Psykososialt læringsmiljø

Inkluderende skolemiljø

Mirjam Harkestad Olsen og Jorun Buli-Holmberg (red.), 2019, Heftet, Bokmål

Omtale

I denne boken legges det vekt på det psykososiale miljøet, som er et svært aktuelt begrep i skolepolitikken. Kapitlene kretser rundt opplæringslovens kapittel 9A, som sier at skolen aktivt og systematisk skal jobbe for å fremme et godt psykososialt skolemiljø, der den enkelte elev kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet. Fem ulike perspektiver ved psykososialt miljø drøftes gjennom følgende spørsmål:


  • Hva er psykososialt miljø og hvordan blir begrepet tatt i bruk i ulike styringsdokumenter?

  • Hvordan opplever elever seg selv i relasjon til jevnaldrende og hvordan kan lærere bistå elevene i deres psykososiale utvikling?

  • Hva kan vi lære av fortellinger fra minoritetsspråklige elever, der fortellingene er analysert ut fra teorier om inkludering og marginalisering?

  • Hva er betydningen av lærerstøtte når elever har vært utsatt for mobbing?

  • Hvordan kan læreren tilrettelegge for et godt psykososialt miljø?

Boken er aktuell for studenter innenfor pedagogiske og spesialpedagogiske studieretninger. Den er også aktuell for forskere med interesse for spørsmål knyttet til skolemiljø og for lærere og lærerutdannere som arbeider med å utvikle gode og inkluderende skolemiljøer.