Klasse! 1 (LK20)

Klasse! Tysk 1 (LK20)

Lærebok tysk 1, vg1

Simen Braaten og Mona Gundersen-Røvik, 2020, Fleksibind, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Målet med Klasse! 1 er at elevene skal bli aktive og engasjerte brukere av moderne tysk språk, og at de skal få en opplevelse av og interesse for det tysktalende Europa. Boka aktiverer elevenes flerspråklighet og tilbyr stor variasjon i tekster og oppgavetyper. Læreverket er oppdatert og tilpasset kravene i fagfornyelsen LK20.

Klasse! 1 lærebok har tekster fra situasjoner elevene naturlig kan oppleve og inviterer elevene til å snakke og skrive om ting de bryr seg om. Boka legger vekt på sammenhengen mellom tysk og språk elevene kan fra før og får elevene til å lete etter mønstre i språket og å ta dem i bruk. Klasse! er strukturert, oversiktlig og godt tilpasset elevenes forutsetninger og ambisjoner.

Klasse! er et læreverk for aktivitet, engasjement og kunnskap. Forfatternes mål er at elevene skal bli aktive og engasjerte brukere av moderne tysk språk, og at de gjennom arbeidet med boken og nettstedet skal få en opplevelse av og interesse for det tysktalende Europa. Tekstene og oppgavene legger vekt på at elevene skal tilegne seg kunnskap om mennesker og samfunn, geografi, historie, hverdagsliv og tradisjoner i de tyskspråklige landene og språklig verktøy for å kunne kommunisere om sitt eget land. Elevene oppfordres til å sammenligne med sin egen bakgrunn.

Klasse! 1 har en ryddig og brukervennlig struktur i boka. De enkelte elementene i leksjonene er gjenkjennelige og gjør det lett å orientere seg i stoffet og hvordan bruken er tenkt. Hver leksjon inneholder bl.a. en ordbank med uttrykk og fraser som oppsummerer de viktigste kommunikasjonsferdighetene fra leksjonen – So sagt man das! Bildene er nøye utvalgt for å skape et visuelt tiltalende uttrykk, og ikke minst for å invitere til kommunikasjon rundt dem. Bildene vil alltid stå i en sammenheng med tekstene og temaene i leksjonene og ofte ikke bare illustrere, men supplere innhold til temaene.

Kjerneelementet Kommunikasjon er i tråd med fagfornyelsen sentralt i Klasse!. Læreverket aktiviserer og motiverer elevene til å ta i bruk tysk fra første skoletime, blant annet ved å gi setningsstartere, eksempler og Sprachhilfe under mange oppgaver. På den måten skal alle elevene klare å produsere språk og oppleve mestring.

Progresjon, differensiering og variasjon er også vektlagt. Modellering, repetisjon, delvis modellering, utforsking og selvstendig refleksjon utgjør bredden i oppgavenivåene. Oppgavetypene er variert, med både individuelle oppgaver, partnerarbeid, skrive-, snakke- og kreative oppgaver, slik at det aldri blir kjedelig. Oppgavedelen både under tekstene og i slutten av hver leksjon – Wir üben Sprache – er kraftig utvidet med flere og bedre tilpassede oppgaver. Slik legges det til rette for dybdelæring.
Grammatikkdelen med teoretiske forklaringer er gjennomarbeidet med tanke på innhold og oversiktlighet.

Klasse! 1 finnes i to digitale formater og gir et læremiddel med en helhetlig og pedagogisk gjennomarbeidet framstilling av faget. Klasse! 1 (2020) Unibok har innlest læreboktekst, ordbok og en rekke nyttige studieverktøy som øker leseforståelsen. Lisensen til den digitale læreboka for vg1 er gyldig i 2 år slik at elevene har tilgang fram til eksamen. Klasse! 1 (2020) Brettbok er læreboka i pdf-format.

Klasse! (2020) har Elev- og lærernettsted med funksjoner som gir mulighet for kommunikasjon og oppfølging av den enkelte elev. Innholdet gjør språklæringen motiverende for både svakere og sterkere elever. Nettstedet har en lagrings- og rapportfunksjon som gjør det mulig for elevene å lagre sine arbeider og for læreren å holde god oversikt over progresjonen til hver enkelt elev. Det er mulig for læreren å kartlegge elevenes tyskferdigheter, samt lage og tildele grupper eller enkeltelever oppgaver som er tilpasset den enkelte elevens behov. Språkporten tysk er inkludert og Cappelen Damms Tysk ordbok er integrert og gir mulighet for raske oppslag uten å bytte vindu. Med Elevnettsted Pluss kan man også lytte til innleste tekster fra boka.

Klasse! Lærernettsted inneholder i tillegg fasit til oppgavene i boka, transkripsjon av lyttetekstene og prøver.