Samspill (K06)

Sosialkunnskap

Stian Haugen, Eva Kosberg, Mona Langø og Ida Carine Longva, 2017, Heftet, Bokmål, Læreplan: Kunnskapsløftet
989,–

Andre utgaver

Omtale

Samspill er et læreverk i programfaget sosialkunnskap til videregående skole. I Samspill får elevene gode forklaringer, nødvendig begrepsforståelse og en teoretisk forankring av fagets mange emneområder.

For å lykkes i sosialkunnskap er det viktig å forstå hvordan velferdsstatens prinsipper og ordninger virker sammen, i samspill med individer, grupper og andre samfunnsaktører. Ny generell del av læreplanen, med begrepene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling er tatt inn i fagstoffet.Det er gjort fire sentrale grep i Samspill:

  1. Elevnære eksempler og aktuelle artikler som innfallsvinkel til alle kapitler. Eksempler, forklaringer og utdyping går fra mikronivå via mesonivå og videre til makronivå. Det hjelper eleven til en dypere forståelse av emnene.
  2. Teorier og teoretikere er integrert i alle kapitler. Elevene møter de samme teoretikerne gjennom flere kapitler.
  3. God sammenheng og helhetlig tenkning mellom emner, kapitler, struktur og innhold gir eleven mulighet for dybdelæring, god forståelse og trening til eksamen.
  4. Kildekritikk og arbeid med kilder er gjennomgående synliggjort i hele læreverket.
Strukturen i Samspill fremmer læring hos elevene.
Læreverket er bygd opp med aktuelle kildetekster, gode modeller og forklarende tekster. Elevene får hjelp til førlesing, det er sjekklister underveis, lesestøtte i marg og oppsummering av innhold og nøkkelbegreper i alle kapitler. Alle kapitler har et rikt oppgaveutvalg, som dekker repetisjon, redegjørelse, arbeid med metode, eksterne kilder og diskusjons- og drøftingsoppgaver. I tillegg får elevene oppskrifter på hvordan skrive en drøftingsoppgave, og hvordan de skal føre kilder.

Læreboka Samspill er også tilgjengelig i digitale utgaver: Samspill Unibok og Samspill Brettbok.

Læreverket har egne digitale ressurser for elev og lærer.

Samspill elevnettsted er gratis og åpent. Nettstedet inneholder digitale ressurser for som begrepsbank med definisjoner og forklaringer og ulike typer oppgaver: test-deg-selv-oppgaver, nyhetspregede oppgaver, oppgaver til fordypning, repetisjon og eksamenstrening. Samspill lærernettsted krever egen lisens og innlogging. På nettstedet finner læreren digitale ressurser til undervisningen som årsplaner, undervisningsopplegg, forslag til vurderingssituasjoner og eksamensbesvarelser.

Elev- og lærernettstedet finner du på samspill.cdu.no.