Norsk start 5–7 Tekstbok (LK20)

Norsk start 5–7 (LK20)

Grunnleggende norsk for språklige minoriteter

Rushby Flem, Blikstad Nyegaard og Brøvig Strømme, 2023, Fleksibind, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen
595,–

Andre utgaver

Omtale

Med Norsk start 5–7 (2023) lærer elevene grunnleggende norsk gjennom utforsking og samarbeid, og får bruke sine språklige og kulturelle erfaringer og ferdigheter. Målsettingen med læreverket er å bidra til at elevene skal kunne delta i sosiale fellesskap og i ordinær opplæring i alle fag.
Norsk start 5–7 (2023) følger Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter i LK20.


Norsk start 5–7
har et ressursperspektiv på elevenes bakgrunn ved å anerkjenne og bygge videre på elevenes faglige, språklige og kulturelle erfaringer og ferdigheter. Læreverket legger vekt på grunnleggende ferdigheter i faget og de tre tverrfaglige temaene slik de beskrives i LK20.

Norsk start 5–7 har både fysisk og digital tekstbok, fysisk arbeidsbok, og digitale ressurser for elever og lærere.

  • Norsk start 5–7 Norsk tekstbok bokmål
  • Norsk start 5–7 Norsk tekstbok nynorsk
  • Norsk start 5–7 Norsk tekstbok Unibok (Epub-format)
  • Norsk start 5–7 Norsk tekstbok Brettbok (Pdf-format)
  • Norsk start 5–7 Norsk arbeidsbok bokmål
  • Norsk start 5–7 Norsk arbeidsbok nynorsk
  • Norsk start 5–7 Elevnettsted
  • Norsk start 5–7 Lærernettsted
Norsk start 5–7 følger i hovedsak kompetansemålene etter nivå 1 i Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter i LK20. Læreverket passer også godt for elever som følger kompetansemålene etter nivå 2 i læreplanen.

Norsk start 5–7 har en oversiktlig struktur med temabaserte kapitler. Læreverket har en integrert språk- og fagopplæring, der kapitlene tar for seg ulike temaer fra fagene norsk, samfunnsfag, naturfag og KRLE. Elevene bygger et ordforråd på norsk, etablerer språklæringsstrategier og utvikler tale-, lese- og skriveferdigheter.
Tekstbok, arbeidsbok og elevnettsted er bygd opp med samme struktur og er oversiktelig og enkelt å orientere seg uansett hvilken komponent man jobber i.

Læreverket legger godt til rette for differensiering og har en progresjon der tema og innhold gradvis blir mer avansert. Det tas samtidig hensyn til elevenes ulike språklige utvikling og ulike starttidspunkt, ved at innholdet kan differensieres. Illustrasjonene danner gode innledninger til temaene og støtter forståelse og begrepsinnlæring. Muntlige aktiviteter åpner for at læreren enkelt kan tilrettelegge for gruppa eller den enkelte elev. I tekstboka har de fleste kapitlene tekster med tre ulike vanskegrader. Tekstene har samme tema, men ikke helt samme form og innhold. Elevene kan derfor uavhengig av norskkunnskaper bidra i diskusjoner, og kan arbeide med det samme temaet i fellesskap.

I arbeidsboka og på elevnettstedet kan elevene jobbe videre med oppgaver som bygger på lærestoffet i tekstboka, og får med det omfattende øving av grunnleggende ferdigheter.

Norsk start 5–7 har nettressurser som gir gode pedagogiske muligheter.
Det er individuell innlogging til nettstedet, og elever og lærere får oversikt over utførte oppgaver, resultat og tidsbruk. Læreren kan tilpasse undervisningen ved å tildele oppgaver til enkeltelever og grupper ut fra behov.

På lærernettstedet er det også en egen veiledning som gir pedagogisk tips til hvordan læreren kan bruke verket.