Godt, rett, rettferdig

Etikk for sykepleiere

Kai Ingolf Johannessen, Olav Molven og Sidsel Roalkvam, med bidrag fra Marie Aakre, 2007, Heftet, Bokmål

Omtale

Godt, rett, rettferdig har som mål å styrke profesjonelle omsorgsarbeideres evne til å reflektere over etiske spørsmål.

Faget etikk kommer til anvendelse både i teoretiske refleksjon og i det praktiske arbeidet. I den kliniske hverdagen må en stadig finne svar og løsninger på praktiske spørsmål av etisk karakter. Dette er etikk i praksis. Men etikken har også en vesentlig teoretisk side, nemlig den refleksjonen som ligger forut for de svarene og løsningene en velger.

I denne boka prøver forfatterne å ivareta det praktiske anliggendet, samtidig som de respekterer at etikken er et fag med en solid teoretisk basis og med relasjon til mange andre fagdisipliner. Med sine ulike faglige utgangspunkter – etikk, samfunnsfag og juss – presenterer forfatterne ulike innfallsvinkler til dette vidtfavnende faget.

Boka har som mål å styrke profesjonelle omsorgsarbeideres evne til å reflektere over etiske spørsmål, utvikle deres etiske handlingsberedskap og avsløre aktuelle verdikonflikter i yrkespraksisen.

Godt, rett, rettferdig har tre hovedperspektiver, som er orientert mot henholdsvis det gode, det rette og det rettferdige. I framstillingen anlegges det både et individuelt, institusjonelt og alminnelig samfunnsmessig perspektiv.

Boka starter med å belyse det sårbare mennesket og behovet for omsorg. I lys av dette framstilles og diskuteres så etisk teori, refleksjon og praksis. Deretter drøftes forholdet mellom etikk, juss og menneskerettigheter. I bokas siste del diskuteres ulike praktisk-etiske spørsmål.