¿Sabes? (LK20)

¿Sabes? Spansk 1 (LK20)

Lærebok spansk 1, vg1 og vg2

Eli-Marie Drange og Amelia Garzón Osorio, 2022, Fleksibind, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

¿Sabes? for spansk 1 holder et realistisk nivå der kommunikasjon og praktisk språklæring er det sentrale. Med tydelig struktur, god språkhjelp, visuelle grep som støtter språklæring og avgrensede temaer der man går i dybden, gir ¿Sabes? et godt grunnlag for videre språklæring på spansk. ¿Sabes? dekker læreplanen i fremmedspråk (LK20) og består av en alt-i-ett-bok for vg1 og vg2 og et elev- og lærernettsted.

Kommunikasjon og en praktisk språklæring er hovedelementene i ¿Sabes?. Fra elevene åpner boka i sin første spansktime, får de språkhjelp som gjør at de med en gang kan anvende språket og kommunisere med sine medelever. Kapitlene er korte og går i dybden på avgrensede temaer. Elevene lærer grammatikk i kontekst og må anvende den for å løse oppgaver og forstå tekstene. Verket har en tydelig struktur og veksler mellom muntlige og skriftlige aktiviteter. Individuelle oppgaver gir elevene rom for refleksjon og gjennom samhandling anvender de ny kunnskap. Det visuelle har en sentral plass i språklæringen, og elevene lærer å bruke ulike visuelle komponenter i tilegnelsen av språket. Ved å følge læreboka jobber elvene kontinuerlig med kompetansemålene og forberedes på muntlige og skriftlige vurderingssituasjoner.


Kommunikasjon er kjernen i læreverket
, og oppbyggingen av kapitlene utfordrer elevene til å bruke spansk skriftlig og muntlig fra start. Tradisjonelt er elevene vant til å besvare spørsmål, men med kompetansemålene med sterk vekt på kommunikasjon, har dette endret seg. For at elevene skal kunne kommunisere må de også kunne stille spørsmål. Vi har derfor gjennomgående vektlagt at elevene skal lære å formulere og besvare spørsmål rundt temaene som blir gjennomgått. Gjennom aktiviteter og tekster som omhandler dagligdagse situasjoner og samfunnsforhold som er relevant for eleven, presenteres det tverrfaglige temaet «demokrati og medborgerskap».

I et autentisk møte med den spansktalende verden må elevene også kunne snakke om seg selv, sin egen identitet, holdninger og hvor de kommer ifra. De dagligdagse temaene er gjenkjennelige for alle elever og motiverer til et godt utgangspunkt for språklæringen. De åpner etter hvert dørene for å utvikle kunnskap om den spansktalende verden, der elevene lærer å bruke sine egne erfaringer i møtet med det spanske språket. Ved å reflektere over egen kultur og identitet, utvikler elevene nye perspektiver og evnen til å lære om kulturer i spansktalende land.

¿Sabes? har et realistisk nivå og en naturlig progresjon på språklæringen der flerspråklighet vektlegges. Dybdelæring opplever eleven gjennom repetisjon, ulik tilnærming til ett og samme tema, og gjennom å samarbeide og å utforske. I et nytt kapittel, skal elevene bli bevisste hva de tar med seg fra det forrige. Nettopp gjennom repetisjon og dybdelæring er ¿Sabes? et verk som gjør at lærer enkelt kan nivådifferensiere. Hvert kapittel består av en del som heter ¡Vamos a practiar! og som er grunnleggende, mens ¡Vamos a aprender más! går i dybden og åpner for utforskning av temaet.

Bilder og illustrasjoner har en funksjon, de tilknyttes aktiviteter som er forankret i kompetansemålene og gir elevene støtte til å forstå språket. I ¿Sabes? blir elevene godt kjent med de fem illustrerte hovedpersonene i boka. Disse fem personene er representative for den mangfoldige gruppen vi har av spanskelever i Norge. Elevene kan kjenne seg igjen i hovedpersonene. Selv om elevene utfordres i møte med nye temaer vil alltid hovedpersonene være et kjent element som gjør dette møtet enklere, da det kan knyttes til noe de allerede kjenner. Et annet visuelt element er bruken av terninger eller en treningsside i boken som har samme funksjon som å kaste terninger. Ved å bruke terninger lærer eleven å visualisere ulike bøyningsformer, i tillegg brukes terningene i muntlige aktiviteter der elever må samhandle.
Elevene motiveres til å bruke sine forkunnskap og flerspråklighet når de skal lærer ord og uttrykk, så vel som grammatikk. Eksempler fra både norsk og engelsk brukes for å sammenligne likheter med det spanske språket, i tillegg til å påpeke ulikheter. Ved å bli bevisst sin flerspråklighet, sees tilegnelsen av det nye språket i kontekst og man får knagger å henge ny kunnskap på. Elevene lærer å tenke over sin måte å tilegne seg kunnskap på og får dermed et bevisst og personlig forhold til ulike studieteknikker.

Læringsmål gir lærere og elever oversit over innholdet og inngår som et fast element i hvert kapittel. Målene er formulert på en måte som er forståelig for elever på nybegynnernivå. Dernest presenteres en praktisk bruk av teorien som gjennomgås i kapitlet. I stedet for en tradisjonell gjennomgang av grammatikk og nye språkstrukturer, må elevene ta i bruk språket for å tilegne seg ny kunnskap. Oppgaver og aktiviteter er grundig forklart, med eksempler og språkhjelp. Oppgaver som aktiviserer forkunnskaper og gir elevene verktøy for å bedre kunne ha nytte av tekstene introduseres før tekstene, og etter tekstdeler møter elevene oppgaver som går på tekstforståelse, gjenkjenne av grammatikk og uttrykk fra tekstene. De lærer å skrive egne tekster med utgangspunkt i teksten de har lest og på den måten anvende språkstrukturer i en ny kontekst. Videre knyttes oppgaver der elevene må samhandle og utforske til temaene i hvert kapittel.

Nye ord på spansk er oversatt i magen og understreket i teksten. Elevene læres opp i strategier for å lære nye ord og uttrykk, og får veiledning i oppbygging av en ordbank som blir viktig i videre læring og ved vurderingssituasjoner. Ved utføring av de ulike aktivitetene knyttet til kapittelet oppfordres eleven til å tenke igjennom ulike læringsstrategier og stille seg spørsmål som: Hvordan lærer jeg språket? På hvilken måte lærer jeg best? Hvilke metoder liker jeg? Hva får meg til å huske? Elevene lærer også teori gjennom å løse oppgaver for deretter å skrive regler med utgangspunkt i disse.

¿Sabes? legger godt til rette for omvendt undervisning med den helhetlige strukturen med oversikt over læringsmål, praktisk bruk av teori, grundig forklarte aktiviteter, oversetting av nye ord, opplæring i læringsstrategier og quiz som oppsummerer målene med kapittelet.
Språk og teknologi
Elever lærer i ulikt tempo og har ulik progresjon. ¿Sabes? Elev- og lærernettsted er en viktig del av verket, og gjør det enkelt for lærer å tilpasse undervisningen til elever som befinner seg på ulikt nivå. Dersom elevene trenger mer trening i et gitt tema finner de ulike aktiviteter her, og dersom de trenger mer utfordring, finner de også det. Elevnettstedet inneholder lytteoppgaver, varierte aktiviteter og grammatikkoppgaver med forklaringer. Elever trenger også avbrekk fra skjermen og fysiske aktivitet som konkurranser, spill, sang og dans finnes også her. Innleste tekster er tilgjengelig i Elevnettsted Pluss.
Språkporten spansk, som man har tilgang til gjennom elevnettstedet, har ulike grammatikkoppgaver med direkte henvisning til teori. Cappelen Damms Spansk ordbok er også alltid tilgjengelig når elevene jobber digitalt.
Elevnettstedet gir elevene mulighet for oversikt over progresjon og resultater. De kan kommunisere med læreren, sende muntlige meldinger og levere skriftlige besvarelser til læreren.
¿Sabes? Lærernettsted inneholder undervisningsopplegg, tips til hver leksjon, fasit til oppgaver, transkripsjon av lytteoppgaver, prøver og årsplaner. Læreren kan blant annet følge elevenes progresjon og resultater gjennom ulike rapporter, lage og tildele oppgaver til grupper og enkeltelever, rette og kommentere skriftlige besvarelser og kommunisere med elevene.
¿Sabes? digital bok
En digital utgave av læreboka gir en helhetlig og pedagogisk gjennomarbeidet framstilling av faget. Læreboka finnes i to digitale formater: Unibok og Brettbok. Unibok-utgaven har innlest læreboktekst, ordbok og en rekke nyttige studieverktøy som øker leseforståelsen.