Citizens YF (LK20) av Vivill Oftedal Andersen, Kristin Berger, Jaspreet Kaur Gloppen, Therese Holm, Monica Opøien Stensrud og David Woodhouse (Fleksibind)

Citizens YF (LK20)

Citizens YF engelsk (LK20)

Lærebok engelsk vg1 yrkesfag

Vivill Andersen, Kristin Berger, Jaspreet Gloppen, Therese Holm, Monica Stensrud og David Woodhouse, 2020, Fleksibind, Engelsk, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Citizens YF er et nyskrevet læreverk til engelsk for yrkesfaglige utdanningsprogram i Fagfornyelsen. Læreboka i kombinasjon med læreverkets digitale komponenter gir elever og lærere verktøyene de trenger for å lykkes med engelskfaget på vg1 for yrkesfaglige utdanningsprogram. Forfatterne er erfarne engelsklærere i videregående skole, og deres mål har vært å lage et helhetlig læreverk som gjør det mulig å omsette intensjonene i den nye læreplanen til god praksis i klasserommet.


Læreboka har fire temakapitler om sentrale temaer fra læreplanen
og ett kapittel med kurs i viktige strategier og metoder for språklæring, tekstskriving og -analyse. De tverrfaglige temaene Demokrati og medborgerskap og Livsmestring og folkehelse ligger til grunn for de fire temakapitlene, noe som gjenspeiles i kapitlenes titler: Connections, Careers, Challenges og Citizens. Med utgangspunkt i elevenes eget liv og med den engelskspråklige verden som ramme, tar kapitlene opp engasjerende spørsmål: Hva knytter oss sammen som medborgere av det globale samfunnet? Hvilke krefter virker samlende og splittende i et demokrati? Hvordan kan vi forstå hverandre bedre på tvers av kulturer, både i samfunnet generelt og i arbeidslivet spesielt? Hvilke utfordringer er det viktig å mestre som samfunnsborger, i arbeidslivet og globalt?

Citizens YF legger opp til en aktiv elevrolle. Mange av oppgavene involverer samarbeid og utforsking, også når elevene skal trene på å bruke f. eks lesestrategier og i skriveprosesser. Elevene får også muligheter til å aktivt fordype seg i temaer de synes er interessante, og til å bruke kunnskap og ferdigheter de har tilegnet seg i nye sammenhenger. Siden boka kun fokuserer på fire temaer, blir hvert tema belyst fra ulike synsvinkler. Etter mange av tekstene kan elevene gå videre og jobbe med læringsstier, dvs. strukturerte læringsløp med tekst/video/lyd og varierte oppgavesett, på nettstedet citizens.cdu.no. I en egen sekvens bakerst i boka får elevene et antall fordypningsoppgaver å velge mellom.

Elevene skal oppleve at Citizens YF er relevant for dem. Derfor er fagretting av stoffet et viktig virkemiddel for å skape engasjement og for å oppfylle flere av målene i den nye læreplanen. Spesielt i kapitlet Careers introduseres mange interessante temaer fra arbeidslivet i boka. Deretter går elevene til sitt eget utdanningsprograms elevnettsted, hvor de kan jobbe videre med temaet i læringsstier laget spesielt for utdanningsprogrammet. Eksempler på slike temaer er HMS, viktige redskaper/verktøy og kommunikasjon på arbeidsplassen, inkludert skriftlige kommunikasjonsformer som søknad og rapport. En felles bok for alle YF-elever, kombinert med fagrettet stoff for hvert utdanningsprogram på egne elevnettsteder, letter både innkjøp og undervisning for skolen og lærerne.

Citizens YF skal være et godt læremiddel for alle elever. Differensiering vises innad i hvert kapittel gjennom variasjon i tekstenes lengde, sjanger og vanskelighetsgrad. Mange av tekstene i læreboka har «Shortcuts», dvs. en forenklet versjon av teksten med egne oppgaver. (Dette gjelder også svært mange av tekstene på nettstedet.) Førlesingsoppgaver aktiviserer elevenes bakgrunnskunnskaper og viser dem hvor de kan få hjelp og støtte til å f. eks bruke lesestrategier. Oppgavene til hver tekst har gjennomgående en progresjon fra forståelse av innhold og språk til refleksjon og produksjon av egne muntlige og skriftlige tekster. I tillegg er utfordrende oppgaver merket med en egen farge.

Kjerneelementene Språklæring og Kommunikasjon er basis for svært mye av innholdet og oppgavene i Citizens YF, men som det sies læreplanens tredje kjerneelement, Møte med engelskspråklige tekster: «Språklæringen skjer i møte med engelskspråklige tekster». Ikke minst er elevenes motivasjon for faget og deres engasjement i lesing, lytting, diskusjoner og egen tekstproduksjon avhengig av at de møter tekster som snakker til dem og tar dem vekk fra alt som lokker og distraherer. Derfor inneholder Citizens YF tekster i sjangere som intervju, podcast, blogg, leserinnlegg, dialog, artikkel, tale og selvbiografi fra forfattere som Trevor Noah, Toni Morrison, William Sutcliffe og Malala Yousafzai. På nettstedet er det læringsstier med utstrakt bruk av film og video.

Citizens YF lærebok finnes også som Unibok. Unibok-utgaven har innlest læreboktekst, ordbok og en rekke nyttige studieverktøy som øker leseforståelsen.