Interactions 2 (LK20)

Interactions (LK20)

Lærebok Programfag Engelsk 2

Richard Burgess, Magne Dypedahl og Hilde Hasselgård, 2022, Fleksibind, Engelsk, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Interactions 2 er skrevet og strukturert for å gi elevene gode verktøy i arbeidet med å utvikle seg til å bli bevisste, kritiske og deltakende samfunnsborgere, og for å forberede dem på videre studier. Den vil øve elevene i selvstendig refleksjon, kritisk tenking og drøfting av tekster, som er sentrale elementer i faget Engelsk 2, LK20.
Interactions 2 lærebok i kombinasjon med tilhørende digitale ressurser gir gode muligheter for å lykkes med Engelsk 2.

Kjernen i det nye programfaget Engelsk 2 kan sies å ligge i kompetansemålet om at elevene skal «vise selvstendig refleksjon og kritisk tenking i lesing og drøfting av ulike typer tekster». Dette målet kan knyttets direkte opp mot det som sies om det tverrfaglige temaet Demokrati og medborgerskap, nemlig at engelskfaget skal «åpne for flere måter å tolke verden på og være med på å skape nysgjerrighet og engasjement, og medvirke til å forebygge fordommer». Interactions 2 er skrevet og strukturert for å gi elevene gode verktøy i arbeidet med å utvikle seg til å bli bevisste, kritiske og deltakende samfunnsborgere, og for å forberede dem på videre studier. Skal elevene lykkes med dette, må de utfordres til å strekke seg i engelskfaget, og i Interactions 2 vil de møte tekster og problemstillinger som gir dem muligheter til dette.

I kapittel 1, «Exploring Your English», skal elevene nettopp utforske og evaluere egne engelskferdigheter. Hvor står de i dag, og hvilke ferdigheter bør de jobbe spesielt med å forbedre? Kapitlet gir dem grundige innføringer i lese-, lytte, tale- og skrivestrategier, som elevene så får øve på å bruke på autentiske tekster, både i dette kapitlet og i arbeidet med resten av boka.

Kapittel 1 avsluttes med bokas første «Exploring English»-tekst. Som i Interactions 1 fokuserer disse tekstene på språklæringsmålene i læreplanen. Å forstå og produsere engelsk på et høyt nivå er viktig for elevene, både i Engelsk 2 og i livet som venter dem som studenter og samfunnsborgere, «What is Academic English?» er derfor tittelen på «Exploring English» i kapittel 1. Hvert av de øvrige kapitlene i boka inneholder to «Exploring English»-tekster som vil gjøre elevene tryggere og mer kompetente i sin forståelse og produksjon av engelsk på et høyere nivå.

Elevenes evne til å tenke selvstendig og kritisk utfordres og utvikles i kapittel 2, «Changing the World». Her skal elevene utforske og drøfte Storbritannias (2A) og USAs (2B) innflytelse i verden. Hvert av del-kapitlene innledes med en grundig introduksjonstekst, der temaet belyses historisk, politisk og kulturelt. De påfølgende autentiske tekstene går i dybden på utvalgt tematikk, i et utvalg artikler, litterære tekster og meningsytringer. Som i Interactions 1 kan elevene også jobbe i dybden med EXPLORE-temaer, i form av læringsstier på nettstedet interactions.cdu.no. Det er også lagt til rette for videre fordypning i form av forslag til RESEARCH-oppgaver på nettstedet, med tanke på kompetansemålet om at elevene skal utforske og presentere minst ett selvvalgt emne fra Engelsk 2. EXPLORE og RESEARCH foreligger til alle kapitlene.

Læreplanen sier at elevene skal tolke og drøfte skjønnlitteratur «i lys av deres historiske og kulturelle sammenhenger». Kapittel 3, «Texts in Context» er todelt, der «Reason, Romanticism and Realism” (3A) handler om samfunn og litteratur fra Robinson Crusoe til «Desiree’s Baby», mens «Modern Contexts» (3B) henter tematikk og litteratur fra vårt eget og forrige århundre. Fokuset er mer på å se på tekstene i lys av sin samtid enn på litterært analysearbeid, selv om elevene vil ha god nytte av å ha jobbet grundig med analyse i Interactions 1.

Samfunnsmessige og politiske forhold er basisen for kapittel 4, «Comparing Societies» og kapittel 5 «Pacific Perspectives». Kapitlene gir elevene grunnlag for å kunne sammenligne slike forhold gjennom kritisk lesing og refleksjon, og å kunne videreformidle det de har lært. Introduksjonstekstene gir en bred innføring i de historiske sammenhengene bak dagens forhold i Storbritannia (4A), USA (4B) og Australia og New Zealand (5A/B), mens utvalget av autentiske tekster gir et bredt spekter av perspektiver og meningsytringer.

Interactions 2 finnes i to digitale formater: Interactions 2 Unibok og Interactions 2 Brettbok. Unibok-utgaven har innlest læreboktekst og integrert ordbok. Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og har flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet i boka.

I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til innlest tekst fra boka. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever ettersom ordene markeres under opplesing. Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.

Interactions Elevnettsted er gratis for elever. Nettstedet er strukturert som læreboka, og hver tekst i boka har interaktive oppgaver. Mange tekster i boka har en ekstra læringssti (Explore) – et strukturert læringsforløp med tekst, video og oppgaver – om et tema tilknyttet teksten. I tillegg får eleven ressurser til repetisjon, evaluering og fordypningsarbeid på nettstedet. Alle lytteøvelser i boka ligger på elevnettstedet, mens innleste tekster fra boka er tilgjengelig på Interactions Elevnettsted Pluss.

Elevene kan også jobbe med noen viktige problemområder i engelsk grammatikk i læringsstier med teori, interaktive oppgaver og skriveoppgaver. Cappelen Damms Engelsk ordbok er integrert i nettstedet for direkte oppslag. Alt arbeid eleven gjør på Interactions Elevnettsted lagres og gir elev og lærer oversikt over progresjon og resultater gjennom rapporter. Skriftlige besvarelser kan sendes til læreren, som kan rette og kommentere og returnere for videre arbeid.

Interactions Lærernettsted interactions.cdu.no har ressurser til alle kapitler og til verket som helhet, f.eks. løsningsforslag, forslag til årsplan, kapittelprøver, lyttemanus og undervisningsopplegg. Lærerinnholdet er kun tilgjengelig for personer som er pålogget som lærere.

Lærer kan holde oversikt over elevenes aktiviett i rapporter. Ved omvendt undervisning kan lærer se hva elevene har jobbet med i forkant av timen, hvor lang tid de har brukt, om de har skrevet tekst i skriveoppgaver og resultater på oppgaver. For bruk i timen er det mulig for lærer å følge med på om elevene har kommet i gang på nettstedet, om de gjør det de skal og om de står fast på noe. I vurderingssituasjoner kan lærer liste opp elevens aktivitet på de ulike temaene. Følgende rapporter er tilgjengelig:

  • Elevrapport gir detaljer om arbeidet til en enkelt elev.
  • Aktivitetsrapport er en oversikt over gruppas arbeid med en bestemt aktivitet.
  • Tidrapport viser hvor mye tid elevene i en gruppe har brukt på nettstedet, i det tidsintervallet læreren ønsker.
Innlevering av skriftlige besvarelser

  • Elev kan sende skriftlige besvarelser til lærer
  • Lærer kan gi detaljert tilbakemelding på teksten ved bruk av kommentarer og merknader i elevens tekst.
  • Elev kan jobbe videre med besvarelsen sin utfra lærers innspill, og lage ny versjon som kan sendes til læreren.
Lærer kan også lage og tildele oppgaver til elevene.

Full FEIDE-støtte. Innlogging, tilgangsstyring og gruppehåndtering støtter FEIDE, som gjør at lærer ikke trenger å administrere lisenser eller brukerinformasjon dersom gruppene er vedlikeholdt i FEIDE.