Læringsbaner

- om lærernes læring og praksis

Line Wittek og Berit Bratholm, 2014, Heftet, Bokmål

Omtale

Lærerne er en av de viktigste yrkesgruppene i samfunnet vårt. De står overfor store og krevende oppgaver hver eneste dag i møtet med sammensatte grupper av barn og unge. I denne boken settes søkelyset på noe av kompleksiteten i disse oppgavene. Det er skrevet mange bøker om lærernes rolle i å hjelpe elever med å lære, denne boken handler imidlertid om lærernes læreprosesser. Med utgangspunkt i en bred sosiokulturell tilnærming til læring, tematiserer forfatterne lærernes viktige bidrag i å videreføre og endre skolens praksiser, men også hvordan lærerne formes av å delta i dem. Hovedbegrepet i boken er læringsbaner, og følgende fire tema blir behandlet:

- Læringsbaner er dynamiske og alltid i bevegelse – både grupper av mennesker og personene i dem lærer.

- De redskapene som benyttes er med på å forme læringsbaner i skolen. Med redskaper sikter vi både til undervisningsformer (som bruk av arbeidsplaner skriving eller intervju som metode), fysiske objekter (som tavle eller datamaskiner) og semiotiske redskaper (som faglige begreper, språk eller politiske styringsdokumenter).

- Når vi inviterer andre inn i vår tenkning og går i dialog med ulike perspektiver stimuleres våre læringsbaner i særlig grad. Slik er det både for elever og lærere.

- Lærere er viktige brobyggere mellom ulike deler av lokalmiljøet, som for eksempel skole, hjem, fritidsaktiviteter eller PP-tjenesten.

Boken henvender seg til alle som er opptatt av skole og utdanning sett fra lærernes perspektiv. Den er særlig relevant for de som forsker på og underviser i lærerutdanningene. Praksislærere og lærerstudenter vil også ha glede av boken. Line Wittek er professor i pedagogikk og Berit Bratholm er førstelektor i pedagogikk. Begge forfatterne er ansatt ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.