Norsk start 8–10 Norsk Tekstbok (LK20)

Norsk start 8–10 (LK20)

Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 1, 2 og 3

Sara Blikstad Nyegaard, 2022, Fleksibind, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Med Norsk start 8-10 (2022) får eleven lære grunnleggende norsk gjennom utforsking og samarbeid, og får ta i bruk sine språklige og kulturelle erfaringer og ferdigheter. Læreverket følger LK20 Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, med fokus på tverrfaglige temaer og grunnleggende ferdigheter i faget.

Verket legger opp til en naturlig progresjon, og med tekster på tre nivåer er det enkelt for læreren å tilpasse til den enkelte og samtidig inkludere alle i samtale og arbeid. Nøye utvalgte bilder og illustrasjoner danner gode innledninger til temaer og støtter forståelse og begrepsinnlæring.

Norsk start har som mål å ruste elevene til å delta i sosiale fellesskap og videre utdanning, gjennom kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Læreverket anerkjenner og bygger videre på elevenes språklige og kulturelle erfaringer og ferdigheter, og lar dem oppleve og utvikle et ressursperspektiv basert på sin egen bakgrunn.


Norsk start 8-10 har en oversiktlig struktur der kapitlene er knyttet til ulike temaer. Her bygger elevene opp et ordforråd på norsk, etablerer språklæringsstrategier og utvikler tale-, lese- og skriveferdigheter på norsk. Hele læreverket er basert på integrert språk- og fagopplæring, og faglige temaer tilknyttet hvert kapittel introduseres gjennom tekst, bilder og oppgaver. Fagspråk introduseres helt fra starten.

Hvert kapittel starter med en introduksjonsside med samtalebilde, mål, åpne spørsmål og tankekart. Dette åpner for samtale og refleksjon. Det er alltid ett eller flere spørsmål i hvert oppslag, og en oppgave der elevene skal arbeide med tankekartet. Det er et mål å løfte fram elevenes forkunnskaper og skape engasjement rundt temaet.

Deretter kommer en kort introduksjonstekst knyttet til bildesider egnet for samtaler, rollespill, lesetrening og tekstskaping. Boka introduserer ulike sjangere gjennom eksempeltekster, belyser sjangerkjennetegn og lesestrategier sammen med ulike typer oppgaver. Kapitlene har oppgavesider som oppsummerer og gir et tilbakeblikk på hva kapitlet har dreid seg om. Til slutt kommer en grammatikkdel som innbyr til utforsking og sammenligning med andre språk.

Tekstbok, arbeidsbok og elevnettsted har samme struktur, slik at det er lett å orientere seg uansett hvilken komponent man jobber i.

Det er lett å differensiere med Norsk start. Læreverket legger opp til progresjon og blir gradvis mer avansert. Samtidig tas det hensyn til elevenes forskjellige progresjon og ulikt starttidspunkt, ved at innholdet lett kan differensieres. Norsk start er fleksibel i den forstand at læreren kan legge opp til ulike løp, men samtidig jobbe med samme stoff, i samme bok. De ti første kapitlene inneholder tekster med ulik vanskegrad. Disse tekstene handler om det samme, men gir litt ulik informasjon, slik at alle kan bidra i diskusjon og arbeid med teksten i fellesskap. Oppgavene er åpne, og læreren kan lett instruere ut fra hva som egner seg for gruppa eller den enkelte elev.

Bilder og illustrasjoner er presentert med tanke på å lage innganger til stoffet for elevene, uavhengig av norskkunnskaper.

Arbeidsboka og elevnettstedet følger tekstboka. Her får eleven jobbe videre med oppgaver som støtter lærestoffet fra tekstboka og som motiverer til språklæring.

Elev- og lærernettstedet gir mange pedagogiske muligheter. Det er individuell innlogging, og elever og lærere får raskt oversikt over utførte oppgaver, resultat og tidsbruk. Dermed kan læreren følge opp resultatene til hver enkelt og klassen. Læreren kan sende oppgaver til elevene, lage nye oppgaver, kommunisere med elevene og rette/kommentere skriftlige oppgaver. Et retteprogram i ulike farger gjør rettingen enkel.

Lærere har også tilgang til en rikholdig lærerressurs som kan brukes på ulike måter.