Norsk start 8–10 Tekstbok (LK20)

Norsk start 8–10 (LK20)

Grunnleggende norsk for språklige minoriteter

Sara Blikstad Nyegaard, 2022, Fleksibind, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen
629,–

Andre utgaver

Omtale

Med Norsk start 8–10 (2022) får eleven lære grunnleggende norsk gjennom utforsking og samarbeid, og får ta i bruk sine språklige og kulturelle erfaringer og ferdigheter. Læreverket følger LK20 Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, med fokus på tverrfaglige temaer og grunnleggende ferdigheter i faget.

Norsk start 8–10 (2022) har både fysisk og digital tekstbok og arbeidbok, og fyldige digitale ressurser for elever og lærere.


Læreverket legger opp til en naturlig progresjon
slik at det er lett for læreren å tilpasse til den enkelte og samtidig inkludere alle i samtale og arbeid. Nøye utvalgte bilder og illustrasjoner danner gode innledninger til temaer og støtter forståelse og begrepsinnlæring.


Forbereder elevene til sosiale felleskap og videre utdanning.
Gjennom kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling søker Norsk start å ruste elevene til sosiale fellesskap og videre utdanning. Læreverket anerkjenner og bygger videre på elevenes språklige og kulturelle erfaringer og ferdigheter, og lar dem oppleve og utvikle et ressursperspektiv basert på sin egen bakgrunn.


Norsk start 8-10 har en oversiktlig struktur der kapitlene er knyttet til ulike temaer
Her bygger elevene opp et ordforråd på norsk, etablerer språklæringsstrategier og utvikler tale-, lese- og skriveferdigheter på norsk. Hele læreverket er basert på integrert språk- og fagopplæring, og faglige temaer tilknyttet hvert kapittel introduseres gjennom tekst, bilder og oppgaver. Fagspråk introduseres helt fra starten.
Tekstbok, arbeidsbok og elevnettsted har samme struktur, slik at det er lett å orientere seg uansett hvilken komponent man jobber i.
Det er lett å differensiere med Norsk start
Læreverket legger opp til progresjon og blir gradvis mer avansert. Samtidig tas det hensyn til elevenes forskjellige progresjon og ulikt starttidspunkt, ved at innholdet lett kan differensieres. Norsk start er fleksibel i den forstand at læreren kan legge opp til ulike løp, men samtidig jobbe med samme stoff, i samme bok. De ti første kapitlene inneholder tekster med ulik vanskegrad. Disse tekstene handler om det samme, men gir litt ulik informasjon, slik at alle kan bidra i diskusjon og arbeid med teksten i fellesskap. Oppgavene er åpne, og læreren kan lett instruere ut fra hva som egner seg for gruppa eller den enkelte elev. Bilder og illustrasjoner er presentert med tanke på å lage innganger til stoffet for elevene, uavhengig av norskkunnskaper.

I arbeidsboka og på elevnettstedet får eleven jobbe videre med oppgaver som støtter lærestoffet fra tekstboka og som motiverer til språklæring.
Elev- og lærernettsted med gode pedagogiske muligheter
Det er individuell innlogging til nettstedet, og elever og lærere får raskt oversikt over utførte oppgaver, resultat og tidsbruk. Dermed kan læreren følge opp resultatene til hver enkelt og klassen. Læreren kan sende oppgaver til enkeltelever og grupper ut fra behov, lage nye oppgaver, kommunisere med elevene skriftlig og muntlig, og rette/kommentere skriftlige oppgaver. Elevene kan svare på oppgaver både skriftlig og muntlig. Et retteprogram med ulike farger gjør rettingen enkel.

Lærere har også tilgang til en rikholdig lærerressurs som kan brukes på ulike måter.