Nordic Open Access Scholarly Publishing – en samarbeidspartner for tidsskriftsredaksjoner og fagmiljøer

Å drive et tidsskrift er tid- og ressurskrevende, ikke minst for redaktørene. Hver artikkel skal fortsatt gjennom en omfattende prosess – faglig, språklig og teknisk – før den er klar til publisering. Vi gir tidsskriftredaktører, forfattere og fagfeller redaksjonell og teknisk støtte i denne prosessen. Vi har stor tro på en effektiv arbeidsdeling, hvor forskere bruker sin tid på å forske, skrive og gi fagfellevurdering, mens forlaget tar seg av publisering, markedsføring og drift.

Et godt samarbeid mellom en tidsskriftredaksjon og et forlag med høy redaksjonell kompetanse og god innsikt i publisering med åpen tilgang, vil kunne være av avgjørende betydning for hvor godt tidsskriftet lykkes. Suksessen måles ikke i antall abonnenter, men i artikkeltilfang, kvalitet, utbredelse og sitering. At publiseringsplattformen gir optimal spredning av publiserte artikler er avgjørende for at forskningen når både relevante forskningsmiljøer og et bredere publikum. Et tidsskrift med åpen tilgang skal, på lik linje med vanlige publikasjoner, markedsføres – og også dette er en viktig oppgave for forlaget.

Vårt mål er å være en troverdig og seriøs samarbeidsparter for forskningsmiljøene i Norge og Norden i deres publisering med åpen tilgang. Det kan vi bare være ved å forholde oss strengt til god skikk når det gjelder fagfellevurdering, publiseringsetikk og høye standarder for redaksjonelt arbeid. Vi følger nøye med på krav og retningslinjer fra Universitets- og høgskolerådet, forskningsrådene i Norden, og andre premissleverandører innenfor feltet. Cappelen Damm Akademisk vil stå som garantist for ekte åpen tilgang og seriøs forskningspublisering. Cappelen Damm Akademisk er medlem av Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA), og er godkjent av Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Lisenser

Ved åpen tilgang publiserer man under såkalte Creative Commons-lisenser. Den mest brukte lisensen er CC BY, som også er den lisensen som gir flest rettigheter. CC BY gir brukeren tillatelse til å bruke, distribuere og reprodusere arbeidet i ethvert medium, så lenge opphavspersonen navngis på tilbørlig måte.

Arkivering

Alle artikler som publiseres i tidsskriftene arkiveres i Portico.

Selvarkivering

Alt innhold som publiseres med åpen tilgang skal være fritt tilgjengelig. Forfattere oppfordres derfor til å legge ut sine artikler på både egne og institusjonelle nettsider og til å gjøre artikkelen tilgjengelig i relevante forskningsarkiver hos institusjoner og finansielle aktører umiddelbart etter publisering. Supplementerende materiale bør også legges ut. Forfattere har også anledning til å legge ut preprint-versjoner av sine artikler på institusjonelle nettsider og forskningsarkiver (under forutsetning av at alle bibliografiske detaljer oppgis).