Emneregister
Erstatningsrett

HR-2023-1108-A Ikke erstatning for psykisk følgeskade ved selvmord (nr. 4/2023)

HR-2023-2069-A Ikke erstatning for særlig uventet skade hos et prematurt barn etter pasientskadeloven § 2 (3) (nr. 4/2023)

HR-2023-1796-A Skadelidtes medvirkning og profesjonsanvar for forsikringsmegler (nr. 4/2023)

HR-2023-585-A Foreldelse av erstatningskrav mot daglig leder etter selskapets konkurs, forbrukerdirektivets betydning for friststart (nr. 2/2023)

HR-2023-206-A Årsakssammenheng og erstatningsrettslig vern ved offentlig anskaffelse (nr. 2/2023)

HR-2023-93-A Foreldelse. Spørsmål om mislykkede forsøk på utbedring av mangel medførte fristavbrytende erkjennelse av erstatningskrav etter foreldelsesloven § 14 (nr. 1/2023)

HR-2022-2222-A Økonomisk kompensasjon for immaterialrettskrenkelser - utmåling av vederlag og erstatning (nr. 1/2023)

HR-2022-2484-A Krav om erstatning fra investorer. Spiro Medical AS (nr. 1/2023)

HR-2022-1964-A Anbudskonkurranse om oppgradering av tunnel. Kvalifikasjonskrav (nr. 4/2022)

HR-2022-695-A Innsideinformasjon. Presisjonsvilkåret. Reno Norden (nr. 4/2022)

HR-2022-2010-A Advokaters profesjonsansvar. Avklaring av faktiske forutsetninger. Forbehold (nr. 4/2022)

HR-2022-1316-A Erstatningsansvar for opptreden i strid med god meglerskikk under budgivning (nr. 3/2022)

Datterselskapers ertstatningsansvar etter overtredelser av EU-/EØS-konkurranseretten. EU-domstolen: Sak C-882/19 Sumal SL mot Mercedes Benz Trucks Espana (nr. 1/2022)

HR-2020-312-A og HR-2021-2201-A Forholdet mellom erstatningsregler i og utenfor kontraktsforhold. Privatrettslig ansvar for brudd på regler i plan- og bygningslovens kapittel 23 (nr. 1/2022)

Usikkerheten i fremtidige tap i erverv. Ny forskrift om kapitaliseringsrente etter skadeserstatningsloven (nr. 4/2021)

Om nåverditenkning i erstatningsretten og kapitaliseringsrenten etter skadeserstatningsloven § 3-9 (nr. 4/2021)

HR-2021-822-A Unntaket for "forsvarleg fråsegsett" bil i bilansvarsloven § 2 (1) b og forholdet til EØS-retten (nr. 2/2021)

HR-2020-1327-U Uskyldspresumsjonen - forholdet mellom frifinnende straffedom og fellende sivil dom (nr. 3/2020)

HR-2020-1332 A Ny avgjørelse fra Høyesterett om erstatning ved svikt i informasjon og adekvanslæren (nr. 3/2020)

HR-2019-2396-A Ikke erstatning for ugyldig ommgjøringsvedtak om deltakeradgang til fiskeri. Frøybas (nr. 1/2020)

HR-2019-52-A Om det ulovfestede objektive ansvaret og fastlegging av skaderisiko (spinning) (nr. 2/2019)

HR-2018-2203-A Krav om oppreisning og ménerstatning etter seksuelle overgrep mot barn - rettskraft og foreldelse (nr. 2/2019)

HR-2018-2427-A Enstemmig. Om nødvergehandlinger og erstatningsansvar (nr. 1/2019)

HR-2018-2080-A Enstemmig. Om erstatningsvern for psykiske skader (nr. 1/2019)

HR-2008-1715-A Kapitaliseringsrenten ved erstatning for ekspropriert næringseiendom (nr. 4/2018

HR-2018-1612-A  Foreldelse av krav mot forsikringsselskap (nr. 4/2018)

HR-2018-872-A Reineieres erstatningsansvar ved beite på innmark. Spørsmål om ansvarsreglene er i strid med Grunnloven § 108 og folkerettslige regler. Ansvarsreglene i reindriftsloven må suppleres med skadeserstatningsloven § 5-1 og § 5-2 (nr. 3/2018)

HR-2018-1056-A Erstatning ved leiringsskade og "uoppklarte årsaksforhold" etter passkl. § 3 (nr. 3/2018)

HR-2018-1014-A En mindreårig drapsmanns ansvar etter skadeserstatningsloven §1-1 for gravferdsutgifter og oppreisning til de etterlatte (nr. 3/2018)

HR-2018-1234-A Erstatningsansvar for eiendomsmegler (nr. 3/2018)

HR-2018-403-A (Rideullykke) Om lovfestet ansvar for dyr og læren om aksept av risiko (nr. 2/2018)

HR-2017-2270-A Erstatning for særlig stor eller uventet skade, som ikke skyldes svikt i behandlingen, jf. pasientskadeerstatningsloven § 2 tredje ledd (nr. 1/2018)

Erstatning for positiv kontraktsinteresse ved offentlige anskaffelser - EFTA-domstolens avgjørelse 31. oktober 2017 i sak E-16/16 (nr. 1/2018)

HR-2017-2352-A Dissens 3-2 Om erstatningsrettslig vern for prostitusjonsinntekter (nr. 1/2018)

HR-2017-2292-A Dissens 3-2 Om arbeidsgiveransvaret og kravet til saklig tilknytning (nr. 1/2018)

HR-2017-1977-A Regress og sprørsmål og grov uaktsomhet. Bruk av hårføner for å tine frossent vannrør (nr. 4/2017)

HR-2017-1834-A Erstatningsansvar for brudd på plikter etter plan- og bygningsloven (nr. 4/2017)

Litteratur. Trine-Lise Wilhelmsen og Birgitte Hagland: Om erstatningsrett. Med utgangspunkt i tekster av Peter Lødrup. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 2017 (nr. 3/2017)

HR-2016-2399-A Foreldelsesloven § 9 - erstatningskrav utenfor kontraktsforhold (nr. 1/2017)

HR-2016-2344-A Revisors erstatningsansvar for villedende informasjon. Glåma Bygg/informasjonsansvarsdom IV (nr. 1/2017)

HR-2016-2560-A Laste- og losseunntaket i bilansvarsloven (nr. 1/2017)

Litteratur. Arnt A. Skjefstad: Erstatningsberegning - særlig om fradrag for fordeler. Cappelen Damm Akademisk, 2016. 522 sider (nr. 3/2016)

HR-2016-803-A Selvmord ved bruk av bil og avkortning av erstatning etter bilansvarsloven (nr. 3/2016)

Litteratur. Morten Kjelland: Ertstatningsrett - en lærebok. Universitetsforlaget, Oslo 2016. 495 sider (nr. 2/2016)

Falsk bud på bolig. Straff og erstatning for bedrageri - Högsta domstolens dom 24. februar 2016 (nr. 2/2016)

Rt. 2015 s. 1017 Om bakluken som ble til en dør. Bilansvarsloven § 4 (nr. 4/2015)

Rt. 2015 s. 989 Om plikt til å motta naturaloppgjør utenfor kontrakt (nr. 4/2015)

Lovvalget ved krav om etterlatteerstatning - EU-domstolens verserende sak C-350/14 Lazar (nr. 4/2015)

Rt. 2015 s. 498 Krav om erstatning for ulovlig hugst foretatt av flere fellesskap (nr. 4/2015)

Rt. 2015 s. 820 Menerstatningsberegning (nr. 3/2015)

Rt. 2015 s. 385 Erstatning utover sakskostnader for uberettiget søksmål (nr. 3/2015)

Rt. 2015 s. 606 Ikke hjemmel for reduksjon eller bortfall av erstatning ved psykotisk motiverte medvirkningshandlinger (nr. 3/2015)

Rt. 2015 s. 475 Advokatfirmas ansvar for partners handling (nr. 3/2015)

Litteratur. Viggo Hagstrøm og Are Stenvik: Erstatningsrett. Universitetsforlaget 2015. 555 sider + registrer (nr. 2/2015)

Litteratur. Ole André Oftebro og Kyrre W. Kielland: Produktansvarsloven med kommentarer. Gyldendal juridisk, Oslo 2015. 215 sider inkludert registrer. ISBN 9788205429505 (nr. 2/2015)

Rt. 2015 s. 276, dissens 3-2 - Bori BBL v Lørenfallet Borettslag (nr. 2/2015)

Voldsoffererstatning - foreldelse og advokatutgifter (nr. 1/2015)

Rt. 2014 s. 1015 Skjæringstidspunktet for oppreisningskravs "arvelighet" (nr. 1/2015)

Medisinsk sakkyndighet i personskadeerstatningssaker - behovet for rettsoppnevning (nr. 1/2015)

Lovforslag om menerstatning og terminvise oppgjør (nr. 1/2015)

Rt. 2014 s. 1192 Avkortning av forsørgertapserstatning etter bilulykker (nr. 1/2015)

Rt. 2014 s. 1170 Oppreisningserstatning for æreskrenkelse (nr. 1/2015)

Rt. 2014 s. 1203 Den vanskelige kapitaliseringsrenten (nr. 1/2015)

Rt. 2014 s. 1203 På sporet av en korrekt kapitaliseringsrente (nr. 1/2015)

Rt. 2014 s. 853 Medisinsk sakkyndighet i personskadeerstatningssaker - en eller to sakkyndige? (nr. 4/2014)

Rt. 2014 s. 892 Oppreisningserstatning til etterlatte (nr. 4/2014)

Bilansvar og "anna enn køyredoning" - EU-domstolens dom i sak C-162/13 VNUK (4. september 2014) (nr. 4/2014)

Litteratur. Jan-Ove Færstad: Erstatningsansvar for villedende informasjon. Gyldendal Juridisk, 2014. 416 sider (nr. 3/2014)

Rt. 2014 s. 513 Bedriftsvilkårene ved yrkesskader (nr. 3/2014) 

Oppreisningserstatning til polititjenestemenn (nr. 3/2014)

Rt. 2014 s. 392 Samordning av oppreisnings- og menerstatning (nr. 3/2014)

Rt. 2014 s. 422 Advokatansvar ved avvikling av klientforhold (nr. 3/2014)

Rt. 2014 s. 656 U/lovfestet objektivt erstatningsansvar for avløpsanlegg, adgangen til ansvarsfraskrivelse, lemping (nr. 3/2014)

Rt. 2013 s. 1689 Erstatnings for psykisk skade som følge av at en gravid kvinne ved en svikt ikke fikk tilstrekkelig grunnlag for om hun skulle velge abort (nr. 1/2014)

Tilbaketrekning av proposisjonen om ny arbeidsskadeforsikring (nr. 1/2014)

Nordsjødykkernes erstatningskrav og krenkelse av EMK artikkel 8 (nr. 1/2014)

Litteratur. Edvard Horn Welle-Strand: Investeringsrådgivers erstatningsansvar. Gyldendal Juridisk, 2013. 116 sider (nr. 4/2013)

Stortingsproposisjon om ny arbeidsskadeforsikringslov (nr. 4/2013)

Rt. 2013 s. 1308 og Rt. 2013 s. 1311 To høyesterettsdommer om konstateringsbegrepet i yrkesskadeforsikringsloven § 21 (nr. 4/2013)

Rt. 2013 s. 805 Ikke oppreisningserstatning ved drap på stefar (nr. 3/2013)

Rt. 2013 s. 653 Høyesterettsdom om pasientskadeerstatningsloven § 2 tredje ledd (nr. 3/2013)

Litteratur. Olav Fr. Perland: Tilretteleggeransvar. Verdipapirforetaks erstatningsansvar ved tilrettelegging av aksjemisjoner. Cappelen Damm Akademisk, 2013. 970 s. (nr. 2/2013)

Rt. 2013 s. 116 Erstatningsansvar ved skader på kulturminner (nr. 2/2013)

Litteratur. Miriam Skag: Starttidspunkt for foreldelsesfrister. Cappelen Damm Akademisk, Oslo 2012. 533 sider (nr. 1/2013)

Rt. 2012 s. 1926 Fokus Bank-saken. 21 Investorer hadde saksøkt Fokus Bank etter tap ved kjøp av finansielle instrumenter (nr. 1/2013)

Litteratur. Birgitte Hagland: Erstatningsbetingende medvirkning. Gyldendal, Oslo 2012. 346 sider (nr. 1/2013)

Rt. 2012 s. 1793 Statens ansvar for uriktig gjennomføring av EU/EØS-rett (nr. 1/2013)

Rt. 2012 s. 1864 Presumpsjons-/bevisbyrderegelen i yrkesskadeforsikringsloven § 11 annet ledd (nr. 1/2013)

Rt. 2012 s. 1444 Tilbakebetaling av trygdeytelser - foreldelse og renter (nr. 4/2012)

Rt. 2012 s. 1515 Full erstatning for tap i fremtidig erverv utelukker senere dødsfallserstatning (nr. 4/2012)

Rt. 2012 s. 1420 Arbeidsgiversansvar. Om hvor langt arbeidsgiver kan holdes ansvarlig på objektivt grunnlag for arbeidsgivers skadeforvoldelse i tilfeller der arbeidstakeren volder skaden med vilje (nr. 4/2012)

Rt. 2012 s. 820 Objektivt ansvar for vannavløp fra fylkesvei (nr. 3/2012)

Disputas. Birgitte Hagland forsvarte 8. juni 2012 sin avhandling Erstatningsbetingende medvirkning for graden ph.d. (nr. 2/2012)

Rt. 2012 s. 335 Eiendomsmeglerens ansvar for sikkert oppgjør (nr. 2/2012)

Rt. 2012 s. 146 Arbeidsgiveransvar. Kommunens erstatningsansvar for mobbing i grunnskolen. Skadeserstatningsloven § 2-1 (nr. 2/2012)

Rt. 2012 s. 233 Bilansvarets anvendelse ved skader under av- og påstigning. Bilansvarsloven § 4 (nr. 2/2012)

Standardisert personskadeerstatning - NOU 2011:16 (nr. 1/2012)

Litteratur. Aslak Syse, Morten Kjelland og Rolf Gunnar Jørstad: Pasientskaderett, Gyldendal Akademisk, Oslo 2011. 597 sider (nr. 1/2012)

Rt. 2011 s. 1304 Dissens 3-2. Kommunens objektive erstatningsansvar etter forurensingsloven § 24a og adgangen til ansvarsfraskrivelse (nr. 1/2012)

Rt. 2012 s. 5 Erstatningsansvar for nødhandlinger (nr. 1/2012)

Rt. 2011 s. 1238 Erstatningsmessigheten av tap for etterlatte av (sparing til) fremtidig forsørgelse etter skadeserstatningsloven § 3-4 (nr. 4/2011)

Rt. 2011 s. 1121 Erstatningsutmåling ved ansvar for advokat i egeneskap av bostyrer i dødsbo  (nr. 4/2011)

Rt. 2011 s. 562 Erstatningsansvar for styreleder i stiftelse (nr. 3/2011)

Rt. 2011 s. 769 Oppreisning - vilkår og utmåling. Årsakssammenheng og unnlatelser (nr. 3/2011)

Rt. 2011 s. 368 "Sikkerhetsventilen i yrkesskadeforsikringsloven § 11 første ledd bokstav c. (nr. 3/2011)

Rt. 2011 s. 105  Naturskadeerstatning (nr. 2/2011)

"Frivillig" gjennomføring av IPRED-direktivet artikkel 13 (nr. 1/2011)

Rt. 2010 s. 1547 Nakkeerstatning. Årsakssammenheng. Nakkesleng (nr. 1/2011)

Offentligrettslig erstatningsansvar. Butikkers erstatningsrettslige vern mot økt konkurranse etter ugyldige forvaltningsvedtak. Danmarks Højesterets dom inntatt i UfR 2010 s. 2142 H (nr. 4/2010)

Rt. 2010 s. 1153 Erstatning til nærstående etter personskade (nr. 4/2010)

Rt. 2010 s. 1203 Nivået for oppreisningserstatning til etterlatte (nr. 4/2010)

Rt. 2010 s. 24 Hanekleivtunnelen (nr. 3/2010)

Rt. 2010 s. 93 Spørsmål om skadelidtes krav på yrkesskadeerstatning, og forsikringsgivernes krav på erstatning for forsømt plikt til å tegne yrkesskadeforsikring, hvor skadelidte også er daglig leder, eneaksjonær og styreformann i arbeidsgiverselskapet (nr. 2/2010)

Rt. 2009 s. 1568 (HR-2009-2318-A) Erstatning for uhjemlet bruk av personbilde (nr. 1/2010)

Hvilken betydning har Rt. 1931 s. 513, Holmenkolbanesaken i dag? (nr. 1/2010)

Rt. 2009 s. 1485 (HR-2009-2191-A) Matforgiftning som yrkesskade eller -sykdom? Tolkning av rettighetslovgivning. Ejusdem generis. Rettskildemessig betydning av foredrag til statsråd (nr. 1/2010)

Arbeidsulykkebegrepet - det klassiske og det avdempede begrep. Rt. 2009 s. 1619 (HR-2009-2379-A) og Rt. 2009 s. 1626 (HR-2009-2380-A) (nr. 1/2010)

Rt. 2009 s. 1427 Tinnitus. Yrkesskadeforsikring. Yforsl. § 21 (nr. 4/2009)

Rt. 2009 s. 1237  "Nordsjødykkerne" (nr. 4 /2009)

Litteratur. Peter Lødrup med bistand av Morten Kjelland, Lærebok i erstatningsrett, 6. utgave, Gyldendal Akademisk, Oslo 2009. 599 sider (nr. 3/2009)

Produktansvar på ulovfestet grunnlag (nr. 3/2009)

Rt. 2008 s. 65 Gruppevoldtekt - Hva er én og hva er flere krenkelser? Oppreisningsforpliktelser. Solidaransvarsregelen i skadeserstatningsloven § 5-3 (nr. 2/2009)

Rt. 2009 s. 425 Pasientskadeerstatning. Standardisert barneerstatning etter skadeserstatningsloven § 3-2a. Spørsmålet om lidt tap frem til oppgjørstidspunkt kan utmåles ved siden av den standardiserte summen. (nr. 2/2009)

"Tidsbegrenset årsakssammenheng"? - Högsta Domstolens beslut 17. mars 2009 (Ö 4870-06) (nr. 2/2009)

Lovarbeid i svensk rett. Nya ersättningsbestemmelser i expropriasjonslagen m.m. SOU 2008: 99, Stocholm 2008. 540 sider (nr. 1/2009)

Litteratur. Morten Kjelland: Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten - en analyse av generelle og spesielle årsaksregler. Gyldendal akademisk, 2008. 525 sider (nr. 1/2009)

Rt. 2008 s. 1078 Takstmannens ansvar for villedende informasjon (nr. 1/2009)

Rt. 2008 s. 1336 Skjæringstidspunktet for standardisert barneerstatning etter skadeserstatningslovens §3-2a. Pasientskadeerstatning (nr. 4/2008)

Rt. 2008 s. 1342 Lempning, skadeserstatningsloven § 5-3, Nokas-ranet (nr. 4/2008)

Rt. 2008 s. 755 Utstrekningen av arbeidsgiveransvaret ved straffbar skadeforvoldelse (nr. 4/2008)

Rettsvern mot bruk av personfotografier i trykt skrift (nr. 3/2008)

Rt. 2008 s. 195 Kapitaliseringsrenten som juristskapt virkelighet (nr. 2/2008)

Rt. 2008 s. 453 Avkortning for passasjer som ble skadet ved promillekjøring (nr. 2/2008)

Rt. 2007 s. 1537, Rt. 2007 s. 1777 og Rt. 2008 s. 50 Oppreisning (nr. 2/2008)

Rt. 2008 s. 218 Pasientskadeerstatning. De midlertidige regler § 3. Spørsmål om adekvat behandling og akseptabel risiko (nr. 2/2008)

Cand. jur. Morten Kjelland forsvarte fredag 29. februar offentlig sin avhandling "Særlig sårbarhet i personskaderetten - en analyse av generelle og spesielle regler om årsakssammenheng" for den juridiske doktorgrad. (nr. 1/2008)

Rt. 2007 s. 1665 Arbeidsgiveransvar og kontraktshjelperansvar - (Vekterdommen) (nr. 1/2008)

Rt. 2007 s. 1415 Spørsmål om fradrag i yrkesskadeforsikring (Nordsjødykkerdommen) (nr. 4/2007)

Litteratur. Endre Stavang: Erstatningsrettslig analyse, med særlig vekt på eiendom og miljø, Cappelen Akademisk Forlag 2007. 297 s. inkl. register (nr. 3/2007)

Rt. 2006 s. 871 Pasientskadeerstatning - standardisert erstatning til barn etter skadeserstatningsloven § 3-2a - prinsipper for fastsettelse av invaliditetsgrad (nr. 2/2007)

Rt. 2007 s. 425 Rikstotodommen. Krav om erstatning av en uteblitt spillegevist som følge av feilinformasjon fra Rikstoto (nr. 2/2007)

Rt. 2007 s. 220 Revisors ansvar for innbetaling av aksjekapital etter asl. § 2-19 (nr. 2/2007)

Litteratur. Erling Hjelmeng: Revisors erstatningsansvar en analyse av ansvarsnormen. 156 sider. ISBN 978-82-450-0564-6 (nr. 1/2007)

Statens erstatningsansvar. Høsten 2001 etablerte Statoil en støtteordning for tidligere dykkere som har utført dykkeroppdrag på norsk sokkel i Nordsjøen. Høyesteretts dom 28. november (2006 HR-2006-02007-A) (nr. 1/2007)

Rt. 2006 s. 735 Personskade. Årsaksbregrepet i folketrygdloven § 5-25 Eide (nr. 4/2006)

Rt. 2005 s. 1757 Personskade. Arbeidsulykkesbegrepet i yrkesskadeforsikringslovem § 11 første ledd bokstav a) Skyggedommen (nr. 4/2006)

Tap i fremtidig erverv. Kravets overgang ved arv. Rt. 2006 s. 684 (nr. 4/2006)

Rt. 2006 s. 1099 Bilansvarsloven § 4, jf. § 16 første ledd og § 7 første ledd. Skadelidtes medvirkning (nr. 4/2006)

Oppreisning - skl. § 5-2 første ledd bokstav b, jf. § 3-3. Høyesteretts dom 22. august 2006. Grovt uaktsom voldtekt (nr. 4/2006)

Rt. 2006 s. 743 Oppreisning for skade voldt ved seksuell handling mot en syv år gammel pike (nr. 3/2006)

Rt. 2006 s. 690 Objektivt ansvar for ren formuesskade (Lillestrøm-saken) (nr. 3/2006)

Rt. 2006 s. 61 Oppreisning. "Lekestativdommen" (nr. 2/2006)

Rt. 2005 s. 1766 Oppreisning. Overgrep mot barn. En mann var dømt for seksuelle overgrep og voldsbruk mot sine to døtre. (nr. 2/2006)

Selgers ansvar for skadevoldende egeneskaper. Særregelen om selgeransvar i den danske produktansvarsloven (nr. 1/2006)

HR-dom 21.12.2005 Oppreisning, skl. § 5-2. Om oppreisningsnivået i norsk rett (nr. 1/2006)

Forholdet mellom megleransvar og selgeransvar - Høyesteretts dom 29. juni 2005 (nr. 4/2005)

KILE-saken. Saken gjelder sprøsmålet om et nettselskaps reduserte inntektsramme på grunn av strømavbrudd har erstatningsrettslige vern overfor en entreprenør som sprengte over en av selskapets strømførende kabler. (nr. 4/2005)

Svangerskapsforgiftning - En kommune ble frifunnet for et erstatningskrav i anledning svangerskapsforgiftning - Høyesteretts dom 2. september 2005 (nr. 4/2005)

Skl. § 3-7 nr. 3 - regressens omfang: "post for post" eller "pakke for pakke". Rt. 2005 s. 769 (nr. 4/2005)

Lemning av erstatningsansvar, skl. § 5-3. Rt. 2005 s. 901, "Bombedommen" (nr. 4/2005)

EØS, suverenitet og statens ansvar for manglende gjennomføring - kommentarer til Høyesteretts dom 28. oktober 2005, Finanger II. (nr. (4/2005)

Personskade. Grensen mellom eierinntekt (utbytte) og lønn. Rt. 2004 s. 1816 - "Messeldommen" (nr. 3/2005)

Advokatbevillingsdommen Rt. 2005 s. 416 (nr. 3/2005)

Avkortning i erstatning på grunn av manglende bilbeltebruk. HR-dom 29. juni 2005 (nr. 3/2005)

Høyesteretts dom 8. februar 2005: Sinnsykes oppreisningsansvar (nr. 2/2005)

Borgarting lagmannsretts dom 14. januar 2005 - Finanger II. Statens erstatningsansvar ved brudd på EØS-avtalen. (nr. 1/2005)

Høyesteretts dom 1. desember 2004. Erstatning for trakassering på arbeidsplassen. (nr. 1/2005)

Høyesteretts dom 22. desember 2004. Kommunens ansvar for skade på en elev i gymnastikktime. Aktsomhetsvurderingen i skadeerstatningsloven § 2-1. (nr. 1/2005)

Høyesteretts dom 14. desember 2004. ("Kinaputtdommen") Regress - skadeerstatningsloven §§ 4-2 og 4-3. Mindreårige. Grov uaktsomhet. (nr. 1/2005)

Personskade. Saken omhandler krav om erstatning for inntektstap ved personskade. Borgarting lagmannsrett 5. mars 2004, LB-2003-14218). (nr. 4/2004)

Rt. 2004 s. 122 - Produktansvar for systemfeil (nr. 2/2004)

Rt. 2004 s. 165 - Lemping av erstatningsansvar - skl. § 5-2 (nr. 2/2004)

Rt. 2004 s. 5 - Stakkelanddommen (nr. 1/2004)

Rt. 2003 s. 1468 - Kommunens ansvar for utelatt omsorgsovertakelse (nr. 1/2004)

Rt. 2003 s. 1358 - Psykologdommen (nr. 4/2003)

Rt. 2003 s. 841  - Ménerstatningsdommen (nr. 4/2003)

Rt. 2003 s. 1546 - Lunddommen (nr. 4/2003)

Rt. 2003 s. 1580 - Oppreisning til voldtektsofre (nr. 4/2003)

Rt. 2003 s. 556. Spørsmål om skade på en politibil som oppsto ved at den kjørte inn i en nesten stillestående bil den hadde jaget, kunne erstattes etter bilansvarslovens § 8 ble besvart bekreftende. Uttalelser om årsakskravet i erstatningsretten (nr. 3/2003)

Rt. 2003 s. 433. Barns erstatningsansvar, erstl. § 1-1 (nr. 3/2003)

Rt. 2003 s. 338. Dykkerdommen. Personskade. Årsakssammenheng og erstatningsutmåling (nr. 2/2003)

Rt. 2002 s. 1080. Trekantsambandet Sveio, Stord, Bømlo. Veianlegg – særulemper og nærføringsulemper, vederlagsl. § 8 og nabol. § 2, især dens fjerde ledd (nr. 1/2003)

Rt. 2002 s. 1436 – Bråtane II. Personskadeerstatning - utmåling av erstatning for fremtidige utgifter til pleie, omsorg og tilsyn m.v. (nr. 1/2003)

Rt. 2002 s. 673 – «Engevold-dommen». Tap av forsørger – erstatningsutmåling når den andre av foreldrene overtar omsorgen for barnet (nr. 4/2002)

Rt. 2002 s. 654. Arbeidsgiveransvar (nr. 3/2002)

Rt. 2002 s.481. Oppreisning. Fradrag på grunn av forsikringsutbetaling (nr. 3/2002)

Rt. 2001 s. 1702. Advokaters rådgivningsansvar (nr. 1/2002)

Rt. 2001 s. 1646. Arbeidsgivers ansvar for yrkessykdom. Aksept av risiko. Rettstilstanden før yrkesskadeforsikringsloven (nr. 1/2002)

Rt. 2000 s. 1991 og Rt. 2001 s. 1221. Ansvar for drift av alpinanlegg, culpa, skadelidtes medvirkning (nr. 4/2001)

RG 2001 s. 622. Påførte og fremtidige utgifter etter personskade, skl. §§ 3-1 og 3-2a (nr. 2/2001)

Rt. 2001 s. 274. Oppreisning, skl. § 3-5, 2. ledd (nr. 2/2001)

Rt. 2001 s. 337. Erstatning etter personskade, årsaks- og adekvansspørsmål, bevisbyrde (nr. 2/2001)

Rt. 2000 s. 1811 – Finanger-dommen. EØS-rett. Bilansvar (nr. 1/2001)

Rt. 2001 s. 1614. Passiv røyking, yrkesskadeforsikringsloven §§ 11 og 14, årsaks- og bevisspørsmål, medvirkning (nr. 1/2001)

Rt. 2000 s. 1756. Tredjemanns tap, arbeidsgiveravgift-dommen (nr. 1/2001)

Rt. 2000 s. 1811 – Finanger-dommen. Passasjer i bil med alkoholpåvirket fører. Dissens 8-7 ved vurderingen av om det var utvist grov uaktsomhet (nr. 1/2001)

Rt. 2001 s. 105. Seksuelle overgrep mot barn, utmåling, skl. §§ 3-2a og 3-3 (nr. 1/2001)

Etterskrift om tobakksskade m.v. (nr. 1/2001)

Rt. 2000 s. 1578. Reindriftsrett, vassdragsrett – erstatning for tap av beiteland (nr. 4/2000)

Rt. 2000 s. 915. Legemiddelskade (nr. 3/2000)

Rt. 2000 s. 620. Dårlig inneklima (nr. 3/2000)

Rt. 2000 s. 441 – Kåsa. Personskade. Utmåling (nr. 2/2000)

Rt. 2000 s. 418 – Thelle. Nakkesleng. Årsaksspørsmål (nr. 2/2000)

Rt. 2000 s. 388. Ansvar for skade på pasient (nr. 2/2000)

Rt. 2000 s. 211. Arbeidsgiveransvarets utstrekning (nr. 2/2000)

Rt. 1999 s. 1967 – Rott. Personskade. Utmåling (nr. 2/2000)

Rt. 1999 s. 1517. Det offentliges erstatningsansvar (nr. 1/2000)

Rt. 1999 s. 1903. Manglende kontroll med hjelpeverge (nr. 1/2000)

Produktansvar (Europakommisjonen, grønnbok) 28. juli Greenpaper (nr. 4/1999)

Rt. 1999 s. 1473 – Stokke. Nakkeslengskade – årsaksspørsmål (nr. 4/1999)

Rt. 1999 s. 1382 – Hogstad. Tap av forsørger (nr. 4/1999)

Rt. 1999 s. 1312. Bruk av motorvogn (nr. 4/1999)

Rt. 1999 s. 887 – Akbari. Personskadeerstatning – oppreisning (nr. 3/1999)

Rt. 1999 s. 711 – Bryggeså. Personskadeerstatning – gyldigheten av regressforbehold (nr. 3/1999)

Rt. 1999 s. 203. Hvilke interesser er erstatningsrettslig vernet? (nr. 1/1999)

Usikkerheten i fremtidige tap i erverv. Ny forskrift om kapitaliseringsrente etter skadeserstatningsloven (nr. 4/2021)

Om nåverditenkning i erstatningsretten og kapitaliseringsrenten etter skadeserstatningsloven § 3-9 (nr. 4/2021)

HR-2021-822-A Unntaket for "forsvarleg fråsegsett" bil i bilansvarsloven § 2 (1) b og forholdet til EØS-retten (nr. 2/2021)

HR-2020-1327-U Uskyldspresumsjonen - forholdet mellom frifinnende straffedom og fellende sivil dom (nr. 3/2020)

HR-2020-1332 A Ny avgjørelse fra Høyesterett om erstatning ved svikt i informasjon og adekvanslæren (nr. 3/2020)

HR-2019-2396-A Ikke erstatning for ugyldig ommgjøringsvedtak om deltakeradgang til fiskeri. Frøybas (nr. 1/2020)

HR-2019-52-A Om det ulovfestede objektive ansvaret og fastlegging av skaderisiko (spinning) (nr. 2/2019)

HR-2018-2203-A Krav om oppreisning og ménerstatning etter seksuelle overgrep mot barn - rettskraft og foreldelse (nr. 2/2019)

HR-2018-2427-A Enstemmig. Om nødvergehandlinger og erstatningsansvar (nr. 1/2019)

HR-2018-2080-A Enstemmig. Om erstatningsvern for psykiske skader (nr. 1/2019)

HR-2008-1715-A Kapitaliseringsrenten ved erstatning for ekspropriert næringseiendom (nr. 4/2018

HR-2018-1612-A  Foreldelse av krav mot forsikringsselskap (nr. 4/2018)

HR-2018-872-A Reineieres erstatningsansvar ved beite på innmark. Spørsmål om ansvarsreglene er i strid med Grunnloven § 108 og folkerettslige regler. Ansvarsreglene i reindriftsloven må suppleres med skadeserstatningsloven § 5-1 og § 5-2 (nr. 3/2018)

HR-2018-1056-A Erstatning ved leiringsskade og "uoppklarte årsaksforhold" etter passkl. § 3 (nr. 3/2018)

HR-2018-1014-A En mindreårig drapsmanns ansvar etter skadeserstatningsloven §1-1 for gravferdsutgifter og oppreisning til de etterlatte (nr. 3/2018)

HR-2018-1234-A Erstatningsansvar for eiendomsmegler (nr. 3/2018)

HR-2018-403-A (Rideullykke) Om lovfestet ansvar for dyr og læren om aksept av risiko (nr. 2/2018)

HR-2017-2270-A Erstatning for særlig stor eller uventet skade, som ikke skyldes svikt i behandlingen, jf. pasientskadeerstatningsloven § 2 tredje ledd (nr. 1/2018)

Erstatning for positiv kontraktsinteresse ved offentlige anskaffelser - EFTA-domstolens avgjørelse 31. oktober 2017 i sak E-16/16 (nr. 1/2018)

HR-2017-2352-A Dissens 3-2 Om erstatningsrettslig vern for prostitusjonsinntekter (nr. 1/2018)

HR-2017-2292-A Dissens 3-2 Om arbeidsgiveransvaret og kravet til saklig tilknytning (nr. 1/2018)

HR-2017-1977-A Regress og sprørsmål og grov uaktsomhet. Bruk av hårføner for å tine frossent vannrør (nr. 4/2017)

HR-2017-1834-A Erstatningsansvar for brudd på plikter etter plan- og bygningsloven (nr. 4/2017)

Litteratur. Trine-Lise Wilhelmsen og Birgitte Hagland: Om erstatningsrett. Med utgangspunkt i tekster av Peter Lødrup. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 2017 (nr. 3/2017)

HR-2016-2399-A Foreldelsesloven § 9 - erstatningskrav utenfor kontraktsforhold (nr. 1/2017)

HR-2016-2344-A Revisors erstatningsansvar for villedende informasjon. Glåma Bygg/informasjonsansvarsdom IV (nr. 1/2017)

HR-2016-2560-A Laste- og losseunntaket i bilansvarsloven (nr. 1/2017)

Litteratur. Arnt A. Skjefstad: Erstatningsberegning - særlig om fradrag for fordeler. Cappelen Damm Akademisk, 2016. 522 sider (nr. 3/2016)

HR-2016-803-A Selvmord ved bruk av bil og avkortning av erstatning etter bilansvarsloven (nr. 3/2016)

Litteratur. Morten Kjelland: Ertstatningsrett - en lærebok. Universitetsforlaget, Oslo 2016. 495 sider (nr. 2/2016)

Falsk bud på bolig. Straff og erstatning for bedrageri - Högsta domstolens dom 24. februar 2016 (nr. 2/2016)

Rt. 2015 s. 1017 Om bakluken som ble til en dør. Bilansvarsloven § 4 (nr. 4/2015)

Rt. 2015 s. 989 Om plikt til å motta naturaloppgjør utenfor kontrakt (nr. 4/2015)

Lovvalget ved krav om etterlatteerstatning - EU-domstolens verserende sak C-350/14 Lazar (nr. 4/2015)

Rt. 2015 s. 498 Krav om erstatning for ulovlig hugst foretatt av flere fellesskap (nr. 4/2015)

Rt. 2015 s. 820 Menerstatningsberegning (nr. 3/2015)

Rt. 2015 s. 385 Erstatning utover sakskostnader for uberettiget søksmål (nr. 3/2015)

Rt. 2015 s. 606 Ikke hjemmel for reduksjon eller bortfall av erstatning ved psykotisk motiverte medvirkningshandlinger (nr. 3/2015)

Rt. 2015 s. 475 Advokatfirmas ansvar for partners handling (nr. 3/2015)

Litteratur. Viggo Hagstrøm og Are Stenvik: Erstatningsrett. Universitetsforlaget 2015. 555 sider + registrer (nr. 2/2015)

Litteratur. Ole André Oftebro og Kyrre W. Kielland: Produktansvarsloven med kommentarer. Gyldendal juridisk, Oslo 2015. 215 sider inkludert registrer. ISBN 9788205429505 (nr. 2/2015)

Rt. 2015 s. 276, dissens 3-2 - Bori BBL v Lørenfallet Borettslag (nr. 2/2015)

Voldsoffererstatning - foreldelse og advokatutgifter (nr. 1/2015)

Rt. 2014 s. 1015 Skjæringstidspunktet for oppreisningskravs "arvelighet" (nr. 1/2015)

Medisinsk sakkyndighet i personskadeerstatningssaker - behovet for rettsoppnevning (nr. 1/2015)

Lovforslag om menerstatning og terminvise oppgjør (nr. 1/2015)

Rt. 2014 s. 1192 Avkortning av forsørgertapserstatning etter bilulykker (nr. 1/2015)

Rt. 2014 s. 1170 Oppreisningserstatning for æreskrenkelse (nr. 1/2015)

Rt. 2014 s. 1203 Den vanskelige kapitaliseringsrenten (nr. 1/2015)

Rt. 2014 s. 1203 På sporet av en korrekt kapitaliseringsrente (nr. 1/2015)

Rt. 2014 s. 853 Medisinsk sakkyndighet i personskadeerstatningssaker - en eller to sakkyndige? (nr. 4/2014)

Rt. 2014 s. 892 Oppreisningserstatning til etterlatte (nr. 4/2014)

Bilansvar og "anna enn køyredoning" - EU-domstolens dom i sak C-162/13 VNUK (4. september 2014) (nr. 4/2014)

Litteratur. Jan-Ove Færstad: Erstatningsansvar for villedende informasjon. Gyldendal Juridisk, 2014. 416 sider (nr. 3/2014)

Rt. 2014 s. 513 Bedriftsvilkårene ved yrkesskader (nr. 3/2014) 

Oppreisningserstatning til polititjenestemenn (nr. 3/2014)

Rt. 2014 s. 392 Samordning av oppreisnings- og menerstatning (nr. 3/2014)

Rt. 2014 s. 422 Advokatansvar ved avvikling av klientforhold (nr. 3/2014)

Rt. 2014 s. 656 U/lovfestet objektivt erstatningsansvar for avløpsanlegg, adgangen til ansvarsfraskrivelse, lemping (nr. 3/2014)

Rt. 2013 s. 1689 Erstatnings for psykisk skade som følge av at en gravid kvinne ved en svikt ikke fikk tilstrekkelig grunnlag for om hun skulle velge abort (nr. 1/2014)

Tilbaketrekning av proposisjonen om ny arbeidsskadeforsikring (nr. 1/2014)

Nordsjødykkernes erstatningskrav og krenkelse av EMK artikkel 8 (nr. 1/2014)

Litteratur. Edvard Horn Welle-Strand: Investeringsrådgivers erstatningsansvar. Gyldendal Juridisk, 2013. 116 sider (nr. 4/2013)

Stortingsproposisjon om ny arbeidsskadeforsikringslov (nr. 4/2013)

Rt. 2013 s. 1308 og Rt. 2013 s. 1311 To høyesterettsdommer om konstateringsbegrepet i yrkesskadeforsikringsloven § 21 (nr. 4/2013)

Rt. 2013 s. 805 Ikke oppreisningserstatning ved drap på stefar (nr. 3/2013)

Rt. 2013 s. 653 Høyesterettsdom om pasientskadeerstatningsloven § 2 tredje ledd (nr. 3/2013)

Litteratur. Olav Fr. Perland: Tilretteleggeransvar. Verdipapirforetaks erstatningsansvar ved tilrettelegging av aksjemisjoner. Cappelen Damm Akademisk, 2013. 970 s. (nr. 2/2013)

Rt. 2013 s. 116 Erstatningsansvar ved skader på kulturminner (nr. 2/2013)

Litteratur. Miriam Skag: Starttidspunkt for foreldelsesfrister. Cappelen Damm Akademisk, Oslo 2012. 533 sider (nr. 1/2013)

Rt. 2012 s. 1926 Fokus Bank-saken. 21 Investorer hadde saksøkt Fokus Bank etter tap ved kjøp av finansielle instrumenter (nr. 1/2013)

Litteratur. Birgitte Hagland: Erstatningsbetingende medvirkning. Gyldendal, Oslo 2012. 346 sider (nr. 1/2013)

Rt. 2012 s. 1793 Statens ansvar for uriktig gjennomføring av EU/EØS-rett (nr. 1/2013)

Rt. 2012 s. 1864 Presumpsjons-/bevisbyrderegelen i yrkesskadeforsikringsloven § 11 annet ledd (nr. 1/2013)

Rt. 2012 s. 1444 Tilbakebetaling av trygdeytelser - foreldelse og renter (nr. 4/2012)

Rt. 2012 s. 1515 Full erstatning for tap i fremtidig erverv utelukker senere dødsfallserstatning (nr. 4/2012)

Rt. 2012 s. 1420 Arbeidsgiversansvar. Om hvor langt arbeidsgiver kan holdes ansvarlig på objektivt grunnlag for arbeidsgivers skadeforvoldelse i tilfeller der arbeidstakeren volder skaden med vilje (nr. 4/2012)

Rt. 2012 s. 820 Objektivt ansvar for vannavløp fra fylkesvei (nr. 3/2012)

Disputas. Birgitte Hagland forsvarte 8. juni 2012 sin avhandling Erstatningsbetingende medvirkning for graden ph.d. (nr. 2/2012)

Rt. 2012 s. 335 Eiendomsmeglerens ansvar for sikkert oppgjør (nr. 2/2012)

Rt. 2012 s. 146 Arbeidsgiveransvar. Kommunens erstatningsansvar for mobbing i grunnskolen. Skadeserstatningsloven § 2-1 (nr. 2/2012)

Rt. 2012 s. 233 Bilansvarets anvendelse ved skader under av- og påstigning. Bilansvarsloven § 4 (nr. 2/2012)

Standardisert personskadeerstatning - NOU 2011:16 (nr. 1/2012)

Litteratur. Aslak Syse, Morten Kjelland og Rolf Gunnar Jørstad: Pasientskaderett, Gyldendal Akademisk, Oslo 2011. 597 sider (nr. 1/2012)

Rt. 2011 s. 1304 Dissens 3-2. Kommunens objektive erstatningsansvar etter forurensingsloven § 24a og adgangen til ansvarsfraskrivelse (nr. 1/2012)

Rt. 2012 s. 5 Erstatningsansvar for nødhandlinger (nr. 1/2012)

Rt. 2011 s. 1238 Erstatningsmessigheten av tap for etterlatte av (sparing til) fremtidig forsørgelse etter skadeserstatningsloven § 3-4 (nr. 4/2011)

Rt. 2011 s. 1121 Erstatningsutmåling ved ansvar for advokat i egeneskap av bostyrer i dødsbo  (nr. 4/2011)

Rt. 2011 s. 562 Erstatningsansvar for styreleder i stiftelse (nr. 3/2011)

Rt. 2011 s. 769 Oppreisning - vilkår og utmåling. Årsakssammenheng og unnlatelser (nr. 3/2011)

Rt. 2011 s. 368 "Sikkerhetsventilen i yrkesskadeforsikringsloven § 11 første ledd bokstav c. (nr. 3/2011)

Rt. 2011 s. 105  Naturskadeerstatning (nr. 2/2011)

"Frivillig" gjennomføring av IPRED-direktivet artikkel 13 (nr. 1/2011)

Rt. 2010 s. 1547 Nakkeerstatning. Årsakssammenheng. Nakkesleng (nr. 1/2011)

Offentligrettslig erstatningsansvar. Butikkers erstatningsrettslige vern mot økt konkurranse etter ugyldige forvaltningsvedtak. Danmarks Højesterets dom inntatt i UfR 2010 s. 2142 H (nr. 4/2010)

Rt. 2010 s. 1153 Erstatning til nærstående etter personskade (nr. 4/2010)

Rt. 2010 s. 1203 Nivået for oppreisningserstatning til etterlatte (nr. 4/2010)

Rt. 2010 s. 24 Hanekleivtunnelen (nr. 3/2010)

Rt. 2010 s. 93 Spørsmål om skadelidtes krav på yrkesskadeerstatning, og forsikringsgivernes krav på erstatning for forsømt plikt til å tegne yrkesskadeforsikring, hvor skadelidte også er daglig leder, eneaksjonær og styreformann i arbeidsgiverselskapet (nr. 2/2010)

Rt. 2009 s. 1568 (HR-2009-2318-A) Erstatning for uhjemlet bruk av personbilde (nr. 1/2010)

Hvilken betydning har Rt. 1931 s. 513, Holmenkolbanesaken i dag? (nr. 1/2010)

Rt. 2009 s. 1485 (HR-2009-2191-A) Matforgiftning som yrkesskade eller -sykdom? Tolkning av rettighetslovgivning. Ejusdem generis. Rettskildemessig betydning av foredrag til statsråd (nr. 1/2010)

Arbeidsulykkebegrepet - det klassiske og det avdempede begrep. Rt. 2009 s. 1619 (HR-2009-2379-A) og Rt. 2009 s. 1626 (HR-2009-2380-A) (nr. 1/2010)

Rt. 2009 s. 1427 Tinnitus. Yrkesskadeforsikring. Yforsl. § 21 (nr. 4/2009)

Rt. 2009 s. 1237  "Nordsjødykkerne" (nr. 4 /2009)

Litteratur. Peter Lødrup med bistand av Morten Kjelland, Lærebok i erstatningsrett, 6. utgave, Gyldendal Akademisk, Oslo 2009. 599 sider (nr. 3/2009)

Produktansvar på ulovfestet grunnlag (nr. 3/2009)

Rt. 2008 s. 65 Gruppevoldtekt - Hva er én og hva er flere krenkelser? Oppreisningsforpliktelser. Solidaransvarsregelen i skadeserstatningsloven § 5-3 (nr. 2/2009)

Rt. 2009 s. 425 Pasientskadeerstatning. Standardisert barneerstatning etter skadeserstatningsloven § 3-2a. Spørsmålet om lidt tap frem til oppgjørstidspunkt kan utmåles ved siden av den standardiserte summen. (nr. 2/2009)

"Tidsbegrenset årsakssammenheng"? - Högsta Domstolens beslut 17. mars 2009 (Ö 4870-06) (nr. 2/2009)

Lovarbeid i svensk rett. Nya ersättningsbestemmelser i expropriasjonslagen m.m. SOU 2008: 99, Stocholm 2008. 540 sider (nr. 1/2009)

Litteratur. Morten Kjelland: Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten - en analyse av generelle og spesielle årsaksregler. Gyldendal akademisk, 2008. 525 sider (nr. 1/2009)

Rt. 2008 s. 1078 Takstmannens ansvar for villedende informasjon (nr. 1/2009)

Rt. 2008 s. 1336 Skjæringstidspunktet for standardisert barneerstatning etter skadeserstatningslovens §3-2a. Pasientskadeerstatning (nr. 4/2008)

Rt. 2008 s. 1342 Lempning, skadeserstatningsloven § 5-3, Nokas-ranet (nr. 4/2008)

Rt. 2008 s. 755 Utstrekningen av arbeidsgiveransvaret ved straffbar skadeforvoldelse (nr. 4/2008)

Rettsvern mot bruk av personfotografier i trykt skrift (nr. 3/2008)

Rt. 2008 s. 195 Kapitaliseringsrenten som juristskapt virkelighet (nr. 2/2008)

Rt. 2008 s. 453 Avkortning for passasjer som ble skadet ved promillekjøring (nr. 2/2008)

Rt. 2007 s. 1537, Rt. 2007 s. 1777 og Rt. 2008 s. 50 Oppreisning (nr. 2/2008)

Rt. 2008 s. 218 Pasientskadeerstatning. De midlertidige regler § 3. Spørsmål om adekvat behandling og akseptabel risiko (nr. 2/2008)

Cand. jur. Morten Kjelland forsvarte fredag 29. februar offentlig sin avhandling "Særlig sårbarhet i personskaderetten - en analyse av generelle og spesielle regler om årsakssammenheng" for den juridiske doktorgrad. (nr. 1/2008)

Rt. 2007 s. 1665 Arbeidsgiveransvar og kontraktshjelperansvar - (Vekterdommen) (nr. 1/2008)

Rt. 2007 s. 1415 Spørsmål om fradrag i yrkesskadeforsikring (Nordsjødykkerdommen) (nr. 4/2007)

Litteratur. Endre Stavang: Erstatningsrettslig analyse, med særlig vekt på eiendom og miljø, Cappelen Akademisk Forlag 2007. 297 s. inkl. register (nr. 3/2007)

Rt. 2006 s. 871 Pasientskadeerstatning - standardisert erstatning til barn etter skadeserstatningsloven § 3-2a - prinsipper for fastsettelse av invaliditetsgrad (nr. 2/2007)

Rt. 2007 s. 425 Rikstotodommen. Krav om erstatning av en uteblitt spillegevist som følge av feilinformasjon fra Rikstoto (nr. 2/2007)

Rt. 2007 s. 220 Revisors ansvar for innbetaling av aksjekapital etter asl. § 2-19 (nr. 2/2007)

Litteratur. Erling Hjelmeng: Revisors erstatningsansvar en analyse av ansvarsnormen. 156 sider. ISBN 978-82-450-0564-6 (nr. 1/2007)

Statens erstatningsansvar. Høsten 2001 etablerte Statoil en støtteordning for tidligere dykkere som har utført dykkeroppdrag på norsk sokkel i Nordsjøen. Høyesteretts dom 28. november (2006 HR-2006-02007-A) (nr. 1/2007)

Rt. 2006 s. 735 Personskade. Årsaksbregrepet i folketrygdloven § 5-25 Eide (nr. 4/2006)

Rt. 2005 s. 1757 Personskade. Arbeidsulykkesbegrepet i yrkesskadeforsikringslovem § 11 første ledd bokstav a) Skyggedommen (nr. 4/2006)

Tap i fremtidig erverv. Kravets overgang ved arv. Rt. 2006 s. 684 (nr. 4/2006)

Rt. 2006 s. 1099 Bilansvarsloven § 4, jf. § 16 første ledd og § 7 første ledd. Skadelidtes medvirkning (nr. 4/2006)

Oppreisning - skl. § 5-2 første ledd bokstav b, jf. § 3-3. Høyesteretts dom 22. august 2006. Grovt uaktsom voldtekt (nr. 4/2006)

Rt. 2006 s. 743 Oppreisning for skade voldt ved seksuell handling mot en syv år gammel pike (nr. 3/2006)

Rt. 2006 s. 690 Objektivt ansvar for ren formuesskade (Lillestrøm-saken) (nr. 3/2006)

Rt. 2006 s. 61 Oppreisning. "Lekestativdommen" (nr. 2/2006)

Rt. 2005 s. 1766 Oppreisning. Overgrep mot barn. En mann var dømt for seksuelle overgrep og voldsbruk mot sine to døtre. (nr. 2/2006)

Selgers ansvar for skadevoldende egeneskaper. Særregelen om selgeransvar i den danske produktansvarsloven (nr. 1/2006)

HR-dom 21.12.2005 Oppreisning, skl. § 5-2. Om oppreisningsnivået i norsk rett (nr. 1/2006)

Forholdet mellom megleransvar og selgeransvar - Høyesteretts dom 29. juni 2005 (nr. 4/2005)

KILE-saken. Saken gjelder sprøsmålet om et nettselskaps reduserte inntektsramme på grunn av strømavbrudd har erstatningsrettslige vern overfor en entreprenør som sprengte over en av selskapets strømførende kabler. (nr. 4/2005)

Svangerskapsforgiftning - En kommune ble frifunnet for et erstatningskrav i anledning svangerskapsforgiftning - Høyesteretts dom 2. september 2005 (nr. 4/2005)

Skl. § 3-7 nr. 3 - regressens omfang: "post for post" eller "pakke for pakke". Rt. 2005 s. 769 (nr. 4/2005)

Lemning av erstatningsansvar, skl. § 5-3. Rt. 2005 s. 901, "Bombedommen" (nr. 4/2005)

EØS, suverenitet og statens ansvar for manglende gjennomføring - kommentarer til Høyesteretts dom 28. oktober 2005, Finanger II. (nr. (4/2005)

Personskade. Grensen mellom eierinntekt (utbytte) og lønn. Rt. 2004 s. 1816 - "Messeldommen" (nr. 3/2005)

Advokatbevillingsdommen Rt. 2005 s. 416 (nr. 3/2005)

Avkortning i erstatning på grunn av manglende bilbeltebruk. HR-dom 29. juni 2005 (nr. 3/2005)

Høyesteretts dom 8. februar 2005: Sinnsykes oppreisningsansvar (nr. 2/2005)

Borgarting lagmannsretts dom 14. januar 2005 - Finanger II. Statens erstatningsansvar ved brudd på EØS-avtalen. (nr. 1/2005)

Høyesteretts dom 1. desember 2004. Erstatning for trakassering på arbeidsplassen. (nr. 1/2005)

Høyesteretts dom 22. desember 2004. Kommunens ansvar for skade på en elev i gymnastikktime. Aktsomhetsvurderingen i skadeerstatningsloven § 2-1. (nr. 1/2005)

Høyesteretts dom 14. desember 2004. ("Kinaputtdommen") Regress - skadeerstatningsloven §§ 4-2 og 4-3. Mindreårige. Grov uaktsomhet. (nr. 1/2005)

Personskade. Saken omhandler krav om erstatning for inntektstap ved personskade. Borgarting lagmannsrett 5. mars 2004, LB-2003-14218). (nr. 4/2004)

Rt. 2004 s. 122 - Produktansvar for systemfeil (nr. 2/2004)

Rt. 2004 s. 165 - Lemping av erstatningsansvar - skl. § 5-2 (nr. 2/2004)

Rt. 2004 s. 5 - Stakkelanddommen (nr. 1/2004)

Rt. 2003 s. 1468 - Kommunens ansvar for utelatt omsorgsovertakelse (nr. 1/2004)

Rt. 2003 s. 1358 - Psykologdommen (nr. 4/2003)

Rt. 2003 s. 841  - Ménerstatningsdommen (nr. 4/2003)

Rt. 2003 s. 1546 - Lunddommen (nr. 4/2003)

Rt. 2003 s. 1580 - Oppreisning til voldtektsofre (nr. 4/2003)

Rt. 2003 s. 556. Spørsmål om skade på en politibil som oppsto ved at den kjørte inn i en nesten stillestående bil den hadde jaget, kunne erstattes etter bilansvarslovens § 8 ble besvart bekreftende. Uttalelser om årsakskravet i erstatningsretten (nr. 3/2003)

Rt. 2003 s. 433. Barns erstatningsansvar, erstl. § 1-1 (nr. 3/2003)

Rt. 2003 s. 338. Dykkerdommen. Personskade. Årsakssammenheng og erstatningsutmåling (nr. 2/2003)

Rt. 2002 s. 1080. Trekantsambandet Sveio, Stord, Bømlo. Veianlegg – særulemper og nærføringsulemper, vederlagsl. § 8 og nabol. § 2, især dens fjerde ledd (nr. 1/2003)

Rt. 2002 s. 1436 – Bråtane II. Personskadeerstatning - utmåling av erstatning for fremtidige utgifter til pleie, omsorg og tilsyn m.v. (nr. 1/2003)

Rt. 2002 s. 673 – «Engevold-dommen». Tap av forsørger – erstatningsutmåling når den andre av foreldrene overtar omsorgen for barnet (nr. 4/2002)

Rt. 2002 s. 654. Arbeidsgiveransvar (nr. 3/2002)

Rt. 2002 s.481. Oppreisning. Fradrag på grunn av forsikringsutbetaling (nr. 3/2002)

Rt. 2001 s. 1702. Advokaters rådgivningsansvar (nr. 1/2002)

Rt. 2001 s. 1646. Arbeidsgivers ansvar for yrkessykdom. Aksept av risiko. Rettstilstanden før yrkesskadeforsikringsloven (nr. 1/2002)

Rt. 2000 s. 1991 og Rt. 2001 s. 1221. Ansvar for drift av alpinanlegg, culpa, skadelidtes medvirkning (nr. 4/2001)

RG 2001 s. 622. Påførte og fremtidige utgifter etter personskade, skl. §§ 3-1 og 3-2a (nr. 2/2001)

Rt. 2001 s. 274. Oppreisning, skl. § 3-5, 2. ledd (nr. 2/2001)

Rt. 2001 s. 337. Erstatning etter personskade, årsaks- og adekvansspørsmål, bevisbyrde (nr. 2/2001)

Rt. 2000 s. 1811 – Finanger-dommen. EØS-rett. Bilansvar (nr. 1/2001)

Rt. 2001 s. 1614. Passiv røyking, yrkesskadeforsikringsloven §§ 11 og 14, årsaks- og bevisspørsmål, medvirkning (nr. 1/2001)

Rt. 2000 s. 1756. Tredjemanns tap, arbeidsgiveravgift-dommen (nr. 1/2001)

Rt. 2000 s. 1811 – Finanger-dommen. Passasjer i bil med alkoholpåvirket fører. Dissens 8-7 ved vurderingen av om det var utvist grov uaktsomhet (nr. 1/2001)

Rt. 2001 s. 105. Seksuelle overgrep mot barn, utmåling, skl. §§ 3-2a og 3-3 (nr. 1/2001)

Etterskrift om tobakksskade m.v. (nr. 1/2001)

Rt. 2000 s. 1578. Reindriftsrett, vassdragsrett – erstatning for tap av beiteland (nr. 4/2000)

Rt. 2000 s. 915. Legemiddelskade (nr. 3/2000)

Rt. 2000 s. 620. Dårlig inneklima (nr. 3/2000)

Rt. 2000 s. 441 – Kåsa. Personskade. Utmåling (nr. 2/2000)

Rt. 2000 s. 418 – Thelle. Nakkesleng. Årsaksspørsmål (nr. 2/2000)

Rt. 2000 s. 388. Ansvar for skade på pasient (nr. 2/2000)

Rt. 2000 s. 211. Arbeidsgiveransvarets utstrekning (nr. 2/2000)

Rt. 1999 s. 1967 – Rott. Personskade. Utmåling (nr. 2/2000)

Rt. 1999 s. 1517. Det offentliges erstatningsansvar (nr. 1/2000)

Rt. 1999 s. 1903. Manglende kontroll med hjelpeverge (nr. 1/2000)

Produktansvar (Europakommisjonen, grønnbok) 28. juli Greenpaper (nr. 4/1999)

Rt. 1999 s. 1473 – Stokke. Nakkeslengskade – årsaksspørsmål (nr. 4/1999)

Rt. 1999 s. 1382 – Hogstad. Tap av forsørger (nr. 4/1999)

Rt. 1999 s. 1312. Bruk av motorvogn (nr. 4/1999)

Rt. 1999 s. 887 – Akbari. Personskadeerstatning – oppreisning (nr. 3/1999)

Rt. 1999 s. 711 – Bryggeså. Personskadeerstatning – gyldigheten av regressforbehold (nr. 3/1999)

t. 1999 s. 203. Hvilke interesser er erstatningsrettslig vernet? (nr. 1/1999)