Enchanté 1 (LK20)

Enchanté Fransk 2 (LK20)

Lærebok Fransk 2, vg1

Clélia Elster, Maria Gauvin, Siri Skinnemoen, Hilda Hønsi, Claire Kjetland og Sébastien Liautaud, 2020, Fleksibind, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Enchanté 1 har et tydelig fokus på kommunikasjon og språklæring, noe som vil bidra til å gi trygge og aktive brukere av språket. Enchanté er et innholdsrikt og motiverende læreverk for fransk II i videregående skole, grundig revidert og tilpasset kravene i LK20 for fremmedspråk nivå II.

Enchanté er svært godt tilpasset kravene for fremmedspråkene i LK20, hvor det legges det stor vekt på dybdelæring, altså å lære grundig om utvalgte temaer i motsetning til å tilegne seg overflatiske kunnskaper om mange temaer. Læreplanen definerer flere nye kjerneelementer som det skal legges vekt på i undervisningen i fremmedspråkene: kommunikasjon, språklæring og flerspråklighet, interkulturell kompetanse og språk og teknologi. I tillegg skal det arbeides med et tverrfaglig tema, demokrati og medborgerskap. Dette er hovedprinsippene vi har fulgt i revisjonsarbeidet.

Kapitlene er bygget rundt en nivådifferensiert hovedtekst som inneholder stoff som egner seg for elever med ulike læringsstiler og -potensial. Dette åpner for mer tilpasset opplæring og individuelt arbeid og gir rom for dybdelæring. Flere av kapitlene er nyskrevet til denne utgaven. Hovedtekstene har en tydelig, gjennomgående struktur: en enkel ingress som inneholder de viktigste elementene fra innholdet og grammatikken som gjennomgås i kapitlet, og deretter avsnitt med gradvis mer avansert språk og stigende vanskegrad.

Tekstene er etter anbefalinger fra faglærere gjort kortere og noe enklere enn i tidligere utgaver av læreverket. Det er trukket ut noen sentrale gloser som elevene skal lære før de går gjennom teksten. Mange av hovedtekstene har dialogform, men det er også tekster i form av blogg, brev eller stiloppgave, og det veksles ofte mellom å bruke 1. og 3. person. Den nye utgaven inneholder et spekter av autentiske tekster fra ulike kilder, med tilhørende oppgaver. I tillegg er det både nyskrevne og oppdaterte faktatekster innenfor kategorien «Civilisation». I kategorien «Coin culturel» er det også mye nytt og spennende innhold.

Kjerneelementene kommunikasjon og språklæring og flerspråklighet står sentralt i Enchanté. Gjennom et rikt utvalg av oppgaver med stor variasjon i arbeidsformer får elevene grundig trening i ferdigheter som muntlig dialog, innlæring av ordforråd og oversettelse av tekster både fra fransk til norsk og fra norsk til fransk m.m. I 2020-utgaven er det lagt mer vekt enn tidligere på induktive oppgaver i innlæringen av grammatikkemner. Elevene blir allerede fra starten av boken introdusert for flerspråklighet som ressurs i språklæring gjennom et oppslag om transparente ord. De arbeider med oppgaver der de skal bruke språkkunnskaper fra flere språk enn norsk og fransk.

Enchanté har en realistisk progresjon i grammatikken, og starter med repetisjon av noen av de viktigste grammatikkemnene som elevene har gjennomgått tidligere. Den følger deretter en naturlig progresjon for innlæring av nye grammatikkemner og har et realistisk ambisjonsnivå. Elevene vil med dette kunne ta i bruk stadig mer komplekse språklige strukturer og bli trygge brukere av språket, både muntlig og skriftlig. Siste kapittel i boken er viet til repetisjon av sentrale grammatiske emner.

Kjerneelementet interkulturell kompetanse er sterkt til stede, i tekster som gir innsikt i ungdommers og andres hverdagsliv i Frankrike og forskjeller og likheter mellom norske og franske forhold, i tillegg til kunnskaper om det franske samfunnet og dets særtrekk. I Enchanté 1 arbeider eleven med temaene Ma famille, mes amis et moi, Qu’est-ce que tu as fait à Paris?, La vie quotidienne, La culture en France. Temaene består av bolker på tre kapitler der man nærmer seg hovedtemaet på ulike vis. Her åpnes det for dybdelæring ved at man ut fra stoff fra tidligere gjennomgåtte kapitler i læreboken bygger videre på kunnskaper elevene har fra før.

Det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap er ivaretatt i Enchanté 1 gjennom tekster om franske samfunnsinstitusjoner som skolesystemet og familielovgivningen, og gjennom diverse oppgaver. Dette vil gi et godt grunnlag for videre arbeid i Enchanté 2, der demokratiutviklingen i Frankrike er et av hovedtemaene.

En myldretegning i starten av temaene gir oversikt og mulighet for egenvurdering. I tegningen er innholdselementer fra de tre kapitlene er vist, samt oversikter over læringsmålene og de mest sentrale glosene i hvert kapittel. Etter gjennomgangen av temaet vil denne siden fungere som et verktøy der elevene kan gå tilbake og vurdere egen læring. Dette får de en påminnelse om på siste side i hvert tema. Temaforsiden åpner også for ulike kreative tilnærminger, både skriftlige og muntlige, og vil være et element som kan brukes til aktiviteter som gir mulighet til dybdelæring.

Dybdelæring er som nevnt over, vektlagt i Enchanté, og det legges til rette for dette gjennom grep som nivådifferensierte tekster og oppgaver, rikt og variert innhold som gir store valgmuligheter for hva hver enkelt skal jobbe med, oppgaver med ulike arbeidsformer der ulike læringsstiler kan ivaretas, oppbygning der man trekker inn og bygger videre på kunnskap fra tidligere kapitler, oppgaver basert på språkkunnskaper i flere språk enn norsk og fransk, induktive oppgaver, stoff om transparente ord (ord med latinsk opprinnelse som er tatt inn som fremmedord i mange språk) helt foran i boken. Temaforsidene med tegning og læringsmål kan være et utgangspunkt for dybdelæring, med store muligheter for kreativ bruk. Strukturen med fire temaer bidrar til å belyse temaene fra ulike vinkler og gjør det mulig å gå i dybden i hvert enkelt tema.

Encanté finnes i digital utgave som Unibok. Den gir en helhetlig og pedagogisk gjennomarbeidet framstilling av faget, har innlest læreboktekst, og en rekke nyttige studieverktøy som øker leseforståelsen. Lisensen til den digitale læreboka for vg1 er gyldig i 2 år slik at elevene har tilgang fram til eksamen.


Enchanté har rike nettressurser for elever og lærere.
Enchanté Elevnettsted er gratis og har funksjonalitet som gir elevene god mulighet til å arbeide med kjerneelementet språk og teknologi. Nettstedet inneholder oppgaver av ulik art, øvelsesverktøy og innleste tekster fra boka, og inkluderer også tilgang til Språkporten fransk. Encanté Elevnettsted er gratis å bruke, men krever innlogging slik at eleven kan lagre arbeid og besvarelser og holde god oversikt over progresjon og resultater.

Enchanté Lærernettsted inneholder ekstra ressurser til læreren, som forslag til årsplaner, undervisningsopplegg og tverrfaglig arbeid. Læreren kan holde god oversikt over gruppens og enkeltelevens arbeid og resultater, kan tildele passende oppgaver til enkeltelever og rette og kommentee skriftlige besvarelser. Lisens til lærernettstedet må kjøpes.

Forfatterne har bred faglig kompetanse og lang erfaring som lektorer i fransk i videregående skole. De brenner for fransk språk og formidling av kunnskap om fransk kultur og samfunn.
Clélia Etienne Elster, Maria Bratlie Gauvin, Siri E. Skinnemoen, Hilda Hønsi, Claire Kjetland, Sébastien Liautaud