Emneregister
Arbeidsrett

Videreføring av arbeids- og lønnsvilkår ved tariffskifte. Prinsipielle avklaringer om ettervirkning av tariffavtale. Arbeidsrettens dom 11. desember 2023 - AR-2023-26 (Grefsenhjemmet III) (nr. 1/2024)

HR-2023-2430-A Varlingsbegrepet. Nortura. (nr. 1/2024)

HR-2023-2068-A Replikk til Echoffs kommetar til artikkelen "Krav om redusert disponibelperiode - HR-2023-2068-A Disponibeltid" (nr. 1/2024)

HR-2023-2068-A Disponibeltid - kommentar til artikkel av Sigrid Frafjord i Nytt i privatretten nr. 4/2023 (nr. 1/2024)

HR-2023-1637-A Er krav om etterinnmelding i pensjonsordning en fordring? (nr. 4/2023)

HR-2023-2068-A Disponibeltid Krav om redusert disponibelperiode (nr. 4/2023)

HR-2023-728-A Kan arbeidsgiver bruke tips til å betale arbeidsgiveravgift? (Tipssaken) (nr. 2/2023)

HR-2022-2251-A Rett til lønn under sykdom ved permittering for skipsabeidstakere (nr. 1/2023)

HR-2022-2049-A Krav om fast ansettelse etter "treårsregelen" fpr lærervikar (nr. 1/2023)

Forutsetninger for foreldelse av retten til betalt ferie - C-120/21 (nr. 4/2022)

Samspill mellom EU-retten og nasjonal rett i arbeidsretten: Om likt til å registrere arbeidstid i Tyskland - Bundesarbeitsgericht (BAG,Beschl.v.13.09.2022 - 1 ABR 22/21) (nr. 4/2022)

HR-2022-1348-U Adgang til gjninntrden ved avskjed i arbeidsforhold (nr. 4/2022)

Arbeidstakerinnflytelse i behold ved omdannelse til SE-selskap. EU-domstolens dom i IG Metall och ver.di, C-677/20 (nr. 4/2022)

EU-domstolens dom (Tredje avdeling) 10. februar 2022 i sak C-485/20 HR Rail SA: tilrettelgging for arbeidstaker med funksjonsnedsettelse - omplassering til annen stilling (nr. 2/2022)

HR-2022-390-A Multimedieprodusent: oppsigelse på grunn av redusert arbeidsevne - arbeidsgivers plikt til å tilrettelegge arbeidstid (nr. 2/2022)

HR-2021-2554-A Om søksmålet ved virksomhetsoverdragelse: høyesteretts kjennelse om arbeidstakeres frist for å reise søksmål ved virksomhetsoverdragelse (nr. 2/2022)

Litteratur: Birgitta Nyström: EU och arbetsrätten, 6. uppl. 2021. 472 s. (nr. 1/2022)

Litteratur: Alexander Sønderland Skjønberg (hovedred.): Styringsretten - prinsipielt, komparativt og aktuelt, 2021. 632 s. (nr. 1/2022)

HR-2021-2532-A Arbeidsgivers trekk i lønn for påstått feilutbetaling (motregning). Tolkning av arbeidsavtale med klausul om lønnstrekk. Tilbakebetaling. Cindictio indebiti. Dissens 4-1 (nr. 1/2022)

HR-2021-2389-A Oppsigelse på grunnlag av arbeidstakers "snoking" i pasientjournal (nr. 1/2022)

Litteratur: Tron Løkken Sundet: Kollektiv arbeidsrett, 2. utgave. Cappelen Damm Akademisk, 2021. 255 sider (nr. 4/2021)

HR-2021-1193- A Individuell ettervirkning av tariffavtaler (Grefsenhjemmet) (nr. 3/2021)

HR-2021-605-A Fråga om giltigheten av en uppsägning under prövotid och arbetssökandes upplysningsplikt (nr. 2/2021)

HR-2020-2476-A Seksuell trakassering på arbeidsplass #MeToo (nr. 1/2021)

HR-2021-61-A Ansvar for innbetaling av pensjonspremie ved oppkjøp av virksomhet (nr. 1/2021)

HR-2020-2202-A Fråga om arbetsledningsrätt och avtalsjämkning (nr. 1/2021)

Nytt nordisk nettverk: Nordic Network of Labour Law Scolars (nr. 1/2021)

HR-2020-2019-A Omfanget av likebehandlingskravet ved innleie fra bemanningsforetak - selskapsbonus (nr. 4/2020)

Samvittighetsfrihet for helsepersonell. EMK artikkel 9 og 14. EMDs avvisningsbeslutning 12. mars 2020, (sak nr. 43726/17) (nr. 4/2020)

AR-2020-23 Streik og lønn (nr. 4/2020)

Høringssaker det er verdt å merke seg (nr. 3/2020)

Litteratur: Hovedavtalen mellom LO og NHO 2018-2021 med kommentarer. Gyldendal, 2020. 546 sider (nr. 3/2020)

Rett til betalt ferie for mellomliggende tid ved gjeninntreden efter ugyldig oppsigelse - EU-domstolens dom 25. juni 2020, Varhoven kasationen sad na Republika Bulgaria, forente saker C-762/18 og C-37/19, EU:C:2020:504 (nr. 3/2020)

19-146054ASD-BORG/01 Individuell eftervirkning, lagmannsrett på ville veier (nr. 3/2020)

HR-2020-1339-A Henvisning til lovs bestemmelser i ansettelseskontrakter ved bindende avtalevilkår for ervervelser etter virksomhetsoverdragelse. ISS Facility Services (nr. 3/2020)

HR-2020-1157-A Lønn under suspensjon (nr. 3/2020)

AR-2020-18 Dataverktøy til besvær? Ulovlig og tariffstridig arbeidskamp, resignasjonsplikt (nr. 3/2020)

AR-2020-6 Oppsigelse, tariffbrudd og ugyldighet (nr. 3/2020)

Litteratur: Elektronisk tidsskrift om konsekvenser av coronaviruspandemin för arbetsrättsregleringen (nr. 2/2020)

Övergång från en arbetsgivare till flera (nr. 2/2020)

Byte av operatör av busslinjetrafik kan vare verksamhetsövergång även om bussar inte överförs (nr. 2/2020)

Permitteringer og nedbemanning, bedriftsansiennitet og arbeidsgiverk, tariffbundethet - AR-2020-8 og AR-2020-9 (nr. 2/2020)

Krav på likabehandling vid beräkning av anställningstid. EU-domstolens dom 10 oktober 2019, Krah, C-703/17 (nr. 4/2019)

Funksjonshemmet, oppsigelse, diskriminering - EU-domstolens dom 11. september 2019, Nobel Plastiques Ibérica, C-397/18, EU:C:2019:703 (nr. 4/2019)

EMK artikkel 6 og 8, videoovervåkning i arbeid, skjult kamera, oppsigelser - Den europeiske menneskerettighetsdomstols dom 17. oktober 2019, storkammer (sak nr. 1874/13 og 8567/13), López Ribalda m.fl. mot Spania (nr. 4/2019)

Streik i mellomoppgjør, fredsplikt, formålsvurdering, YOuTube. Arbeidsrettens dom 27. september 2019 - AR-2019-21 (nr. 4/2019)

HR-2019-1986-A Nedbemanning, utvelgelseskrets og ansiennitet. Telenor (nr. 4/2019)

HR-2019-1914-A Arbeidstager, efterbetaling, tariffrettslige avskjæringsnormer. Avlaster III (nr. 4/2019)

HR 2019-1914-A og HR 2019-1986-A Arbeidsretten og de alminnelige domstoler - to nye avgjørelser fra Høyesterett (nr. 4/2019)

Krav på arbetsgivare att registrera arbetstid. EU-domstolens dom den 14 maj 2019, CCOO, C-55/18 (nr. 3/2019)

Virksomhetsoverdragelse, arbeidstagerbegrep, offentligrettslig erverver, ikke adgang til seleksjon eller vilkårsreduksjon - EU-domsolens dom 13. juni 2019, Correia Moreira, C-317/18, EUC:2019:499 (nr. 3/2019)

Virksomhetsoverdragelse, judisielt styrt gjeldssanering, erververs oppsigelsesadgang, ikke seleksjonsadgang - EU-domstolens dom 16. mai 2019, Plessers, C-509/17, EU:C:2019:424 (nr. 3/2019)

AR-2019-19 Et ord betyr ikke alltid det samme. Arbeidstid og bedrift er ikke arbeidstid og bedrift. (nr. 3/2019)

HR-2019-928-A Degradering og "endringsoppsigelse". Rimelighet ved oppsigelse på grunn av arbeidstagers forhold (nr. 3/2019)

Utstasjonering og innleie, tjenestedirektiv og tjenestefrihet - EU-domstolens dom 13. november 2018 (storkammer), Cepelnik, C-33/17, EU:C:2018:896 (nr. 1/2019)

Streik og grenser for inngrepsadgang, EMK artikkel 11 - Den europeiske menneskerettighetsdomstols dom 20. november 2018 (sak nr. 44873/09), Ognevenko v. Russia (nr. 1/2019)

Håndhilsesakene for Diskrimineringsnemnda - LDN-2018-48 og LDN-2018-108 (nr. 1/2019)

Grunnleggende og kompleks arbeidsrett: Bundethet og ufravikelighet ved overgang til ny tariffavtale med ny arbeidsgiverorganisasjon - AR-2019-4 og AR-2019-5 (nr. 1/2019)

HR-2018-2371-A Plassering av arbeidsgiveransvar i konsern (nr. 1/2019)

Litteratur: Mpoki Mwakagali: International Financial Institutions and Labour Standards. Stockholms universitet, 2018, 408 sider (Avhandlingen är digitalt tillgänglig.) (nr. 4/2018)

Litteratur: Marion Holthe Hirst og Sven Ivar Lønneid: Arbeidsrett i et nøtteskall, 2. utg. Gyldendal Juridisk, 2018. 306 sider (nr. 4/2018)

Litteratur: Tron Løkken Sundet: Kollektiv arbeidsrett. Cappelen Damm Akademisk, 2018. 232 sider (nr. 4/2018)

Litteratur: Gerd Engelsrud: Statsansatteloven. Særlov om ansettelse og opphør av arbeidsforhold i staten. Cappelen Damm Akademisk, 2018. 141 sider (nr. 4/2018)

Alderspensjonsytelser må alltid være minst 50 prosent ved arbeidsgivers insolvens. Artikkel 8 i insolvensdirektivet har direkte virkning. Hampshire, C-17/17 (nr. 4/2018)

Ammende mor har særlig vern mot nattarbeid. González Castro, C-41/17 (nr. 4/2018)

Virksomhetsoverdragelse og oppsigelse på grunn av «økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager». Colino Sigüenza, C-472/16 (nr. 4/2018)

HR-2018-1958-A  Saklig grunn til oppsigelse av fastlegeavtale? Spiralnekt (nr. 4/2018)

Religionsdiskriminering, gjengifte, katolsk sykehus – EU-domstolens dom 11. september 2018 (storkammer), IR mot JQ, C-68/17, EU:C:2018:696 (nr. 4/2018)

Virksomhetsoverdragelse, skifte av oppdragstager, økonomisk enhet og identitet ved overtagelse av arbeidstagere – EU-domstolens dom 11. juli 2018, Somoza Hermo og Ilunión Seguridad, C-60/17, EU:C:2018:559 (nr. 4/2018)

Ferierett, avbrutt opptjening ved foreldrepermisjon – EU-domstolens dom 4. oktober 2018, Dicu, C-12/17, EU:C:2018:799 (nr. 4/2018)

Masseoppsigelser, begrepet ‘kontrollerende foretak’ – EU-domstolens dom 7. august 2018, Bichat, forente saker C-61/17, C-62/17 og C-72/17, EU:C:2018:653 (nr. 4/2018)

HR-2018-1944-A Virksomhetsoverdragelse, reservasjonsrett og valgrett (nr. 4/2018)

Nedbemanning, utvelgelseskrets, ansiennitet – AR-2018-18 (nr. 4/2018)

Rett adressat for reservasjonserklæring ved virksomhetsoverdragelse, Arbeidsrettens dom 21. mars 2018 (AR-2018-6) (nr. 3/2018)

Når er reisetid arbeidstid? HR-2018-1036-A og EFTA-domstolens uttalelse i sak 19/16 (nr. 3/2018)

HR-2018-1189-A Beviskrav til oppsigelse av gravid arbeidstaker (nr. 3/2018)

HR-2018-1037-A Omfanget av likebehandlingsprinsippet for innleide vikarbyråer (3/2018)

HR-2017-2277-A Virksomhetsoverdragelse ved bytte av personlig assistanse (nr. 2/2018)

HR-2017-2479- A Om verdighet og rimelighet. Stillingsvern i Forsvaret (nr. 1/2018)

Virksomhetsoverdragelse, skifte av oppdragstager, virksomhetsidentitet - EU-domstolens dom 19. oktober 2017, C-200/16, Securitas, ECLI:EU:C:2017:780 (nr. 4/2017)

Indirekte kjønnsdiskriminering, krav om kroppshøyde ved opptak til politiutdannelse - EU-domstolens dom 18. oktober 2017, C-409/16, Kalliri, ECLI:EU:C:2017:767 (nr. 4/2017)

"Masseoppsigelser", arbeidsgivers ensidige endring av arbeidsvilkår, betydning av opphør ved arbeidstagers nektelse, informasjons- og drøftelsesplikt - EU-domstolens dommer 21. september 2017, C-149/16, Socha, ECLI:EU:C:2017:708, og C-429/16, Ciupa, ECLI:EU:C:2017:711 (nr. 4/2017)

HR-2017-1943-A Nedbemanning, konsernansiennitet - selskapsansiennitet, fri bevegelighet (nr. 4/2017)

Rikslønnsnemnda, materiell kompetanse i relasjon til parters avtaleadgang, ugyldighet - Arbeidsrettens dom 6. november 2017 (AR-2017-29) (nr. 4/2017)

Inget tvång att tillämpa inte existerande EU-rätt (nr. 3/2017)

Virksomhetsoverdragelse, arbeidsavtaler og tariffavtalehenvisninger - EU-domstolens dom 27. april 2017, forente saker C-680/15 og C-681/15 Asklepios Kliniken, EU:C:2017:317 (nr. 2/2017)

En begrepsmessig bombe? Tolkning av begrepet "ansatt" (HR-2017-344-A). Summarisk fellesoppgjør (nr. 2/2017)

Høyesterett og Arbeidsrettens domsmyndighet, ugyldighet ved tariffbrudd (HR-2017-777-A) (nr. 2/2017)

Nedbemanning, "utvelgelseskrets" og interesseavveining ved oppsigelse (HR-2017-561-A) (nr. 2/2017)

Rettsavklaring om rettsutvikling - erstatningsansvar for brudd på et "dynamisk" diskrimineringsforbud? - HR-2017-219-A (Helikopterpiloter II) (nr. 2/2017)

Virksomhetsoverdragelse, tjenestetid og oppsigelsesfrister - Sak C-365/15 Unionen, forslag til avgjørelse fra generaladvokat Tanchev 1. februar 2017, EU:C:2017:77 (nr. 1/2017)

Virksomhetsoverdragelse, arbeidsavtaler og tariffavtalehenvisninger - Forente saker C-680/15 og C-681/15 Asklepios Kliniken, forslag til avgjørelse fra generaladvokat Bot 19. januar 2017, EU:C:2017:30 (nr. 1/2017)

Rammeavtalen, bundethet, oppsigelse, og tariffparten som forsvant - ARD-2016-19 (nr. 1/2017)

HR-2016-2286-A Styringsrett og endringsadgang, gyldigheten av vedtak om oppsigelse av seniorpolitiske tiltak (nr. 1/2017)

HR-2016-2346-A Stillingsvern ved universitet, fortrinnsrett for tjenestemenn (nr. 1/2017)

HR-2016-2554-P Boikott, EØS-rett og Grunnlob - "Holship" (nr. 1/2017)

Litteratur: Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet (red.), samt Bodil Silset (red.sekr.): Sui generis. Festskrift til Stein Evju (nr. 4/2016)

HR-2016-1366-A (Avlaster II) Klassifisering av arbeidsavtalen (nr. 3/2016)

Åldersdiskriminering; EU-räatsliga principers företräde framför nationell rätt. EU-domstolens dom 19. april 2016 i mål Dansk industri (DI), som för talan för Ajos A/S mot dödsboet efter Karsten Eigil Rasmussen, C-441/14, EU:C:2016:278 (nr. 2/2016)

Boikott, annen arbeidskamp, fredsplikt - Arbeidsrettens dom 3. februar 2016 (Inr. 3/2016) (nr. 2/2016)

"Fossumkollektivet" - øvre grense for ukentlig arbeidstid, oppsigelse som reaksjon på manglende samtykke til ny, utvaidet arbeidstidsordning, "medlevere" - Eidsivating lagmannsretts dom 8. april 2016 (14056639ASDELAG) (nr. 2/2016)

HR-2016-00589-A  Folketrygdloven arbeidstakerbegrep, ordfører (nr. 2/2016)

HR-2016-00867-A Deltid og fortinnsrett til heltid, tvisteløsning og prosess (nr. 2/2016)

Arbeidskamp, Den europeriske menneskerettighetskonvensjon artikkel 11, direkte effekt - Högsta domstolens dom den 17. december 2015, mål T 3269-13 (nr. 1/2016)

EMK artikkel 8 - vern av privatliv, kontroll av arbeidstagers internettbruk, oppsigelse - Menneskerettighetsdomstolens dom 12. januar 2016 i sak 61496/08 Barbulescu (nr. 1/2016)

Aldersdiskriminering, aldersgrense for bussjåfører - svensk AD 2015 nr 51 (nr. 1/2016)

Offentlige anskaffelser, konkurranserett, tariffavtalt monopol for forsikringsleverandør, almengjøring - EU-domstolens dom 17. desember 2015 i forente saker C-25/14 og C-26/14 (EU:C:2015:821) UNIS mot Ministre de Travail m.fl. (nr. 1/2016)

Offentlige anskaffelser, vilkår om minstelønn - EU-domstolens dom 17. november 2015, sak C-155/14 (EU:C:2015:760) RegioPost GmbH & Co. KG mot Stadt Landau in der Pfalz (nr. 1/2016)

Arbeidstid og hviletid, leger - EU-domstolens dom 23. desember 2015 i sak C-180/14. Kommisjonen mot Hellas (nr. 1/2016)

Minsteperioder for hviletid, øvre grense for ukentlig arbeidstid, oppsigelse som reaksjon på manglende samtykke, "medlever" - EFTA-domstolens rådgivende uttalelse 16. desember 2015, sak E-5/15 (nr. 1/2016)

Virksomhetsoverdragelse, offentlig virksomhet, "insourcing" - EU-domstolens dom 26. november 2015 i sak Aira Pascual, C-5019/14, EU:C:2015:781 (nr. 1/2016)

Tariffavtalens stilling ved virksomhetsoverdragelse - Arbeidsrettens dom 18. desember 2015 (Inr. 33/2015) (nr. 1/2016)

Politisk demonstrajonsstreik, fredsplikt - Arbeidsrettens dom 14. januar 2016 (Inr. 1/2016) (nr. 1/2016)

Rt. 2015 s. 1136 Forlengelse av lærekontrakt og ansettelsestid? (nr. 1/2016)

Rt. 2015 s. 1332 Utvelgelseskretsen ved nedbemanning (nr. 1/2016)

Fri bevegelighet og arbeidskamp, AD 2015 nr. 70 Sava Star (nr. 4/2015)

Om begrepet överlåtelse i samband med verksamhetsövergång, om skyldigheten att begära förhandsavgörande, och om statens skadeståndansvar för felaktig tillämpning av unionsrätten, mål C-160/14 da Silva e Brito, EU-domstolens dom den 9. september 2015 (nr. 4/2015)

ESA, "verftssaken" og RKL (nr. 4/2015)

Reisetid som arbeidstid- EU-domstolens dom 10. september 2015 i sak C266/14 Federación de Servicios Privados (nr. 4/2015)

Krav på informasjon, dokumentkopier, taushetsplikt - Arbeidsrettens dom 6. oktober 2015 (Inr. 22) (nr. 4/2015)

Tariffavtalen ved konsernintern virksomhetsoverdragelse. Arbeidsrettens dom 29. september 2015 (Inr. 21/2015) (nr. 4/2015)

Rt. 2014 s. 1161 Beviskrav ved avskjed (nr. 3/2015)

Litteratur: Per Larsson: Skyddet för visselblåsare i arbetslivet - en konstitutionell och arbetsrättslig studie. Jura 2015. 374 sider (nr. 3/2015)

Rt. 2015 s. 718 Virksomhetsoverdragelse: trekriteriersmetoden enda en gang og oppreisningserstatning (nr. 3/2015)

ESA, "verftssaken" og RKL (nr. 3/2015)

Kjønnsdiskriminering, mannlig arbeidstaker, foreldrepermisjon - EU-domstolens dom 16. juli 2015, sak C-222/14 Maistrellis (nr. 3/2015)

Tariffavtales anvendelsesområde, sympatistreik, streikebryteri - Arbeidsrettens dom 26. august 2015 (Inr. 18) (nr. 3/2015)

Arbeidsmiljølovens § 152, "masseoppsigelser", virksomhetsbegrep og beregningsgrunnlag - EU-domstolens dommer 30. april 2015 i sak C80/14 USDAW og Wilson, og 13. mai 2015 i sak C182/13 Lyttle og sak C392/13 Rabal Canas (nr. 3/2015)

Minstelønn og utstasjonering - et oppgjør med Høyesterett i STX-saken? EU-domstolens dom, 12. februar 2015, sak C-396/13 Sähköalojen ammattiliitto ry vs. Eletrobudowa Spólka Akcyjna (nr. 2/2015)

Restriksjoner på innleie av arbeidskraft i finsk tariffavtale - EU-domstolens dom 17. mars 2015, sak C 533/13 Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry (AKT) mot Öljytuote ry and Shelle Aviation Finland Oy (SAF) (nr. 2/2015)

Likelønn, foreldrepermisjon, pensjon; indirekte diskriminering av menn- EU-domstolens dom 17. juli 2014, sak C-173/13, Maurice Leon, Blandine Leon mot Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (nr. 3/2014)

Midlertidig ansettelse, grense for varighet, sjøfart - EU-domstolens dom 3. juli 2014, forente saker C-362/13, C-363/13 og C-407/13, Maurizio Fiamingo m-fl. mot Rete Ferroviaria Italiana SpA (nr. 3/2014)

Aldersdiskriminering, lønn og lønnsplassering, offentlige tjenestemenn - Eu-domstolens dom 3. juli 2014, forente saker C-501/12 m.fl., Thomas Specht m-fk. mot Land Berlin, og Rena Schmeel, Ralf Schuster mot Tyskland (nr. 3/2014)

Tariffavtalebegrep, omorganisering, Bufetat - Arbeidsrettens dom 26. juni 2014 (Inr. 28) (nr. 3/2014)

Tjenestefrihet i skipsfart, anvendelsesområde, EØS, arbeidskamp - EU-domstolens dom (Storkammer) 8. juli 2014, sak C-83/13 Fonnship A7S mot Svenska Transportarbetareförbundet (STF), Facket för Service och Kommunikation (SEKO), og STF mot Fonnship A/S (nr. 3/2014)

Mål C458/12 Lorenzo Amatori m.fl. mot Telecom Italia SpA och Shared Service Center Srl, dom den 6. mars 2014 (nr. 2/2014)

Ikke rett til foreldrepermisjon for mor som får barn fra surrogatmor - EU-domstolens dommer 18. mars 2014, sak C-167/12 CD mot ST, og sak C-363/12 Z mot Government Department and the Board of Management of a Community School (nr. 2/2014)

Virksomhetsoverdragelse, virkning av tariffavtale hos erverver - foreleggelse for EFTA-domstolen (nr. 2/2014)

ESA-kritikk og regelverksendringer - lønnsgaranti og rett til utsatt ferie (nr. 2/2014)

Klage til ESA - "omkamp" om verftssaken (nr. 2/2014)

Arbeidstid, turnus for sykepleiere, Facebook og arbeidsrett - Arbeidsrettens dom 3. mars 2014 (Inr. 4) (nr. 2/2014)

Rt. 2014 s. 336 Permittering og rett til dagpenger (nr. 2/2014)

EMK artikkel 11, rett til streik, sympatistreik - Menneskerettighetsdomstolens dom 8. april 2014, RMT v the United Kingdom (Appilcation no. 31045/10) (nr. 2/2014)

Phd-prosjekt. Rettslige skranker ved bruk av boikott i arbeidskampsammenheng (nr. 1/2014)

Phd-prosjekt. Fredsplikten (nr. 1/2014)

Phd-prosjekt. Minstelønn - reguleringsformer og samspill i arbeidsretten (nr. 1/2014)

Litteratur: Ruth Nielsen: EU Labour Law, 2nd ed. Det juridiske og økonomisk forbund Publishing, København 2013. 553 s. (nr. 1/2014)

Litteratur: Mona Næss: Virkelighetsoverdragelse. Universitetsforlaget, Oslo 2013. 207 s. (nr. 1/2014)

Rt. 2013 s. 1730 Retten til fast ansettelse ved innleie (nr. 1/2014)

Rt. 2013 s. 1392 Praksisarbeids eller fast ansettelse? (nr. 1/2014)

Virksomhetsoverdragelse, forholdet til revisjon av overdragers tariffavtale - EU-domstolens dom 18. juli 2013, sak C-426/11 Mark Alemo-Herron m.fl. mot Parkwood Leisure Ltd. (nr. 4/2013)

Rett til innsyn i lønnsopplysninger, tariffavtale og personopplysningslov - Arbeidsrettens dom 17. september 2013 (Inr. 29 - ARD-2013-17) (nr. 4/2013)

Litteratur: Stein Evju (ed.): Cross-Border Services, Posting of Workers, and Multilevel Governance. Institutt for privatrett, Skriftserie nr. 193, 2013. 419 sider. (nr. 3/2013)

Litteratur: Jan Erik Støstad: Sosial dumping: Trues den norske modellen? Gyldendal arbeidsliv, 2013. 154 sider (nr. 3/2013)

Litteratur: Torgeir Aarvaag Stokke, Kristine Nergaard og Stein Evju: Det kollektive arbeidslivet: Organisasjoner tariffavtaler og lønnsoppgjør. 2. utgave. Universitetsforlaget, 2013. 256 sider (nr. 3/2013)

Litteratur: Nicolay Skarning: Midlertidige ansettelser, innleie og vikarbyrådirektivet. Universitetsforlaget, 2013. 336 sider. (nr. 3/2013)

Litteratur: Helga Aune: Deltidsarbeid: Vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag. Cappelen Damm Akademisk, 2013. 617 sider + vedlegg (nr. 3/2013)

Litteratur: Gerd Engelsrud: Styring og vern: Arbeidsrett i offentlig sektor. 5. utgave. Cappelen Damm Akademisk, 2013. 476 sider (nr. 3/2013)

Litteratur: Arne Fanebust: Innføring i arbeidsrett: Den individuelle delen, 3. utgave. Universitetsforlaget, 2013. 320 sider. (nr. 3/2013)

Vilkår for medlemsskap i tariffestet pensjonsordning, diskriminering, deltidsarbeid og kjønn - Arbeidsrettens dom 21. juni 2013 (Inr. 20 - ARD-2013-11) (nr. 3/2013)

Endring av pensjonsordning, tariffbrudd, restitusjon - Arbeidsrettens dom 5. juni 2013 (Inr. 17 - ARD-2013-10) (nr. 3/2013)

Rt. 2013 s. 998 Innleie eller enterprise (nr. 3/2013)

Rt. 2013 s. 143 Avfallsservice-saken. Personopplysningsvern/oppreisningserstatning (nr. 2/2013)

Litteratur: Henning Jakhelln, Kristine Fremstad Moen, Maarten Brandsnes Faret: Labour Law in Norway. Wolters Kluwer 2013. 428 s. (nr. 2/2013)

"Skriftlig arbeidsavtale", endring av vilkår, manglende underretning - EFTA-domstolens rådgivende uttalelse 25. mars 2013, sak E-10/12 Ynvi Hardarson og Askar Capital hf. (nr. 2/2013)

Insolvensdirektivet 2008/94/EF, rekkevide i tid, rettsvirkninger - EU-domstolens dom 18. april 2013, sak C-247/12 Meliha Veli Mustafa mot Direktor na fond "Garantirana vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite" kam natsionalnia osiguritelen institut [Bulgaria] (nr. 2/2013)

Tariffkrav, partsstatus, identifikasjon - Arbeidsrettens dom 4. mars 2013 (Inr. 8; ARD-2013-4) (nr. 2/2013)

Tariffavtalebegrep, generalitetskrav, vilkår for arbeidsnedleggelse - Arbeidsrettens dom 11. mars 2013 (Inr. 11; ARD-2013-5) (nr. 2/2013)

Avtalekrav og vilkår for sympatiaksjoner - Arbeidsrettens dom 10 .april 2013 (Inr. 13; ARD-2013-7) (nr. 2/2013)

Rt. 2013 s. 342 Avklaringer om arbeidstaker begrepet (nr. 2/2013)

Rt. 2013 s. 258 Almengjøring, verftssak og "offentlig orden" (nr. 2/2013)

Ressurspool, likestilling og stansing - Arbeidsrettens dom 17. desember 2012 (Inr. 44; ARD-2012-23) (nr. 1/2013)

Rettspraksis fra arbeidsretten (nr. 1/2013)

Rt. 2012 s. 1702 Høyesterett og arbeidsretten, avskjed av tillitsvalgt (nr. 1/2013)

Litteratur. Louise Merrett: Employment Contacts in Private International Law. OUP, Oxford, 2011. 329 s. (nr. 3/2012)

Litteratur. Andrzej Marian Swiatkowski: European Union Private International Labour Law. Jagiellonian University Press, Kraków, 2012. 343 s. (nr. 3/2012)

Litteratur. Henning Jakhelln, Jon Gisle og Helga Aune (red.): arbeidsrett.no: kommentar til arbeidstvistloven. Cappelen Damm Akademisk, Oslo 2012. 252 s. (nr. 3/2012)

Litteratur. Bjørn Eriksen: Rektors styringsrett. Gyldendal Akademisk, Oslo 2012. 288 s. (nr. 3/2012)

Aldersgrense, aldersdiskriminering - EU-domstolens dom 5. juli 2012, sak C141/11 Torsten Hörnfeldt v Posten Meddelande AS (nr. 3/2012)

Økonomiske friheter, retten til arbeidskamp, utstasjonering - "Monti II-pakken" fra mars 2012 (nr. 3/2012)

Fri bevegelighet, IFT-avtaler, arbeidskamp og rettsvalg - Arbetsdomstolens beslut nr. 10/12, 1. februar 2012, om foreleggelse for EU-domstolen (nr. 3/2012)

Likebehandling i arbeidslivet, ansettelse, rett for søker til å få opplysninger om en annen er ansatt - EU-domstolens dom 8. mars 2012, sak C-415/10 Galina Meister v Speech Design Carrier System GmbH (nr. 3/2012)

Midlertidig ansettelse blir fast, opprettholdelse av lønns- og arbeidsvilkår - EU-domstolens dom 8. mars 2012, sak C-251/11 Martial Huet v Université de bretagne occidentale (nr. 3/2012)

Deltidsarbeid, pensjonsrettigheter - EU-domstolens dom 1. mars 2012, sak C-393/10 Dermod Patrick O'Brien v Ministry of Justice [UK] (nr. 3/2012)

Rt. 2012 s. 983 Virksomhetsoverdragelse, arbeidsavtalebegrep og common law (nr. 3/2012)

Gjenlevende ektefelle kan og hadde gitt avkall også på minstearven etter al. § 6. Agder lagmannsrett 10. april 2012 (LA-2011-172843) (nr. 2/2012)

Avskjed av tillitsvalgt, rettsvirkning av tariffbrudd - Arbeidsrettens dom 6. mars 2012 (nr. 2/2012)

Rt. 2012 s. 168 Fotball, midlertidige kontrakter, oppsigelighet (nr. 2/2012)

Rt. 2012 s. 424 Ansettelse, aldersdiskriminering, bevisbyrde (nr. 2/2012)

Rt. 2012 s. 219 Aldersdiskriminering, tariffbasert aldersgrense for piloter (nr. 2/2012)

Midlertidig ansettelse, susessive fornyelser - EU-domstolens dom 26. januar 2012, sak C-586/10 Bianca Kücük v Land Nordrhein-Westfalen (nr. 1/2012)

"Retten til betalt ferie, nasjonale vilkår - EU-domstolens dom 24. januar 2012, sak C-282/10 Maribel Dominguez v Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de la région Centre (nr. 1/2012)

"Verftssaken", almengjøringsforskrift, fri bevegelighet, EØS-rett - EFTA-domstolens rådgivende uttalelse 23. januar 2012, sak nr. E 2/11 (nr. 1/2012)

Tariffavtalers stilling ved fusjon, tariffrett og selskapsrettslig kontinuitetsprinsipp - Arbeidsrettens dom 14. desember 2011 (Inr. 40) (nr. 1/2012)

Rt. 2011 s. 1755 Leverandørskifte, virksomhetsoverdragelse, organisasjonsdiskrimnering (nr. 1/2012)

Litteratur. Nicolay Skarning: Nye arbeidsoppgaver, ommplassering eller oppsigelse. Universitetsforlaget, Oslo 2011. 289 s. (nr. 4/2011)

Midlertidig ansettelse i offentlig tjeneste, medregning av tjenestetid som midlertidig når fast ansatt - EU-domstolens dom 8. september 2011, sak C-177/10 Francisco Javier Rosado Santana v Consejeria de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucia (nr. 4/2011)

Overdragelse av virksomhet, overdragelsesbegrep og identitetsvilkår, offentlig virksomhet. EU-domstolens dom 6. september 2011, sak C-108/10 Ivana Scattolon v Ministero dell'Istruzione, dell'Universtá e della Rivera (nr. 4/2011)

Tap av sertifikat, piloter, omfang av tariffestet "loss of licence"-forsikring - Arbeidsrettens dom 28. september 2011 (Inr. 27) (nr. 4/2011)

Sympatistreik, materiell skranke i hovedavtalen LO-NHO (arbeidere) - Arbeidsrettens dom 13. oktober 2011 (Inr. 30) (nr. 4/2011)

Etter lek med ild og vann, nå lek med luften. Aldersdiskriminering, aldersgrense, tvungen pensjonering av piloter - EU-domstolens dom (storkammer) 13. september 2011, sak C-447/09. Reinhard Prigge, Michael Fromm, Volker Lambach mot Deutsche Lufthansa AG (nr. 4/2011)

Arbeidsgivers styringsrett og rettslig interesse - Høyesteretts dom og kjennelse av 6. juni 2011 (HR-2011-01178-A) (nr. 3/2011)

Fagforeningsgrep i endring? Arbeidsrettens dom 21. juni 2011 (Inr. 24/2011) (nr. 3/2011)

Rt. 2011 s. 964 Aldersdiskriminering, bedriftsfastsatt aldersgrense (nr. 3/2011)

Rt. 2011 s. 609 Aldersdiskriminering, oppsigelse, utvelgelse (nr. 3/2011)

Litteratur. Bjørn Eriksen: Saksbehandlingsregler ved oppsigelse og avskjed. Gyldendal Akademisk, Oslo 2011. 280 sider (nr. 2/2011)

Gamle professorer, bedriftsansatte aldersgrenser og eldrebølgen - om EU-domstolens dom 18. november 2010, forende saker C-250/09 og C-268/09 Vasil Ivanov Georgiev mot Technical University of Sofia, filial Plovdiv; og Borgarting lagmannsretts dom og kjennelse 13. desember 2010 i Gjesidige-saken (LB-2010-99479 - LB-2010-99486) (nr. 2/2011)

Lovvalg i arbeidsretten, tolkning av Romakonvensjonen - EU-domstolens dom 15. mars 2011, sak C-29/10 Heiko Koelzsch mot État du Grand-Duché de Luxembourg (nr. 2/2011)

Kommunal pensjon, tariffbrudd, etterbetaling - Arbeidsrettens dom 24. mars 2011 (sak nr. 34/2009) (nr. 2/2011)

Uklar eller forvirret? Forholdet mellom alminnelige domstoler og Arbeidsretten - Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 24. mars 2011 (HR-2011-623-U) (nr. 2/2011)

Rt. 2011 s. 74 Varetektsfengsling, oppsigelse i prøvetid (nr. 2/2011)

Arbeidstid, tvist, endring i arbeidsforhold - EU-domstolens dom 14. oktober 2010, sak C-24309, Günter Fuss v Stadt Halle (Saale) (nr. 2/2011)

Virksomhetsoverdragelse, ansatt i bemanningsbyrå, midlertidig ansettelse - EU-domstolens begrunnede kjennelse 15. september 2010, sak C-386/09 Jhonny Briot v Randstad Interim, Sodexho SA, Council of the European Union (nr. 2/2011)

Litteratur. Stein Evju: Arbeidsrett, Utvalgte artikler 2001-2010. Universitetsforlaget, Oslo 2010. 739 sider (nr. 1/2011)

Lovendringer underveis i tjenestemannsloven? Rapport om bruk av midlertidig ansettelse i universitets- og høyskolesektoren (nr. 1/2011)

Virksomhetsoverdragelse, arbeidsgiverbegrep og overføringsbegrep, konsern - EU-domstolens dom 21. oktober 2010, sak C-242/09 Albron Catering BV v FNV Bondgenoten, John Roest (nr. 1/2011)

Virksomhetsoverdragelse, identitet, begrepet "overføring" - EU-domstolens dom 20. januar 2011 i sak C-463/09 CLECE SA v María Socorro Martín Valor, Ayuntamiento de Cobisa (nr. 1/2011)

Utstasjonering og kontroll - EU-domstolens dom 7. oktober 2010, sak C-515/08 Vitor Manuel dos Santos Palhota m.fl. (nr. 1/2011)

Rt. 2010 s. 944 Aldersdiskriminering - europeisk rettsutvikling med overslag til den hjemlige arena (nr. 1/2011)

Plassoppsigelser, fagforeningsbegrep - Arbeidsrettens vaklende grunn - Arbeidsrettens dommer 25. november (Inr. 39) og 10. desember 2010 (inr. 41) (nr. 1/2011)

Aldersdiskriminering - grønt lys for tvungen pernsjonering? Automatisk opphør av arbeidsforhold ved nådd aldersgrense er ikke nødvendigvis utillatelig - EU-domstolens dom 12. oktober 2010 i sak C-45/09 Gisela Rosenbladt v Oellerking Gebäudereinigungsges. mbH (nr. 4/2010)

Kjøp av pensjonsforsikring - anbudsplikt eller tariffavtaleregulering? - EU-domstolens dom 15. juli 2010 i sak C-271/08 Europa-Kommisjonen mot Tyskland, støttet av Danmark og Sverige (nr. 4/2010)

Deltidsarbeid, periodisk arbeid, opptjeningstid for pensjon - EF-domstolens dom 10. juni 2010, forenede saker C-395 og 396/08, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) mot Tizianna Bruno, Massimo Pettini (C-395(08) og Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) mot Daniela Lotti, Clara Matteucci (nr. 3/2010)

Rett til lønn ved omplassering under svangerskap m.v. - EF-domstolens dom 1. juli 2010 i sak C-471/08 Sanna Maria Parviaainen v Finnair Oyj (nr. 3/2010)

Aldersdiskriminering, tariffestet pensjonsalder, piloter - Borgarting lagmannsretts dom 17. august 2010 (09-165616ASD-BORG/2) (nr. 3/2010)

Aksessorisk fredsplikt, vertikale og horisontal - tariffavtaler; sympatiaskjon, proporsjonalitet? - Arbeidsrettens dom 22. juni 2010 (Inr. 28/2010) (nr. 3/2010)

Litteratur. Christian Kjølaas: Personvern i arbeidsforhold. Universitetsforlaget, Oslo 2010. 229 sider. ISBN: 978-82-15-01462-3 (nr. 2/2010)

Akademisk frihet, yttringsfrihet, eller ei - Oslo tingsretts dom februar 2010 (09-043651TVI-OTIR/05) Nedkvitnesaken (nr. 2/2010)

Merkverdig arbeidsrett: Beregningsgrunnlag for lønnssum, organiserte og uorganiserte, ufravikelighet (nr. 2/2010)

Rt. 2010 s. 330 Bardufoss Flyservice: Virksomhetsoverdragelse, aktiva og ansatte (nr. 2/2010)

Rt. 2010 s. 412 Endring av arbeidsvilkår, pensjonsordning (nr. 2/2010)

Rt. 2010 s. 202 Etter lek med ild, nå lek med vann: Aldersgrense, pensjonsalder, sjømenn (nr. 2/2010)

Masseoppsigelser, opphør ved arbeidsgivers død - EU-domstolens dom 10. desember 2009, sak C-323/08 Ovidio Rodriguez Mayor m.fl. mot Herencia yacente [boet efter] de Rafael de las Heras Dávila m.fl. (nr. 1/2010)

Aldersdiskriminering, ansettelsestid og oppsigelsesfrist - EU-domstolens dom 19. januar 2010, sak C-555-07 Seda Küküdeveci mot Swedex GmbH & Co. KG (nr. 1/2010)

Lek med ilden - djevelen stikker i detaljene: Aldersdiskriminering, maksimalalder for ansettelse i brannvesen - EU-domstolens dom 12. januar 2010, sak C-229/08 Colin Wolf mot Stadt Frankfurt am Main (nr. 1/2010)

Permittering, ansiennitet, fravikelse - Arbeidsrettens dom 16. desember 2009 (Inr. 34/2009) (nr. 1/2010)

Selsom arbeidsrett II: Ensidig kompetanse i forhandlinger? Arbeidsrettens dom 9. november 2009 (Inr. 28/2009) (nr. 1/2010)

Selsom arbeidsrett I: Organisasjonsfrihet, forskjellbehandling av ulike klubber i forhandlinger på bedriftsnivå - Arbeidsrettens dom 2. november 2009 (Inr. 27/2009) (nr. 1/2010)

Rt. 2006 s. 240 og Rt. 2008 s. 1307 Indre strid i Høyesterett; bindingsklausuler (nr. 1/2010)

Rt. 2009 s. 1465 (HR-2009-02181-A) Styringsrett som bakgrunnsrett og avveiningsnorm (nr. 1/2010)

Lovgivningsnotiser (nr. 4/2009)

Aldersdiskriminering; utelukkelse av tjenestetid før fylte 18 fra å bli tatt i betraktning ved lønnsfastsettelse - EF-domstolens dom 18. juni 2009 - sak C-88/08 David Hütter mot Teknische Universität Graz (nr. 4/2009)

Masseoppsigelser; konsernforhold, informasjon og drøftelser - EF-domstolens dom 10. september 2009, sak C-44/08, Akavan EK ry m.fl. - Fujitsu Siemens Computers OY (nr. 4/2009)

Rettspraksisnotiser (nr. 4/2009)

Rt. 2009 s. 1183 Rett til å utføre arbeids i oppsigelsestiden (nr. 4/2009)

Litteratur: Mary-Ann Hedlund og Brit Djupvik Semner: Likestillings- og diskrimineringslovene - med kommentarer. Bind I. Bergen, Fagbokforlaget, 2008. 666 sider (inkl. 58 s. vedlegg og registre) (nr. 3/2009)

Litteratur: Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhells 70-årsdag (Helga Aune, Ole Kristian Fauchald, Kåre Lilleholt, Dag Michaelsen (red.)) Oslo, Cappelen Akademisk Forlag, 2009. 685 sider (nr. 3/2009)

Lovgivning - Høringssaker mv. (nr. 3/2009)

Aldersdiskriminering - rettspraksis i bevegelse (nr. 3/2009)

Masseoppsigelser, informasjon og drøftelser, kollektive contra individuelle løsninger - EF-domstolens dom 16. juli 2009, sak C-12/08 Mono Car Styling SA, under likvidasjon, mot Dervis Odemis m.fl. (nr. 3/2009)

Organisasjonsfrihet, streik, vern mot represalier og organisasjonsfiendtlig adferd - Den europeiske menneskerettighetsdomstolens dom 30. juli 2009 (Application no. 67336/01), Danilenkov a.O. v Russia (nr. 3/2009)

Organisasjonsfrihet, begrensning av aksjonsfriheten for fagforeninger og deres medlemmer, retten til streik - Den europeiske menneskerettighetsdomstolens dom 21. april 2009 (Requète no 68959/01), Enerjì Yapi-Yol Sen c Turquie (nr. 3/2009)

Tilbakekall av prest; om flytteplikt og religionsfrihetens dom i arbeidsretten - Borgarting lagmannsretts dom 8. juni 2009 (LB-2008-142425) (nr. 3/2009)

Pensjon og endring, Fokus Bank-saken - Frostating lagmannsretts dom 10. august 2009 (08-184179ASD-FROS) (LF-2008-184179) (nr. 3/2009)

Rt. 2009 s. 1028 Ulovlig opphold og arbeid, inndragning; utlendingslovens § 47, straffelovens § 34 (nr. 3/2009)

Rt. 2009 s. 723 "Egenoppsigelse", arbeidstakers hevning; erstatningskrav mot arbeidsgiver, prosessform og frister, arbeidsmiljølovens §17-4 (nr. 3/2009)

Rt. 2009 s. 685 Oppsigelse, ugyldighet, subsidiært opphør, arbeidsmiljølovens §15-12 (nr. 3/2009)

Rt. 2009 s. 578 Midlertidig ansettelse, behovsskranke, "fireårsregelen" i arbeidsmiljølovens § 14-9 (nr. 3/2009)

Søksmål om allmenngjøringsordningen (nr. 2/2009)

Arbeidsmiljøloven - endringer om arbeidstid og stillingsvern (nr. 2/2009)

Arbeidsvilkår og endring ved virksomhetsoverdragelse - Borgartin g lagmannsretts dom og kjennelse 16. mars 2009 (LB-2008-192864) (nr. 2/2009)

Virksomhetsoverdragelse, identitet uten organisasjon - EF-domstolens dom 12. februar 2009, sak C-466/07 Dietmar Klarenberg - Ferroton Technologies GmbH (nr. 2/2009)

Likestilling, tariffavtaler og arbeidstid - Eidsivating lagmannsretts dom 24. mars 2009 (08-076592ASD-ELAG/) (nr. 2/2009)

Rt. 2008 s. 1529 Arbeidsrett eller kirkerett, rett til å fortsette i stilling (nr. 2/2009)

Proposisjon om "70-årsregelen" i arbeidsmiljølovens § 15-7 (nr. 2/2009)

EF-domstolens dom 5. mars 2009, sak C-388/07 - The Incorporated Trustees of the National Council for ageing (Age Concern England) - Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform (nr. 2/2009)

Aldersgrenser og aldersdiskriminering - et fortsatt minefelt (nr. 2/2009)

Aldersdiskriminering, EF-domstolens sak C-427/06, Birgit Bartsch v Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH, 23. september 2008 (nr. 1/2009)

Arbeidstagers ferierettigheter. EF-domstolens forente saker C-350/06 and C-520/06, Gerhard Schultz-Hoff (C-350/06) v Deutsche Rentenversicherung Bund, og Mrs C. Stringer and Others (C-520/06) v Her Majesty's Revenue and Customs, 20. januar 2009 (nr. 1/2009)

Societas Privata Europaea - selskapsform med arbeidsrettslige konsekvenser (nr. 1/2009)

NOU 2009 2009:1 Individ og integritet: personvern i det digitale samfunnet (nr. 1/2009)

Tariffavtale, inngåelse, fullmaktsspørsmål og prosedyre - Arbeidsrettens dom 14. november 2008 (Inr. 26/2008) (nr. 1/2009)

Arbeidstid, fravikelse av lov, skranker i tariffavtale - Arbeidsrettens dom 9. januar 2009 (Inr. 1/2009) (nr. 1/2009)

Tariffavtale, personvern, lønnsopplysninger - Arbeidsrettens dom 4. desember 2008 (Inr. 29/2008) (nr. 1/2009)

"Skriftlig arbeidsavtale", midlertidig ansettelse, gjennomføring ved tariffavtale - EF-domstolens dom 18. desember 2008, sak C-306/07 Ruben Andersen mot Kommunernes Landsforening (nr. 1/2009)

Rt. 2008 s. 1319 Stillingsvern og søksmålsfrist, "endringsoppsigelse" (nr. 1/2009)

Virksomhetsoverdragelse, tariffavtale, endring av vilkår - EF-domstolens dom 27. november 2008, sak C-396/07 Mirja Juuri mot Fazer Amica Oy (nr. 1/2009)

Organisasjonsfrihet, dannelse av fagforeninger, forhandlinger og tariffavtaler - Den europeiske menneskerettighetsdomstolens dom 12. november 2008 (appl. no. 34503/97), Demìr and Baykara v. Tyrkia (nr. 1/2009)

Rt. 2008 s. 1601 Organisasjonsfrihet, "tariffavtale", nordisk NIS-avtale (nr. 1/2009)

Lovgivning. Endringer i arbeidsmiljøloven - Høring (nr. 4/2008)

Litteratur. Arbeidsrett og arbeidsliv. Bind 3 av Norsk Arbeidsrettslig Forenings skriftserie (nr. 4/2008)

Litteratur. Tron Dalheim, Tonje Urdal Sand, Anders Østre: Sjømannsrett. Universitetsforlaget, Oslo 2008. 379 sider (nr. 4/2008)

Aldersgrense, aldersdiskriminering - EF-domstolens sak C-388/07 The Incorporated Trustees of the National Council on Ageing (Age Concern England) v Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform; generaladvokat Mazáks uttalelse 23. september 2008 (nr. 4/2008)

Fusjon, diskontinuitet for tariffavtale. Reservasjon før overdragelse, aml. § 16-2 - Arbeidsrettens dom 20. oktober 2008 (Inr. 24/2008) (nr. 4/2008)

Drøftelsesplikt, tidspunkt for drøftelser, tariffbrudd - Arbeidsrettens dom 1. september 2008 (Inr. 17/2008), Landsorganisasjonen i Norge, med Fagforbundet, mot KS, Moss kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune (nr. 3/2008)

Overdragelse av virksomhet, tariffbundethet - Arbeidsrettens dom 18. august 2008 (Inr. 15/2008), Forbundet ALT mot Næringslivets Hovedorganisasjon og StatoilHydro ASA (nr. 3/2008)

Etnisk diskriminering, former og sanksjoner - EF-domstolens dom 10. juli 2008, sak C-54/07 Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding mot Firma Feryn NV (nr. 3/2008)

Utstasjonering, vertsstatens reguleringsadgang, "ordre public" - EF-domstolens dom 19. juni 2008, sak C-319/06 EF-Kommisjonen mot Luxembourg (nr. 3/2008)

Rt. 2008 s. 749 Oppsigelse, utvelgelse, arbeidstilbud (nr. 3/2008)

Rt. 2008 s. 856 Endring i arbeidsforhold, tips, reduksjon av fordel (nr. 3/2008)

Litteratur. Helga Aune, Preben Mo Fredriksen: Norwegian Employment Law - an overview. Oslo: N.W.Damm & Søn AS, 2008. 142 s. (nr. 2/2008)

Organisasjonsfrihet, "tariffavgift" - Borgarting lagmannsretts dom 14. mars 2008 (07-089958ASI-BORG/03) (nr. 2/2008)

Rt. 2008 s. 135 Oppsigelse i "prøvetid", etatsopplæring, tjenestemannsloven § 8 (nr. 2/2008)

Utstasjonering, offentlig anbud, lønn - EF-domstolens dom 3. april 2008, sak C-346/06 rechtanwalt Dr. Dirk Rüffert ['bobestyrer'] mot Land Niedersachsen (nr. 2/2008)

Lovgivning. Kvinner og homofile i trossamfunn. NOU 2008: 1 (nr. 1/2008)

Lovgivning. Omstillingslov med melde- og drøftelsesplikter. Ot.prp. nr. 27 (2007-2008) (nr. 1/2008)

Litteratur. Arbeidsrett og arbeidsliv. Bind 2, hefte 2 (2007) (nr. 1/2008)

Litteratur. Jenny Julén Votinius, Föräldrar i arbete: En könskritisk undersökning av småbarnsföräldrars arbetsrättsliga ställning. Göteborg: Makadam, 2007 (nr. 1/2008)

Litteratur. Jari Hellsten, From Internal market Regulation to European Labour Law. Helsinki University Press, 2007. (nr. 1/2008)

Litteratur. Ulla Nergaard, Ruth Nielsen, Lynn Roseberry (eds.), The Service Directive: Consequences for the Welfare State and the European Social Model. København: DJØF Publishing, 2008. 260 s. (nr. 1/2008)

Overtidsbetaling, indirekte kjønnsdiskriminering - EF-domstolens dom 6. desember 2007, sak C-300/06 Ursula Voss - Land Berlin (nr. 1/2008)

"Særavtales" gyldighetstid, oppsigelsesadgang og eftervirkning - Arbeidsrettens dom 15. januar 2008 (sak nr. 6/2007) (nr. 1/2008)

Informasjon og drøftelser ved salg av verdier - Arbeidsretten dom 8. januar 2008 (sak nr. 36/2006) (nr. 1/2008)

Arbeidsrett og arbeidskamprett under press - EF-domstolens dommer i Laval og Viking Line (nr. 1/2008)

Litteratur: Tariffavtalen som formet Norge: Verksoverenskomsten 100 år (Med bidrag av: Helga Aune, Jan Balstad, m.fk.) Oslo: Pax Forlag A/S, 2007. 239 s. (nr 4/2007)

Ikke-diskriminering, seksuell legning, penson - EF-domstolens sak C-267/06 Tadao Maruko mot Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen, Generaladvokatens innstilling 6. september 2007 (nr. 4/2007)

Utstasjonering, offentlig anbud, lønn - EF-domstolens sak C-346/06 Rechtsanwalt Dr. Dirk Rüffert ['bobestyrer'] mot Land Niedersachsen, Generaladvokatens innstilling 20. september 2007 (nr. 4/2007)

Likebehandling, omsorgs- og nedkomstpermisjon - EF-domstolens dom 20. september 2007, sak C 116/06 Sari Kiiski - Tampereen kaupunki (nr. 4/2007)

Stillingsvern ved graviditet og nedkomstpermisjon - EF-domstolens dom 11. oktober 2007, sak C-460/06 Nadine Paquay - Société d'architectes Hoet + Minne SPRL (nr. 4/2007)

Midlertidig ansettelse, ikke-diskriminering, lønn - EF-domstolens dom 13. september 2007, sak C-307/05 Yolanda Del Cerro Alonso - Osakidetza-Servicio Vasco de Salud (nr. 4/2007)

Virksomhetsoverdragelse, økonomisk enhet og overdragelse - EF-domstolens dom 13. september 2007, sak C-458/05 Mohamed Jouini m.fl. - Princess Personal Service GmbH (PPS) (nr. 4/2007)

Aldersdiskriminering, pensjonsalder og aldersgrense - EF-domstolens dom 16. oktober 2007, sak C-411/05 Palacios de la Villa - Cortefiel Servicios SA (nr. 4/2007)

Rt. 2007 s. 1458 Arbeidsmiljølov, anvendelsesområde, arbeidstagerbegrep (nr. 4/2007)

Stillingsvern, utestengelse, frister - Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse 10. oktober 2007 (HR-2007-01721-U) (nr. 4/2007)

Ingeborg Moen Borgerud, Anne Marie Due, Ragnhild Nordaas og Mona Næss: Arbeidsrett: Særlig om omstilling i offentlig sektor. Oslo: Universitetsforlaget, 2007. 411 s. (nr. 3/2007)

Litteratur: Jan Fougner: Endring i arbeidsforhold: Styringsrett og arbeidsplikt. Oslo: Universitetsforlaget, 2007. 357 s. (nr. 3/2007)

Masseoppsigelser, virksomhetsbegrepet - EF-domstolens dom 15. februar 2007, sak C-270/05 Athinaiki Chartopiia AE mot L. Panagiotidis m.fl. (nr. 3/2007)

Utstasjonering og nasjonal kontroll EF-domstolens dom 18. juli 2007, sak C-490/04 Kommisjonen mot Tyskland (nr. 3/2007)

EMK art. 11, eksklusjon fra fagforening - Den Europeiske Menneskerettighetsdomstols dom 27. mai 2007 (sak nr. 11002/05), ASLEF mot Storbritannia (nr. 3/2007)

Litteratur: Susanne Fransson (red.): Marknaden - saklig grund för lönesättning? Stockholm: Norstedts Juridik, 2007 (nr. 2/2007)

Midlertidig ansettelse, ikke-diskriminering, lønn - EF-domstoelns sak C-307/05 Alonso - Osakidetza, Generaladvokatens innstilling 10. januar 2007 (nr. 2/2007)

Aldersdiskriminering, pensonsalder og aldersgrense - EF-domstolens sak C-411/05 Palasios de la Villa - Cortefiel Servicios SA, Generaladvokatens innstilling 15. februar 2007 (nr. 2/2007)

Organisasjonsfrihet, "tariffavgift" - Den europeiske menneskerettighetsdomstolens dom 13. februar 2007 (sak 75252/01), Evaldsson m.fl. mot Sverige (nr. 2/2007)

Rett til å fortsette i stillingen, prosess EMK art. 6 nr. 1 - Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse 27. mars 2007 (HR-2007-00595-U) (nr. 2/2007)

Rt. 2007 s. 129 Midlertidig ansettelse, ikke skriftlighetskrav (nr. 2/2007)

"Grønnbok" om arbeidsretten i EU - KOM(2006) 708 endelig (nr. 1/2007)

Tiltak ved bedriftsnedleggelse - høringsnotat 8. desember 2006 (nr. 1/2007)

Informasjon og drøftelser, masseoppsigelser; hvilke ansatte skal telle med - EF-domstolens dom 18. januar 2007, sak C-385/05 CGT, CFDT, CFE-CGC, og CGT-FO mot Premier ministre, Ministre de l'Emploi, de la Cohesion sociale et du Logement (nr. 1/2007)

Drøftelsesplikt etter tariffavtale - Arbeidsrettens dom 7. desember 2006 (lnr. 37/2006) (nr. 1/2007)

Personopplysninger, medlemsdata, arbeidskamp - Arbeidsrettens dom 6. desember 2006 (lnr. 36/2006) (nr. 1/2007)

Midlertidig ansettelse, fortrinnsrett, ufravikelighet. Saken gjaldt i første rekke gyldigheten av en avtale om frafallelse av fortrinnsrett etter arbeidsmiljølovens (1977) § 67 - Høyesteretts dom 28. november 2006 (HR-2006-02008-A) (nr. 1/2007)

Masseoppsigelsesreglenes anvendelsesområde - EF-domstolens dom 7. september 2006, forenede saker C-187 - 190/05 Georgios Agorastoudis m.fl. - Goodyear Hellas AVEE (nr. 4/2006)

Arbeidstid og pauser, arbeidstagere i "ledende stillinger" - EF-domstolens dom 7. september 2006, sak C-484/04 EF-kommisjonen - Storbritannia (nr. 4/2006)

Likelønn, ansiennitet, ikke-diskriminering - EF-domstolens dom 3. oktober 2006, sak C-17/05 B.F.Cadman - Health and Safety Executive)  (nr. 4/2006)

Pensjon og endring - Arbeidsrettens dom 12. september 2006 (lnr. 23/2006) (nr. 4/2006)

Tariffavtale, virkningstid og tolkning - Arbeidsrettens dom 11. september 2006 (lnr. 22/2006) (nr. 4/2006)

Rt. 2006 s. 1158 Stillingsvern - tilsigelsesavtaler, vikarbegrep, midlertidig ansettelse (nr. 4/2006)

Stillingsvern, diskriminering, funksjonshemming og sykdom - EF-domstolens dom 11. juli 2006, sak C-13/05 Sonia Chacón Navas - Eurest Colectividades SA (nr. 3/2006)

Ansiennitet, nedbemanning, ufravikelighet - Arbeidsrettens dom 19. juni 2006 (sak nr. 52/2005) (nr. 3/2006)

Rt. 2006 s. 555 Stillingsvern, vernetingsavtale. Høyesteretts kjæreutvalgs kjennelse 8. mai 2006 (nr. 3/2006)

Rt. 2006 s. 1025 Konkurranseklausul, ugyldighet. Spørsmål om tolkning av avtalelovens § 38 tredje ledd. Høyesteretts kjennelse 29. august 2006 (HR-2006-01495-A) (nr. 3/2006)

Tariffavtaler - omfang, fredsplikt og ettervirkning - Arbeidsrettens dom 27. januar 2006 (nr. 2/2006)

Minimumsferie kan ikke frikjøpes - EF-domstolens dom 6. april 2006 i sak C-124/05, Federatie Nederlandse Vakbeweging v. Staat der Nederlanden (nr. 2/2006)

Virksomhetsoverdragelse, individuelle rettigheter og tariffavtale - EF-domstolens dom 9. mars 2006, C-499/04 Werhof mot Freeways Traffic Systems (nr. 2/2006)

Stillingsvern - søksmålsfrist, rettslig interesse - Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse 3. februar 2006 (nr. 2/2006)

Rt. 2006 s. 420 - Bindingsklausuler - gyldighet, fortolkning, virkning (nr. 2/2006)

Rt. 2006 s. 71 - SAS og Braathens-dommen; overdragelse av virksomhet (nr. 2/2006)

EMK art. 11, negativ organisasjonspliktklausuler - Den europeiske menneskerettighetsdomstols dom 11. januar 2006, Sørensen og rasmussen - Danmark (nr. 1/2006)

Aldersdiskriminering, midlertidg ansettelse - EF-domstolens dom 22. november 2005, sak C-144/04 Mangold - Helm (nr. 1/2006)

Virksomhetsoverdragelse - EF-domstolens dom 15. desember 2005, forenede saker C-232/04 og C-233/04 Güney-Görres m.fl. - Securicor m.fl. (nr. 1/2006)

Rt. 2005 s. 1395 Midlertidig ansettelse, ikke skriftlighetskrav. (nr. 1/2006)

Litteratur: Mia Rönnmar: Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet: En komparativ studie av kvalitativ flexibilitet i svensk, engelsk og tysk kontext. Lund: Juristförlaget, 2004. (Akad. avh.) 432 sider. (nr. 3/2005)

Litteratur: Nicolay Skarning: Nedbemanning og sluttpakker: En praktisk håndbok. Oslo: Universitetsforlaget, 2005. 180 sider. (nr. 3/2005)

Permitteringer, varselfrist ved konflikt - Arbeidsrettens dom 23. august 2005 (Inr. 28/2005) (nr. 3/2005)

Tariffavtalebegrep og rettsvirkninger - Arbeidsrettens kjennelse 2. mai 2005 (Inr. 17/2005) og dom 12. mai 2005 (Inr. 18/2005) - Rt. 2004 s. 297 (nr. 3/2005)

Tilsigelsesavtaler - omgåelse av midlertidig ansettelse - Høyesteretts dom 27. juni 2005 (HR-2005-01028-A) (nr. 3/2005)

"Masseoppsigelser", drøftelsesplikten og virkning for oppsigelser - EF-domstolens dom 27. januar 2005 i sak C-188/03 (nr. 3/2005)

Litteratur: Hege Torp (red.): Nytt arbeidsliv: medvirkning, inkludering og belønning (nr. 2/2005)

Litteratur: Bernhard Johann Mulder: Anställningen vid verksamhetsövergång (nr. 2/2005)

Litteratur: Jan Fougner, Tron Sundet, Johan Kr. Øydegard, Marit B. Frogner, Mette Jenssen, Merete Bårdsen og Bjørn Jacobsen: Kollektiv arbeidsrett (nr. 2/2005)

Avskjed - rettstridig nedlastning fra Internett; styringsrett, kontroll, personvern- - Høyesteretts dom 22. april 2005 (nr. 2/2005)

Plassoppsigelse, oppsigelsesfrister og sjømannslovens § 6 - Arbeidsrettens dom 9. mars 2005 (Inr. 7/2005) (nr. 2/2005)

Tariffavtalens stilling ved omdannelse og overføring av virksomhet - Arbeidsrettens dom 1. juli 2004 (Inr. 25/2004) (nr. 3/2004)

Rt. 2004 s. 76 - Avtalerettslig ugyldighet eller stillingsvern (nr. 2/2004)