Trygd eller arbeid?

Et sosialmedisinsk perspektiv på sykefravær og uførhet

John Gunnar Mæland, 2014, Heftet, Bokmål

Omtale

Sykefravær og uførhet koster det norske samfunnet mye i tapt arbeidsfortjeneste og direkte utgifter. Mange mener at Norge har for sjenerøse trygdeytelser og at velferdssystemet må strammes inn. Men er situasjonen virkelig ute av kontroll? I debatten om arbeid og trygd finnes mange myter og tvilsomme påstander.

John Gunnar Mæland tar i denne boka for seg hva vi vet om helsebegrunnet arbeidsfravær: omfang, utvikling, forklaringer og sosial fordeling. Dette settes opp mot utviklingen i arbeidslivet. Et viktig tema er balansen mellom behovssikring og arbeidsinkludering i velferdspolitikken. Boka drøfter også hvordan vi kan forstå sammenhengene mellom sykdom, arbeidsmotivasjon og arbeidsevne.

I boka diskuteres spørsmål som:

  • Har vektleggingen av arbeidslinja gått på bekostning av samfunnssolidariteten som lå til grunn for folketrygden?
  • Har sykefraværet og uførheten økt eller gått ned i Norge?
  • Hva forklarer svingningene i sykefraværet?
  • Hva betyr arbeidsforholdene for sykefravær og uførhet?
  • Hvilke sosiale og individuelle faktorer øker risikoen for arbeidsuførhet?
  • Hva er legenes rolle i trygdeprosessen?
  • Hvorfor er det så vanskelig å få arbeidsuføre tilbake i jobb?
Trygd eller arbeid? er aktuell for studenter innen helse-, sosial- og samfunnsfag, men også for dem som jobber med sykefravær og arbeidsuførhet. Boka vil være av interesse for alle som har fulgt debattene om velferdsordningene i Norge.