Barnehagelæreren som medforsker

- en arbeidsbok for utvikling i barnehagen

Johanna Birkeland, Øyvind Glosvik, Marion Oen og Elin Eriksen Ødegaard (red.), 2022, Heftet, Bokmål

Omtale

Barnehagelæreren som medforsker er en inspirerende fagbok og praktisk arbeidsbok som retter fokus mot samarbeidende forskning, verkstedsmetodologi og utviklingsarbeid i barnehagen. Sentrale temaer er leke- og læringsmiljø, foreldresamarbeid og ledelse av en lærende barnehage.

Forskere fra BARNkunne – Senter for barnehageforskning ved Høgskulen på Vestlandet har sammen med barnehageansatte i Bergen kommune utviklet denne boken. Forskerne redegjør for grunnlaget og teorien bak prosjektet og utviklingsarbeidet. Fem barnehager forteller om egen praksis - det handler om barnehageleders identitet og kvalitetsutvikling, daglig foreldresamarbeid, lekematriell, voksenrollen, utforsking og lek.

Forfatterne utvider og videreutvikler skrivesjangre for praksisutviklende forskning, erfaringsdeling og formidling. De utfordrer tradisjonell vitenskapelig formidling ved å inkludere både tradisjonelle fagsjangre og nye faglige fortellende skrivemåter. Samskaping og medforskning har vært sentrale premisser i samarbeidet mellom barnehagene og forskerne. Sammen deler de erfaring der praksis fra barnehager og teori fra forskerne blir bearbeidet – sammen skaper de ny kunnskap!

Barnehagelæreren som medforsker henvender seg til alle ansatte i barnehagen. Boken er relevant for undervisning i ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid i barnehagelærerutdanningen og for fordypning og etter- og videreutdanning. Den er også interessant for barnehagefeltets mange praktikere som ønsker å utvikle egen og kollegaers kompetanse i det daglige arbeidet med barn og foreldre.