Undervisningsdesign

En håndbok for lærere

Helena Wallberg, 2020, Heftet, Bokmål
Arne Solli (Oversetter)

Omtale

Helena Wallberg vil erstatte begrepet timeplanlegging med timedesign eller undervisningsdesign. Ordet «planlegging» leder etter hennes mening tankene til et ferdig produkt, et opplegg elevene må ta imot.

Forfatteren bruker begrepet design for å sette forberedelsesprosessen i sentrum. En lærer som forbereder – designer – en undervisningstime, har en rekke hensyn å ta. Elevene har sine individuelle behov som bør tilfredsstilles, samtidig som de er samlet i én klasse eller gruppe.

Det er ikke sikkert at spesialløsninger for hver enkelt elev er det beste. Det kan hende er en differensiert undervisning er minst like godt egnet til å hjelpe læreren til å håndtere de til dels motstridende kravene undervisningen ofte vil reise. Dette betyr at læreren fra første stund må organisere arbeidet i klasserommet etter den virkeligheten hun eller han står overfor. Gjennom hele tiden:

- å være tydelig
- å klargjøre sine forventninger til elevene
- å tilby flere veier til målet

vil læreren kunne gi samtlige elever, uavhengig av forutsetninger, en mulighet til å lære.

Undervisningsdesign gir mange konkrete råd, ideer og aktiviteter med utgangspunkt i et design som tillater ulikhet, samtidig som det fremmer delaktighet. Boken går tydelig gjennom undervisningsdesignets åtte faser.

Boken er et godt hjelpemiddel til alle lærere i forkant av egen planlegging av egen undervisning. Den vil også egne seg som redskap og bakgrunn for refleksjon sammen med lærerkollegiet. Boken kan med glede og nytte leses av studenter på allmennlærerutdanningen.