Encuentros 1 (LK20)

Encuentros Spansk 2 (Fagfornyelsen LK20)

Lærebok spansk 2, vg1

Elisa Bernáldez, Gabriele Leguina-Morel, Maritza Del Carmen Vargas og Eli-Marie Drange, 2020, Fleksibind, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Encuentros 1 har en praktisk tilnærming der målet er at elevene opplever språklæring som noe personlig og nyttig. Encuentros er et heldekkende og faglig solid læreverk for spansk nivå 2, skrevet og utviklet til fagfornyelsen 2020. Læreverket dekker kravene i læreplanen for fremmedspråk nivå II.


Encuentros har spennende tekster som gir interkulturell kompetanse.
Læreverket er fundert på en tidløs fagkunnskap og gir et balansert bilde av den spanskspråklige verden, som består av dynamiske samfunn i stadig utvikling. Det er lagt vekt på grunnleggende kunnskaper, både i et historisk og et framtidsrettet perspektiv, eksempelvis samfunnsforhold, tankesett, kultur og uttrykksmåter. Elevene motiveres til å bygge på sine forkunnskaper for å skape en bredere forståelse og refleksjon rundt de ulike temaene. På denne måten lærer de å tolke den spansktalende kulturen og forstå sine egne holdninger og identitet gjennom den.

Det tverrfaglige temaet Demokrati og medborgerskap er behandlet grundig. Elevene vil kjenne igjen temaer fra sitt eget liv og hverdag, så vel som dagens samfunnsmessige spørsmål, og gjennom det opparbeide en større interkulturell kompetanse og forståelse for demokratiets rolle. Tekstene er enkle og gir et autentisk syn på den spansktalende verden.

Ulike innfallsvinkler til lærestoffet gir god dybdelæring. Encuentros gir elever språkkompetanse og metoder som gjør at de kan ta i bruk språket fra første stund. Gjennom ulike innfallsvinkler, både i tematikk og språklæring, gis alle elever muligheten til å oppleve mestring. Læreverket har en kommunikativ og motiverende tilnærming til språklæring, der utvidelse av ordforråd er vektlagt i henhold i henhold til den nye læreplanen for fremmedspråk. Elevene oppmuntres til å ta i bruk sine forkunnskaper og flerspråklige kompentanse. Gjennom praktiske og kommunikative tilnærmingsmetoder lærer eleven grammatisk teori.

Encuentros åpner for differensiering og individuell tilpasning. Et gjennomgående element i alle leksjonene er enkle tekster som gjør eleven i stand til å forstå språklige strukturer og bruke dem aktivt. Dette gjør at de kan jobbes med avhengig av hvor i læringsprosessen elevene er og hvilket nivå de er på.

Kjerneelementene er behandlet grundig gjennom læreverket. Refleksjon og bevisstgjøring rundt egen læringsprosess er viktig og Encuentros har gjennomgående oppgaver som gjør at elevene må bruke forskjellige strategier for å knytte allerede tilegnet kunnskap til ny. Ved å anvende allerede tilegnet kunnskap – både språklig og tematisk, vil de oppnå en større grad av dybdekunnskap.

Encuentros har som mål at spanskelevene skal kunne kommunisere på en mest mulig naturlig måte og det er derfor et stort antall autentiske tekster slik at de kan erfare hvordan språket brukes i sitt autentiske uttrykk. Muntlige aktiviteter, som samarbeids- og lytteoppgaver er et fast element i alle leksjoner, og bidrar til naturlig kommunikasjon, og til at elevene kan ta i bruk et stadig rikere språk.

Encuentros fremstår som et gjennomført, oppdatert og moderne læreverk som møter kravene i fagfornyelsen.

En digital utgave av Encuentros 1 gir et digitalt læremiddel med en helhetlig og pedagogisk gjennomarbeidet framstilling av faget. Læreboka finnes i to digitale formater: Encuentros 1 (2020) Unibok og Encuentros 1 (2020) Brettbok. Unibok-utgaven har innlest læreboktekst, ordbok og en rekke nyttige studieverktøy som øker leseforståelsen. Lisensen til den digitale læreboka for vg1 er gyldig i 2 år slik at elevene har tilgang fram til eksamen.

Encuentros har gratis digitale ressurser som gir rike muligheter for elever og lærere. Encuentros Elevnettsted inneholder oppgaver for øving og fordypning og innlest tekst og gir eleven god oversikt over eget arbeid. Elevnettstedet har Cappelen Damms Spansk ordbok integrert og gir også tilgang til Språkporten spansk. Encuentros Lærernettsted inneholder veiledning, årsplaner og ekstra materiell, og gir læreren oversikt over elevens og gruppens arbeid og resultater, og mulighet for å tildele oppgaver. Encuentros nettressurser er tilrettelagt for prosessorientert skriving og eleven kan kommunisere med læreren gjennom nettstedet. Du finner Encuentros Elev- og lærernettsted på encuentros.cdu.no