Rt. 2013 s. 565 Bruk av biologisk materiale i biobank i farskapssak etter at "faren" var død (nr. 3/2013)

Forholdet mellom Haagkonvensjonen om barnebortføring, EMK og FNs barnekonvensjon - In the matter of E (Children) [2011]UKSC 84 (nr. 4/2011)

Rt. 2010 s. 1313 Straffutmåling. FNs barnekonvensjon. Generell kommentar nr. 10 fra FNs barnekomité (nr. 2/2011)

Rt. 2010 s. 425 Tvangsmidler i farsskapssak etter barnets død (nr. 4/2010)

Litteratur. Knut Lindboe: Barnevernloven, 6. utgave, Gyldendal, Oslo 2009. 137 sider (nr. 1/2010)

Litteratur. Kari Ofstad og Randi Skard: Barnevernloven med kommentarer, 5. utgave, Gyldendal, Oslo 2009. 495 sider (nr. 1/2010)

Litteratur. Mary-Ann Hedlund (red.): Barnerett: internasjonalt perspektiv, Fagbokforlaget, Bergen 2008. 215 sider (nr. 1/2010)

Litteratur. Torunn Elise Kvisberg: Internasjonale barnefordelingssaker. Internasjonal barnebortføring. Gyldendal, Oslo 2009. 711 sider (nr. 3/2009)

Rt. 2007 s. 561 Adopsjonssamtykke (nr. 2/2007)

Rt. 2003 nr. 1827 Institusjonsplassering pga. alvorlige atferdsvansker etter barnevernloven - dobbeltstraff (nr. 1/2004)

Nye forskrifter for barneverninstitusjoner og fosterhjem i kraft 1. januar 2004 (nr. 1/2004)

Statlig overtakelse av fylkeskommunens oppgaver i barnevernet (nr. 1/2004)

Rt. 2003 s. 35 Felles foreldreansvar? (nr. 3/2003)

Rt. 2003 s. 425 Samværsrett etter omsorgsovertakelse (nr. 3/2003)

Endringer i barneloven ved lov av 20. juni 2003 nr. 40: Nye saksbehandlingsregler mv., i kraft 1. april 2004 (nr. 3/2003)

Inkorporering av barnekonvensjonen i menneskerettsloven ved lov av 1. august 2003 nr. 86, i kraft 1. oktober 2003 (nr. 3/2003)

Forslag om nye saksbehandlingsregler for barnefordelingssaker, Ot.prp. nr. 29 (2002–2003) om lov om endringer i barneloven (nr. 1/2003)

Nye regler for endringer av etablerte farskap og for gjenopptagelse av farskapssaker. Lov av 20. desember 2002 om endringer i barnelovens § 6 og ny § 28a. Lovendringene trer i kraft 1. april 2003 (nr. 1/2003)

Rt. 2002 s. 875. Omsorgsovertakelse og samværsrett (nr. 3/2002)

St.meld. nr. 40 (2001–2002) Om barne- og ungdomsvernet (nr. 3/2002)

Rt. 2002 s. 327. Omsorgsovertakelse (nr. 2/2002)

Samværsrett. Høring av femårig barn, EMK art. 8. Sahin mot Tyskland, EMD (nr. 2/2002)

Barnevern. Akuttplassering og omsorgsovertakelse, EMK art. 8. Dom fra EMD Grand Chamber (nr. 4/2001)

Endring av barnebidragsordningen, lov av 15. juni 2001 nr. 37 (nr. 3/2001)

Deling av reiseutgifter ved samvær (nr. 3/2001)

Rt. 2001 s. 34. Tvangsfullbyrdelse av fylkesmannsvedtak om samvær (nr. 3/2001)

Rt. 2001 s. 14. Fratakelse av foreldreansvar med sikte på adopsjon? (nr. 2/2001)

Samværsrett. Erstatning. Dom fra EMD, Elsholz mot Tyskland (nr. 2/2001)

Rt. 2000 s. 1460. Foreldreansvar etter dødsfall (nr. 1/2001)

Rt. 2000 s. 1351. Daglig omsorg for barn i fosterhjem (nr. 4/2000)

Rt. 2000 s. 1273. Mormor som hjelpeintervenient i sak om tilbakeføring av omsorgen (nr. 4/2000)

Rt. 2000 s. 306. Forbud mot utenlandsreise (nr. 4/2000)

Rt. 2000 s. 82, Rt. 2000 s. 314 og Rt. 2000 s. 487. Sakkyndig i barnefordelingssak (nr. 4/2000)

Fødselspenger. Lovendring (nr. 3/2000)

Rt. 2000 s. 1096. Daglig omsorg for barn i fosterhjem (nr. 3/2000)

NOU 2000:12 Barnevernet i Norge (nr. 3/2000)

Rt. 2000 s. 185. Flytting til utlandet (nr. 2/2000)

Høringsnotat om underholdningsbidrag til barn (nr. 4/1999)

Rt. 1999 s. 547. Oppheving av omsorgsovertakelse (nr. 4/1999)

Rt. 1999 s. 173. Fylkesnemndas adopsjonssamtykke – foreldrenes søksmålsrett (nr. 4/1999)

Lovendring om søksmålsrett for kommunen (nr. 4/1999)

Adopsjonsrett

Endringer i adopsjonsloven (nr. 4/1999)

EMD-praksis, Söderbõck v. Sweden (nr. 1/1999)