48336) (LB-2010-28325) (nr. 1/2011)

Ekteskapsloven § 48 – Agder lagmannsretts dom 25. mars 2010 (LA-2009-176105) (nr. 3/2010)

Rt. 2010 s. 216 Foreldreansvar, fast bosted, og samværsrett (nr. 2/2010)

Skjevdeling - spørsmålet om en samboeravtale om eierforhold kunne legges til grunn - Gulating lagmannsretts dom 23. februar 2010 (LG-2009-10459) (nr. 2/2010)

Gaver fra hustru til ektefelle kjent ugyldig på grunn av bristende forutsetninger - Gulating lagmannsretts dom 12. juni 2009 (LG-2008-176996) (nr. 3/2009)

Litteratur. Inge Lorange Backer: Barneloven Kommentarutgave, 2. utgave. Universitetsforlaget, Oslo 2008. 870 sider (nr. 1/2009)

Rt. 2008 s. 769 Skjevdeling når gavemidler benyttes til nedbetaling av boliglån, og tolkning av ektepakt (nr. 3/2008)

Rt. 2008 s. 627 Verdsettelsestidspubktet ved overtagelse av sameie-bolig, jf. ekteskapsloven § 69 annet ledd og husstandsfellesskapsloven (nr. 3/2008)

Rt. 2008 s. 829 Tilbakelevering av barn etter barnebortføringsloven (nr. 3/2008)

Litteratur. Anders Agell og Margareta Brattström: "Äktenskap Samboende Partnerskap", Fjärde upplagan, Iustus Førlag, Uppsala 2008. 309 s. (nr. 2/2008)

Ot.prp. nr. 33 (2007-2008) Forlag Om lov om endringer i ekteskapsloven, barnelova, adopsjonsloven, bioteknologiloven mv. (felles ekteskapslov for heterofile og homofile par) (nr. 2/2008)

Rt. 2006 s. 1657 Finst det reelle ekteskap? Saken gjaldt et vedtak av Utlendingsdirektoratet, stadfestet av Utlendingsnemnda, om å nekte familiegjenforening. (nr. 4/2007)

Litteratur. Thomas Eeg: Deling av ektefellers formuer ved separasjon og skilsmisse. Fagbokforlaget Bergen 2006. 477 sider (nr. 1/2007)

RT. 2006 s. 833 Lemping av en avtale om formuesordningen (nr. 3/2006)

Rt. 2006 s. 140 Tvangsekteskap. Lovanvendelse og straffutmåling etter strl. § 222 annet ledd (nr. 2/2006)

Rt. 2005 nr. 1567 En Stefars avstraffelse av to gutter - straffeloven § 228, barneloven § 30 og FNs barnekonvensjon artikkel 19 (nr. 2/2006)

Presumpsjonsregelen i tvangsl. § 7-13 tredje ledd. Rt. 2005 s. 491 (nr. 4/2005)

Skifteutlegg og tvangsfullbyrdelse. En arving kan etter omstendighetene overta fast eiendom, selv om eiendommens verdi overstiger arvelodden (nr. 4/2005)

Litteratur: Johanna Schiratzki, Rättstvist - Underhållsbidrag till barn, Uppsala 2005, 92 sider (nr. 4/2005)

Litteratur: Kristin Skjørten: Samlivsbrudd og barnefordeling - en studie av lagmannsrettsdommer, Oslo 2005, 162 sider (nr. 4/2005)

Gjenopptakelse av farskapssaker. Arvingers adgang til å gå til endringssak overfor et barn hvor farsskaet bygger på pater est-regelen. Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse 14. juli 2005 (nr. 4/2005)

Frostating lagmannsretts dom 22. februar 2005: Eierforhold til gårdsbruk og skjevfordelingskrav (nr. 2/2005)

Margareta Brattström: Makars pensionsrättigheter. Iustus Forlag 2004 (nr. 1/2005)

Litteratur. Viola broström: Tolking av testamente. Juridiska institutionens skriftserie, no 7/2003. Umeå Universitet, 349 sider. (nr. 1/2005)

Rt. 2004 s. 1152. Ektepakt og dobbelt rettsvernkrav - også for adkomstdokument til borettslagsleilighet? (nr. 1/2005)

Spørsmålet om falsk identitet kan gi grunnlag for å kjenne et ekteskap ugyldig. (nr. 1/2005)

Eidsivating lagmannsrett drøfter i en kjennelse inntatt i Rg. 2004 s. 1102 tre spørsmål av interesse for gjenopptakelsessakene. (nr. 1/2005)

Gjenopptakelse av farskapssaker. Ved endringer i barneloven i 2002 ble det med virkning fra 1. april 2003 åpnet adgang til å få gjenopptatt en farskapssak uten at vilkårene etter tvml.§§ 405-408 er oppfylt, jf.  barneloven § 28a. (1/2005)

International Society of Family Law arrangerer sin 12. verdenskonferanse i familierett fra 19. - 23. juli 2005 (nr. 1/2005)

Rt. 2004 s. 108 - Verdiberegning av skjevdelingskrav knyttet til arvet tomt, der ektefellene oppførte sin bolig i fellesskap. Eierforhold til tomten. (nr. 2/2004)

Rt. 2004 s. 41 - Om bortfall av retten til skifte på grunn av passivitet (nr. 1/2004)

Rt. 2003 s. 1127 - Om vederlag for forøkelse av den andres særeie (nr. 1/2004)

St.meld. nr. 29 (2002-03). Om familien – forpliktende samliv og foreldreskap. Noen synspunkter på enkelte av meldingens forslag når det gjelder samboere (nr. 3/2003)

Rt. 2002 s. 1487. Ekteskapsloven § 49 – ombytting av formue som er særeie (nr. 3/2003)

Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse av 8. mai 2003. Fastsetting av midlertidige ektefellebidrag i el. § 92, jf. § 80 (nr. 3/2003)

Rt. 2003 s. 585. Fastsetting av midlertidige ektefellebidrag i el. § 92, jf. § 80 (nr. 3/2003)

Rt. 2002 s. 1596. Eiendeler som bringes inn med påhefte av  gjeld (nr. 1/2003)

Rt. 2002 s. 648. Vederlagskrav etter ekteskapsloven § 63 2. ledd (nr. 3/2002)

Rt. 2001 s. 1434. Skjevdeling – krav til identifikasjon av verdier (nr. 1/2002)

Rt. 2000 s. 1487. Skjevdeling av verdistigning på eiendeler som bringes inn med påhefte av gjeld (nr. 1/2002)

Rt. 2001 s. 716. Krav om lemping av skifteavtale (nr. 3/2001)

Rt. 2001 s. 572. Behandlingen av goodwill m.v. på felleseieskifte (nr. 3/2001)

Rt. 2001 s. 360. Tidspunktet for verdsetting av bolig på felleseieskifte (nr. 2/2001)

Høyesterettsdom av 26.9.00. Gyldigheten av ektepakt (nr. 4/2000)

Rt. 2000 s. 988. Pensjonsrettigheter på skifte (nr. 4/2000)

Rt. 2000 s. 585 og Rt. 2000 s. 851. Enkeltforfølgende kreditor (nr. 4/2000)

Rt. 2000 s. 1089. Vederlagskrav i samboerforhold (nr. 3/2000)

RG 1999 s. 596. Stiftelse av medeiendomsrett (nr. 2/2000)

Rt. 1999 s. 1239. Framleggelsesplikt, tvistemålsloven § 250 og ekteskapsloven § 39 (nr. 3/1999)

Rt. 1999 s. 901. Utlegg i felles bolig (nr. 3/1999)

Rt. 1999 s. 718. Påstand om urimelig ektepakt (nr. 3/1999)

NOU 1999:25 Samboere og samfunnet – privatrettslige endringsforslag (nr. 3/1999)

Ekteskapsloven § 39. BKN 97015 (nr. 2/1999)

Rt. 1999 s. 177. Skjevdeling og eierforhold (nr. 1/1999)

Endringer i ekteskapsloven (nr. 1/1999)