Exploring English

Exploring English

Språklæring og kommunikasjon for videregående skole

Magne Dypedahl og Hilde Hasselgård, 2008, Heftet, Bokmål, Læreplan: Kunnskapsløftet
529,–

Omtale

Exploring English hjelper elever i videregående med å utforske tekststrukturer og engelsk språkbruk, beherske ulike språksituasjoner og beskrive tekst og språk på engelsk. Den gir trening i å utforske, anvende og omtale engelsk tekst og språk slik læreplanen krever og har et eget gratis fagnettsted. Det spesielle med denne språkboka er at den kombinerer fyldig kunnskap om tekst og kommunikasjon med grammatikk. Dermed dekkes to av tre hovedområder i læreplanene for den videregående skolen, nemlig “kommunikasjon” og “språk/språklæring”.

Siden det er svært mye fokus på både tekstforming og grammatikk i alle læreplanene for den videregående skolen, passer Exploring English like godt for Vg1 som for programfagene i engelsk. Den kan også brukes over flere år for dem som går videre fra Vg1 til ett eller flere programfag. Lærestoffet er varier,t og oppgaver på to hovednivåer gjør det enkelt å tilpasse materialet til det enkelte kurset og til behovene hos den enkelte elev.

For at elevene skal kunne beskrive tekst og språk på engelsk, er den relevante engelske fagterminologien oppgitt i hvert kapittel og i en terminologiliste i oppslagsdelen av boka. Oppgavene er skrevet med instruksjoner på engelsk for å understreke hva som er arbeidsspråket, og for at elevene skal være godt forberedt på å tolke og løse eksamensoppgaver.

Boka er inndelt i tre deler: Del A – Tekstforming, Del B – Grammatikk og Del C – Oppslagsdel. Tekstformingsdelen står først fordi det er her de fleste vil ha behov for en systematisk gjennomgang av stoffet og en gradvis oppbygging av kompetanse. Grammatikkdelen kan brukes på samme måte, men her vil flere kunne foretrekke å bruke kapitlene som oppslagsstoff ved behov. Delene og kapitlene i boka kan uansett brukes uavhengig av hverandre og i den rekkefølgen som er mest hensiktsmessig for brukerne.

Del A – Tekstforming
Her behandles temaer som tekstbinding, avsnittsinndeling, sjanger, språklige virkemidler og skillet mellom formell og uformell stil. Hensikten er at elevene både skal kunne forbedre sine egne skriftlige og muntlige tekster, og at de skal kunne beskrive oppbygging og språklige trekk i andres tekster. Det er rikelig med autentiske teksteksempler fra ulike sjangere.

Del B – Grammatikk
I denne delen av Exploring English er det lagt vekt på temaer som elever i Norge har problemer med, enten de er grunnleggende eller mer avanserte. Grammatikkdelen henger også tett sammen med Del A fordi det er viktig å ha en viss oversikt over det grammatiske formverket for å kunne beskrive og vurdere språklige virkemidler i tekster. Som i resten av boka tar både stoffutvalg og oppgaver hensyn til at elevene er på ulike ferdighetsnivåer.

Del C – Oppslagsdel
Denne delen inneholder oppslagsstoff som kan være til hjelp i det daglige arbeidet med engelsk. Her vil elevene kunne få hjelp til å ta språket i bruk og bli mer idiomatiske og avanserte språkbrukere, blant annet gjennom å utvide vokabularet. Blant annet vil man finne en liste med uregelmessige verb og “verktøykasser” for en rekke muntlige situasjoner og skriftlige teksttyper.

Oppgavene
Det er egne oppgaver etter hvert kapittel i Del A og Del B. Language skills fokuserer på språkbruk og praktiske ferdigheter. Under overskriften Explore and explain blir man utfordret til å ta et skritt videre og beskrive og forklare språkbruk og språklige valg. Etter hver del kommer det samleoppgaver som tar for seg en rekke forskjellige temaer og spørsmål som kan være aktuelle til eksamen.

Gratis nettressurs
Boka har eget, gratis nettsted på exploring.cappelen.no. Her er det mer oppslagsstoff, løsningsforslag til oppgavene og ikke minst flere oppgaver. Blant annet krever noen av oppgavene at elevene utnytter digitale hjelpemidler, som for eksempel store søkbare tekstbanker eller tekstkorpus hvor man kan klikke seg inn og sjekke hvordan ord og uttrykk brukes i autentiske muntlige og skriftlige morsmålstekster.