Viten skapt

Forskningsmetoder

Kvalitativ analyse og teoretisering ved stegvis-deduktiv induksjon

Aksel Tjora, 2024, Heftet, Bokmål

Omtale

Kvalitativ analyse handler kort fortalt om å utvikle gode innsikter, refleksjoner, konsepter og teorier med utgangspunkt i empirisk materiale, som regel generert gjennom observasjoner, intervjuer eller dokumentstudier. Analysen skal munne ut i kunnskap i en mer generisk form enn det empirien i seg selv representerer, og analyseprosessen forutsetter både systematikk og kreativitet.

I boka Viten skapt – Kvalitativ analyse og teoretisering ved stegvis-deduktiv induksjon presenterer Aksel Tjora kvalitativ analyse basert på denne spesifikke strategien (ofte forkortet SDI). 2.utgave av boka redegjør tydeligere for kodegruppering, konseptutvikling, teoretisering og abduksjon. I tillegg viser boka hvordan bruk av spesialiserte dataprogrammer kan benyttes for å styrke kvaliteten i en SDI-analyse. Boka og metoden har sin faglige forankring i sosiologien, men vil være nyttig for alle som benytter tematisk kvalitativ analyse for eksempel innen samfunnsvitenskap, helsefag og teknologiske emner.

Boka egner seg for studenter som skriver oppgave på bachelor-, master- eller ph.d.-nivå, og for forskere som bruker kvalitative metoder, gjerne som et supplement til mer generelle metodebøker. Den vil også være av interesse for dem som trenger en forståelse for kvalitativ forskning for å vurdere eller benytte resultater fra slik forskning i sitt arbeid.