Kraft 2 Fysikk 2 (LK20)

Kraft Fysikk 1 og 2 (LK20)

Lærebok i Fysikk 2 programfag studiespesialisering

Fossum, Sandstad, Bergli, Dellnes og Myhrehagen, 2022, Heftet, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen
Maria Hammerstrøm (Illustratør)
...Et svært brukervennlig produkt med enkel navigering, (…) klare symboler for regler/modeller, definisjoner, aktiviteter, utregninger og programmering. Dette gjør læremiddelet tilgjengelig og enkelt å orientere seg i for elevene...
BELMA-juryen for Best European Learning Material Award 2022 om Kraft 1 og 2.

Omtale

KRAFT Fysikk 2 (2022) er en alt-i-ett-lærebok med teori, oppgaver og forsøk som dekker læreplanen til fagfornyelsen i fysikk 2. Eleven ledes inn i fysikkens verden gjennom utforskende aktiviteter, undring, eksperimenter, programmering og modellering. Læreboka hjelper eleven med å se sammenhenger i fysikkfaget og forbereder eleven til både skriftlig og muntlig eksamen i fysikk.

SØLVVINNER AV BELMA-prisen 2022: "Best European Learning Material Award". Les juryens begrunnelse her.
KRAFT 2
legger vekt på fysikkfagets eksperimentelle og utforskende natur. Teoristoffet forklares enkelt og praktisk, og fagstoffet knyttes til aktiviteter og tenkepauser eleven kan gjøre selv. På den måten utvikler eleven eierskap til teoristoffet og blir en aktiv, nysgjerrig og kritisk leser.

Læreboka er tydelig og oversiktlig, med markerte lover og definisjoner, innrammede regneeksempler, stikkord i margen og sammendrag. Hvert kapittel har en egen farge, som gjør boka innbydende og enkel å navigere i. Til hvert kapittel følger det flere varierte forsøk og nå enda flere og rikere oppgaver enn tidligere.
Den tematiske oppbygningen i KRAFT 2 sikrer god progresjon, fordypning og helhet. Læreverket gir tips og ideer til selvvalgte prosjekt som elevene kan utforske videre.
Varierte og eksamensrelevante oppgaver til utforskning og fordyping
Innlæringsoppgavene gir en gradvis progresjon og hjelper eleven med å tilegne seg stoffet. De muntlige oppgavene passer godt for diskusjoner i grupper eller framlegg for klassen, og de er også god trening før muntlig eksamen. De blandede oppgavene til hvert kapittel krever at eleven ser sammenhenger i faget og utforsker og fordyper seg i nye problemstillinger, og de forbereder godt til skrifltig eksamen.
Digitale ressurser som supplerer læreboka
KRAFT Elevnettsted finnes løsningsforslag til mange av oppgavene. Der ligger det også kapitteltester, interaktive oppgaver, fordypningsstoff, videoleksjoner, eksamenstrening og andre supplerende ressurser. Både elever og lærere har gratis tilgang til elevinnholdet på fagnettstedet.

Med lisens til KRAFT Lærernettsted får læreren forslag til årsplan, ferdige undervisnigsopplegg, prøver og annet støttemateriell.


Digitale verktøy gir bedre fysikkforståelse
KRAFT 2 bruker aktivt digitale verktøy som GeoGebra, Tracker og Python, når disse er hensiktsmessige for å løse og forstå fysikkproblemer. Programmeringskompetanse bygges gradvis opp gjennom læreboka på fysikkfagets premisser. Med kodeeksempler i Python lærer elevene å bruke programmering til å håndtere reelle data, gjøre numeriske beregninger og simulere nye og virkelighetsnære situasjoner.

I arbeidet med nye KRAFT har vi lyttet til erfaringer og innspill fra lærere og elever. Hele boka er revidert med nytt og forbedret innhold tilpasset fagfornyelsen.