Samleutgave i trygderett 2023

2023, Heftet, Bokmål
For skoler/bedrifter279,– ekskl. mva
349,– inkl. mva

Omtale

Folketrygd samleutgave 2023 (samleutgave i trygderett) er ajourført pr. 01.01.2023. Den har følgende innhold:

Folketrygdloven
NAV-loven
Arbeidsmarkedsloven
Tiltaksforskriften
A-opplysningsloven
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 492/2011 om fri bevegelighet for arbeidstakere innen Fellesskapet
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
Forvaltningsloven
eforvaltningsforskriften
Offentleglova
Barnetrygdloven
Barnelova
Barnevernloven: Kapittel 9 Finansiering, egenbetaling
Forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot
Forskotteringsloven
Bidragsinnkrevingsloven
Kontantstøtteloven
Arbeidsmiljøloven: Kapittel 12 Rett til permisjon
Skatteloven: Kapittel 12 Personinntekt
Samordningsloven
Lønnsgarantiloven
Permitteringslønnsloven
Trygderettsloven
Yrkesskadetrygdloven
Utdanningsstøtteloven
Forskrift om utdanningsstøtte
Lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg
Nordisk konvensjon om trygd
Avgifter mv. til folketrygden for 2023
Satser for ytelser og stønader