Interactions 1 (LK20)

Interactions (LK20)

Lærebok Programfag Engelsk 1

Richard Burgess, Magne Dypedahl, Hilde Hasselgård, Maria Casado Villanueva og Tom Arne Skretteberg, 2021, Fleksibind, Engelsk, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Interactions 1 gir elevene mulighet til å jobbe i dybden med programfaget Engelsk 1 og er utviklet til ny læreplan i faget for fagfornyelsen (LK20). Læreverket lar elevene jobbe systematisk med begreper, perspektiver og språklige utfordringer for å utvikle deres samlede kompetanse i engelskfaget.
Interactions lærebok i kombinasjon med læreverkets digitale ressurser gir elever og lærere verktøyene de trenger for å lykkes med Engelsk 1. Interactions har både fysisk og digital lærebok.

Strukturen i Interactions 1 er bygd opp etter temaene i læreplanen. Læreverket innledes med et kapittel som gir elevene mulighet til å hente opp egne kunnskaper og erfaringer om engelsk som verdensspråk og deretter jobbe med problemstillinger knyttet til utbredelsen og bruken av språket i verden i dag. Språklige varianter i engelskspråklige land er et sentralt kompetansemål, og elevene får bl.a. innsikt i hvordan engelsk brukes i Nigeria, Sør-Afrika, India og New Zealand. De får også lære om og lytte til varianter av engelsk innad i Storbritannia og USA.

De tre påfølgende kapitlene har en struktur som tilrettelegger for en gradvis oppbygging av kunnskaper og kompetanse, i tråd med det nye kompetansebegrepet i fagfornyelsen:
• Del A: Foundations: Her forklares nøkkelbegreper for tematikken i kapitlet.
• Del B: Perspectives: Her møter elevene personlige perspektiver og synspunkter på kapitlets tematikk.
• Del C: Societies: Her belyses samfunnsmessige perspektiver og vinklinger på tematikken.

De tre kapitlenes tematikk er hentet fra læreplanen («Om faget» og kompetansemål):
• kommunikasjon, kritisk tenkning og interkulturell kompetanse (kap. 2)
• innflytelsen til og bruken av det engelske språket i informasjons- og meningsutveksling globalt (kap. 3)
• aktuelle samfunnsdebatter i engelskspråklige land (kap. 4)

Det tverrfaglige temaet «Demokrati og medborgerskap» ligger til grunn for utvelgelsen av temaer og tekster i disse kapitlene. Kapittel 4 har spesielt søkelys på «citizenship» – bl.a. ved å ta opp hva medborgerskap innebærer av rettigheter og forpliktelser, og hvordan medborgere behandles ulikt i engelskspråklige land.

Kapittel 5 gir elevene gode redskaper for å kunne jobbe med læreplanmålet som sier at de skal «kunne analysere og tolke skjønnlitterære tekster på engelsk, inkludert selvvalgte tekster». Kapitlet gir elevene et litterært begrepsapparat og et bredt utvalg litterære tekster å jobbe med og analysere. Filmanalyse behandles også i kapitlet.
Kompetansemålet «bruke ulike fagspesifikke tekster på engelsk med tema fra andre fag, som utgangspunkt for egen språklæring og faglig refleksjon» dekkes på læreverkets elevnettsted interactions.cdu.no gjennom læringsforløp med tekster og oppgaver fra ulike fag.


Språklæring i Interactions 1:
Exploring English er en egen sekvens som kommer etter kapittel 1 og 5 og etter hvert del-kapittel i kap. 2–4. Her jobber elevene med tekster og oppgaver knyttet til språklæring, med utgangspunkt i flg. kompetansemål i læreplanen:
• «anvende kunnskaper om ord, setningsbygging, tekstbinding og språkbruk for å forbedre eget språk og egne tekster»
• «produsere ulike muntlige og skriftlige situasjonstilpassede tekster med klart innhold og hensiktsmessig stil og struktur»

I tillegg inneholder læreboka EXPLORE: GRAMMAR – korte introduksjoner til teori og oppgaver på elevnettstedet interactions.cdu.no for de elevene som har behov for å jobbe grundig med emner fra engelsk grammatikk.

Interactions 1 legger godt til rette for dybdelæring. Begrepslæring er sentralt, og hvert delkapittel i kap. 2–4 innledes med en introduksjonstekst der de mest sentrale begrepene forklares. I det øvrige tekstutvalget i delkapitlet og i påfølgende kapitler får elevene bruke disse begrepene aktivt i bl.a. refleksjons- og skriveoppgaver.

Elevene får også muligheter til å fordype seg aktivt i temaer de synes er interessante, og til å bruke begreper, kunnskap og ferdigheter de har tilegnet seg i nye sammenhenger. Etter mange av tekstene kan elevene gå videre og jobbe med læringsstier (EXPLORE) – strukturerte læringsløp med tekst/video/lyd og varierte oppgavesett – på nettstedet interactions.cdu.no.

«Revise, Review & Research»: for hvert kapittel kan elevene jobbe med oppsummerings- og refleksjonsoppgaver på nettstedet. De kan også evaluere sitt eget arbeid og vurdere om de har oppnådd målsettingene for kapitlet. Læreplanen fordrer at «elevene skal utforske og presentere minst ett selvvalgt emne knyttet til språk, kultur, samfunn eller vitenskap ved kritisk bruk av engelskspråklige tekster og andre kilder». På Interactions Elevnettsted er det mange forslag til fordypningstemaer for kapitlene – både i form av problemstillinger elevene kan undersøke og i form av temaer de selv skal lage problemstillinger til.

Interactions 1 finnes i to digitale formater: Interactions 1 Unibok og Interactions 1 Brettbok. Unibok-utgaven har innlest læreboktekst og integrert ordbok. Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og har flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet i boka.

I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til innlest tekst fra boka. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever ettersom ordene markeres under opplesing.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.

Interactions 1 Elevnettsted er gratis for elever. Nettstedet er strukturert som læreboka, og hver tekst i boka har interaktive oppgaver. Mange tekster i boka en ekstra læringssti (EXPLORE) – et strukturert læringsforløp med tekst, video og oppgaver – om et tema tilknyttet teksten. I tillegg får elevene ressurser til fordypningsarbeid på nettstedet.

Kompetansemålet om fagspesifikke tekster på engelsk dekkes også gjennom strukturerte læringsforløp, f. eks med tema fra psykologi eller biologi som elevene leser og/eller ser video om på engelsk, for deretter å løse oppgaver og skrive tekster.

Noen viktige problemområder i engelsk grammatikk introduseres i læreboka, med mulighet for videre arbeid på elevnettstedet. Eleven har også tilgang til en integrert utgave av Cappelen Damms toveis Engelsk ordbok.
Alt arbeid gjort på Interactions 1 Elevnettsted lagres, og elev og lærer får oversikt over aktivitet og resultater. Skriftlige besvarelser kan sendes til lærer, som kan gi detaljert tilbakemelding på teksten, og sende tilbake til eleven for videre arbeid.

Alle lytteøvelsene i boka er gratis tilgjengelig på Interactions 1 Elevnettsted. Alle innleste tekster fra boka er tilgjengelig på Interactions Elevnettsted Pluss.

Interactions 1 Lærernettsted har ressurser som løsningsforslag, forslag til årsplaner, kapittelprøver og lyttemanus.
Rapporter over elevenes arbeid er tilgjengelig for lærer. Disse egner seg godt til omvendt undervisning og til å følge opp elevene. Nettstedet er også tilrettelagt for prosessorientert skriving, og lærer kan tildele oppgaver til enkeltelever eller grupper.