Omtale

Helhet og sammenheng på SFO handler om hvordan de ansatte på SFO kan utvikle et tilbud med høy kvalitet. Ny nasjonal rammeplanen for SFO gir føringer. Lover, forskrifter, lokale planer og rammeplanen definerer alle krav og forventninger til personalet og gir føringer for aktiviteten på SFO. Men det er ledelsen og personalet som sammen skal omsette disse styringsdokumentene i praktisk handling i hverdagen. Godt samarbeid og målrettet kompetanseutvikling er viktig for å skape helhet og sammenheng.

Forfatteren presenterer i boka sentrale temaer for kompetanseutvikling på SFO, som læreplanteori, systemteori, utvikling av lærende organisasjoner og ulike dimensjoner ved kvalitet. Temaene belyses gjennom sitater fra ledere og ansatte på SFO og beskrives i sammenheng med praksis.

Boka er aktuell for alle ansatte på SFO, og særlig for ledere og ansatte med ansvar for å igangsette kvalitets- og kompetanseutviklingstiltak. Den er også aktuell for skoleeiere, PPT, skoleledere og lærere og andre som er interessert i SFO.