Echt! 1 (LK20)

Echt! Tysk 2 (LK20)

Lærebok tysk 2, vg1

Mona Gundersen-Røvik, Birgit Woelfert, Simen Braaten og Jo Helge Ansnes Schei, 2020, Fleksibind, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Echt! 1 har lavterskel kommunikasjon på tysk i fokus, i tråd med fagfornyelsen. Læreverket utfordrer tyskeleven til å se verden på nye måter, og har en innovativ tilnærming til grammatikk og språklæring. Echt! er et nytt og engasjerende læreverk for tysk nivå 2, utviklet til fagfornyelsen 2020.


Echt! legger vekt på lav-terskel kommunikasjon på tysk
, og verket inneholder derfor gode modelltekster og oppgaver som legger opp til å ta i bruk og utvikle språkferdighetene gradvis. Læreverket aktiviserer og motiverer elevene til å ta i bruk tysk fra første skoletime, blant annet ved å gi setningsstartere og Sprachhilfe under mange oppgaver. På den måten skal alle elevene klare å produsere språk og oppleve mestring.

Læreverket har en praktisk og oversiktelig struktur. Forfatterne er selv lærere og kjenner til lærerens og elevenes behov, og har derfor vektlagt en ryddig og brukervennlig struktur i bøkene. De enkelte elementene i leksjonene er gjenkjennelige og gjør det lett å orientere seg i stoffet og hvordan det er tenkt brukt. Hver leksjon inneholder dessuten et oppslag med repetisjonsoppgaver og en ordbank med uttrykk og fraser som oppsummerer de viktigste kommunikasjonsferdighetene fra kapitlet – So sagt man das! Bildene er nøye utvalgt for å skape et visuelt tiltalende uttrykk, og ikke minst for å invitere til kommunikasjon rundt dem. Bildene vil alltid stå i en sammenheng med tekstene og temaene i leksjonene og ofte ikke bare illustrere, men supplere innhold til temaene.

Echt! har en tydelig progresjon og gode muligheter for differensiering. Tekstene og oppgavene bygger på en gjennomtenkt progresjon innad i hver leksjon, og i løpet av leksjonene gjennom hele boka. Det betyr at de første tekstene i hver leksjon stort sett er de enkleste, og de siste de med høyest vanskelighetsgrad. Likevel vil læreren kunne velge ut enkelte tekster og leksjoner for selvstendig bruk. Boka gir gode muligheter for differensiering, både i utvalg og vanskelighetsgrad av tekstene og i oppgavetypene, slik at hver elev skal kunne oppleve både mestring og læring av nytt stoff og nye språkferdigheter. Alle elever skal gradvis ta i bruk et bredere ordforråd og mer komplekse språklige strukturer.

Modellering, repetisjon, delvis modellering, utforsking og selvstendig refleksjon utgjør bredden i oppgavenivåene. Oppgavetypene er variert, med både individuelle oppgaver, partnerarbeid, skrive-, snakke- og kreative oppgaver, slik at det aldri blir kjedelig. Dessuten gjelder samme prinsipp for oppgavene som for tekstene: de første oppgavene etter en tekst er de enkleste og blir så gradvis mer utfordrende. På den måten kan enhver lærer tilpasse oppgavetypene til sin klasse og hva som passer best for elevgruppen.

Echt! utfordrer og legger til rette for dybdelæring. Hva kan vi lære av nazistenes propagandavirksomhet i vår tid, der vi er konfrontert med og nødt til å skille mellom sannheter og Fake News? Hvilke utfordringer står demokratiet, både i det tyskspråklige og det norske samfunnet ovenfor, og hva kan vi lære av historien og dagsaktuelle temaer ved å løfte blikket? Nye tilnærminger til kjente og viktige temaer, samt helt nye temaer, vil gi elevene et aktuelt bilde av målspråksområdene og øke deres interkulturelle kompetanse.

Læreverket bringer inn tverrfaglige temaer der det er naturlig. Temaene står i en tydelig kontekst som skal gjøre faget relevant for elevene. De skal både kjenne igjen personlige og hverdagslige temaer og de samfunnsutfordringene og -spørsmålene vi møter i dag. Samtidig skal de få opp øynene for nye måter å tenke og se verden på. I leksjonene løfter vi derfor blikket utover de tradisjonelle begrensningene til temaene og bringer inn tverrfaglighet.
Ved å belyse temaer fra nye og forskjellige vinkler, samt ved å løfte frem sammenhenger mellom de enkelte temaene man lærer om i tyskfaget, er det lagt tilrette for dybdelæring.

Echt! har en innovativ tilnærming til grammatikk og språklæring som vil oppleves engasjerende og spennende. Elevene vil aktivt bruke forkunnskapene sine og kompetansen sin fra andre språk. En god kombinasjon av induktiv tilnærming til språklæring, som får elevene til å reflektere over språklæringen, og en forklarende oppslagsdel av grammatikken, vil legge til rette for varig innlæring av språket.
Hver leksjon inneholder en grammatikksti, som inviterer til samarbeid og refleksjon rundt språket i klasserommet. Alle stiene inneholder oppgaver som må løses på veien, samt et fyldig utvalg av drilloppgaver på nett.
Vi tror elevene på den måten oppnår en språkkompetanse som varer.

Echt! 1 lærebok i digitalt format er et læremiddel med en helhetlig og pedagogisk gjennomarbeidet framstilling av faget. Læreboka finnes i to digitale formater: Echt! 1 (2020) Unibok og Echt! 1 (2020) Brettbok. Unibok-utgaven har innlest læreboktekst, ordbok og en rekke nyttige studieverktøy som øker leseforståelsen. Lisensen til den digitale læreboka for vg1 er gyldig i 2 år slik at elevene har tilgang fram til eksamen.

Echt! Elevnettsted er en gratis, fyldig nettressurs som vil gjøre språklæringen motiverende for både svakere og sterkere elever. Det er mange språkøvinger til hver leksjon i boka, også her med en gjennomtenkt progresjon og god variasjon. Elevnettstedet har Cappelen Damms Tysk ordbok integrert og gir også tilgang til Språkporten tysk, et digitalt læremiddel med grammatikk- og språkøvinger på to nivåer, som vil bidra til å styrke språkferdighetene.

Echt! Lærernettsted inneholder nyttig materiell og lenker til stoff som kan bidra til å gjøre undervisningen enda mer variert og spennende. Lærernettstedet gir læreren oversikt over elevens og gruppens arbeid og resultater, og mulighet for å tildele oppgaver. Echt! nettressurser er tilrettelagt for prosessorientert skriving og eleven kan kommunisere med læreren gjennom nettstedet. Lisens til Echt! Lærernettsted må kjøpes.

Du finner Echt! Elev- og lærernettsted på echt.cdu.no

Echt! har et sterkt og engasjert forfatterteam der alle brenner for det tyske språk og kulturen i tyskspråklige land. De har bred kompetanse på ulike felt og har lang erfaring som tysklærere.
Mona Gundersen-Røvik, Birgit Woelfert, Simen Braaten, Jo Helge Ansnes Schei