Norsk start 3–4 Tekstbok (LK20)

Norsk start 3–4 (LK20)

Grunnleggende norsk for språklige minoriteter

Rushby Flem, Blikstad Nyegaard og Brøvig Strømme, 2023, Fleksibind, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Andre utgaver

Omtale

Med Norsk start 3–4 lærer elevene grunnleggende norsk gjennom utforsking og samarbeid, der eleven får bruke sine språklige og kulturelle erfaringer og ferdigheter. Målet med læreverket er å bidra til at elevene skal kunne delta i sosiale fellesskap og i ordinær opplæring i alle fag.
Norsk start 3–4 følger Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter i LK20.

Norsk start 3–4 har et ressursperspektiv på elevenes bakgrunn ved å anerkjenne og bygge videre på elevenes faglige, språklige og kulturelle erfaringer og ferdigheter. Læreverket legger vekt på grunnleggende ferdigheter i faget og de tre tverrfaglige temaene slik de beskrives i LK20. Norsk start 3–4 følger i hovedsak kompetansemålene til nivå 1 i Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter i Kunnskapsløftet 2020. Elever som følger kompetansemålene til nivå 2 i læreplanen, vil også kunne ha nytte av læreverket.
Læreverket består følgende komponenter:
Norsk start 3–4 Norsk tekstbok bokmål
Norsk start 3–4 Norsk tekstbok nynorsk
Norsk start 3–4 Norsk arbeidsbok bokmål
Norsk start 3–4 Norsk arbeidsbok nynorsk
Norsk start 3–4 Elevnettsted
Norsk start 3–4 Lærernettsted
Norsk start 3–4 har en oversiktlig struktur med 21 temabaserte kapitler. Læreverket har en integrert språk- og fagopplæring, der kapitlene tar for seg ulike temaer fra fagene norsk, samfunnsfag, naturfag og KRLE. Elevene bygger et ordforråd på norsk, etablerer språklæringsstrategier og utvikler tale-, lese- og skriveferdigheter. Tekstbok, arbeidsbok og elevnettsted er bygd opp med samme struktur. Det gir oversikt og trygghet for elevene.
Norsk start 3–4 tar for seg de samme temaene som Norsk start 5–7, men med flere og kortere kapitler. Kapittelstarterne gir et godt overblikk over temaene som blir presentert i kapitlet. Ved hjelp av kapittelstarterne kan læreren introdusere en samtale i klassen der elevene får brukt sine forkunnskaper og det kan bygges opp et aktivt ordforråd. Tekstene er strukturert med lesestopp, slik at elevene får øvd på leseforståelse og reflektert over innholdet i teksten. Tekstene har muntlige oppgaver som egner seg for parsamtaler eller samtaler i større grupper. Hvert kapittel avsluttes med fokus på språkets formside før elevene skal reflektere over hva de har lært.
I arbeidsboka og på elevnettstedet kan elevene jobbe videre med oppgaver som bygger på lærestoffet i tekstboka.
Norsk start 3–4 Elev- og lærernettsted gir gode pedagogiske muligheter gjennom innhold og funksjoner. Det er individuell innlogging til nettstedet, og elever og lærere får oversikt over utførte oppgaver, resultat og tidsbruk. Læreren kan tilpasse undervisningen ved å tildele oppgaver til enkeltelever og grupper ut fra behov.
På lærernettstedet er det en veiledning som gir pedagogisk tips til hvordan læreren kan bruke verket, samt tavlebok for bruk i plenum.