Enchanté 2 (2021)

Enchanté Fransk 2 (LK20)

Lærebok Fransk 2, vg2

Elster, Gauvin, Skinnemoen, Hønsi, Kjetland og Liautaud, 2022, Fleksibind, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen
849,–

Andre utgaver

Omtale

Enchanté er et innholdsrikt og engasjerende læreverk for fransk 2, grundig revidert og tilpasset kravene i fagfornyelsens læreplan for fremmedspråk nivå II. Enchanté har en gjennomarbeidet og velprøvd pedagogisk tilnærming med et tydelig fokus på kommunikasjon og språklæring gjennom ungdommers perspektiv. Med Enchanté ønsker vi å bidra til å gjøre elevene til trygge og aktive brukere av språket, både muntlig og skriftlig.

Enchanté 2 er godt tilpasset læreplanen for fremmedspråk nivå 2 (LK20). Fagfornyelsen legger stor vekt på dybdelæring, altså å lære grundig om utvalgte temaer i motsetning til å tilegne seg overflatiske kunnskaper om mange temaer. Læreplanen definerer flere nye kjerneelementer som det skal legges vekt på i undervisningen i fremmedspråkene: kommunikasjon, språklæring og flerspråklighet, interkulturell kompetanse og språk og teknologi. I tillegg skal det arbeides med ett tverrfaglig tema, demokrati og medborgerskap. Dette er hovedprinsippene vi har fulgt i revisjonsarbeidet med Enchanté 2.

Enchanté 2 legger godt til rette for differensiering. Hovedtekstene i læreboka Enchanté 2 er bygget opp med differensiering som mulighet, og utvalget av tekster vil kunne gi læringsutbytte for elever med ulike læringsstiler og interesser. Dette åpner for tilpasset opplæring og individuelt arbeid og gir rom for dybdelæring.

Hovedtekstene har en tydelig, gjennomgående struktur: en enkel ingress som inneholder de viktigste elementene fra innholdet og grammatikken som gjennomgås i kapitlet, og deretter avsnitt med gradvis mer avansert språk og stigende vanskegrad. Hovedtekstene er etter tilbakemeldinger fra faglærerne gjort kortere og noe enklere enn i tidligere utgaver av læreboka.

Den nye utgaven inneholder et spekter av autentiske tekster fra ulike kilder, med tilhørende oppgaver. I tillegg er det både nyskrevne og oppdaterte faktatekster i kategorien «Civilisation». I «Coin culturel» er det også mye nytt og spennende innhold.

Læreverket har en passende grammatikkprogresjon der man starter med repetisjon og gjennomgang av noen av de viktigste grammatikkemnene og følger deretter en naturlig progresjon med et realistisk ambisjonsnivå for innlæring av nye grammatikkemner. Noen mindre relevante grammatikktemaer er utelatt i denne utgaven. Elevene vil med dette kunne ta i bruk stadig mer komplekse språklige strukturer og gradvis utvikle sin språkkompetanse.

Enchanté 2 behandler Demokrati og medborgerskap og kjerneelementet interkulturell kompetanse grundig. Demokratiutviklingen i Frankrike er et hovedtema, der det trekkes linjer fra historien og frem til dagens situasjon. Et annet viktig tema er den franskspråklige verden. Læreboka inneholder tekster både om ungdom fra franskspråklige land/områder og franske ungdommer med innvandrerbakgrunn, med henvisning til den historiske utviklingen. Hvert hovedtema er innledet med et oppslag med fakta og/eller statistikk som er relevante for innholdet.

Det er gode muligheter for oversikt og egenvurdering. En oversikt over læringsmål for hvert kapittel finnes i læreboka. Hvert kapittel avsluttes med en egenvurderingsoppgave der elevene får testet sine kunnskaper etter arbeidet med kapitlet. I elevnettstedet kan eleven holde god oversikt over resultater etter arbeid med leksjonens oppgaver.

Læreboka legger til rette for dybdelæring gjennom grep som differensierte tekster og oppgaver, rikt og variert innhold som gir store valgmuligheter, ulike arbeidsformer der ulike læringsstiler kan ivaretas, struktur der man bygger videre på kunnskap fra tidligere kapitler og induktive oppgaver. Strukturen med fire hovedtemaer bidrar til å belyse temaene fra ulike vinkler og gjør det mulig å gå i dybden i hvert enkelt tema. Temaforsidene med faktastoff er et godt utgangspunkt for aktiviteter som åpner for dybdelæring. 2021-utgaven inneholder 10 kapitler fordelt på fire temaer, noe som gir god tid og mulighet til fordypning i hvert tema/kapittel.

Læreboka finnes i to digitale formater: Enchanté 2 (2021) Unibok og Enchanté 2 (2021) Brettbok. Unibok-utgaven har innlest læreboktekst, og en rekke nyttige studieverktøy som øker leseforståelsen.

Læreverket har rike nettressurser for elever og lærere. Enchanté Elevnettsted har funksjonalitet som gir elevene god mulighet til å arbeide med kjerneelementet språk og teknologi. Nettstedet inneholder oppgaver av ulik art, øvelsesverktøy, og inkluderer også tilgang til Språkporten fransk og Cappelen Damms toveis Fransk ordbok. Alt arbeid lagres slik at elev og lærer kan holde god oversikt over progresjon og resultater. Med Elevnettsted Pluss kan eleven lytte til innleste tekster fra boka.

Enchanté Lærernettsted gir god oversikt over gruppas og enkeltelevens arbeid og resultater, og mulighet for å lage og tildele passende oppgaver til enkeltelever og grupper. Skriftlige besvarelser kan rettes og kommenteres, og man kan lese inn muntlige beskjeder. Lærernettstedet vil inneholde nyttige ressurser for læreren, som forslag til årsplaner, undervisningsopplegg og tverrfaglig arbeid.

Forfatterne har bred faglig kompetanse og lang erfaring som lektorer i fransk i videregående skole. De brenner for fransk språk og formidling av kunnskap om fransk kultur og samfunn.