Krevende livserfaringer og psykisk helse

Kjell Underlid, Kari Dyregrov og Frode Thuen (red.), 2016, Heftet, Bokmål

Omtale

Enkelte livssituasjoner og -erfaringer medfører utfordringer som er så betydelige at de truer den psykiske helsen til den det gjelder. En fellesnevner for disse livserfaringene er at de utløser psykososialt stress og opplevelse av krise, sorg og/eller tap. Men vonde erfaringer kan på sikt også gi grunnlag for personlig vekst og utvikling.

Boken bidrar med innsiktsfull kunnskap om hvordan ulike typer krevende livserfaringer og -utfordringer gir seg uttrykk hos den som opplever dem, og hvordan helse- og sosialarbeideren kan utgjøre en forskjell gjennom måten en kommer den enkelte i møte på. Søkelyset er mer på individuelle enn på kontekstuelle faktorer og mer på utfall enn på årsakssammenhenger. Likevel kan ikke de omtalte livserfaringene forstås isolert fra en bredere samfunnsmessig og politisk kontekst.

Den profesjonelle hjelperen er selv i en krevende situasjon i møte med mennesker i krise. Dette er tema for bokens siste kapittel.

Boken er primært skrevet for studenter i helse- og sosialfagutdanningene. Også profesjonelle hjelpere vil ha nytte av boken.