Allmenningsretten i Norge

Ulike regler for like arealer

Øyvind Ravna og Gunnar Ketil Eriksen, 2023, Innbundet, Bokmål

Omtale

Denne boka omhandler forvaltningen av de offentlig eide utmarks- og allmenningsområder i Norge. Fremstillingen gir en beskrivelse og undersøkelse av eksisterende ordninger for disse områdene, nærmere bestemt statsallmenninger forvaltet etter fjellova og lov om skogdrift i statsallmenningene, statsgrunnen i Nordland og Troms og Finnmarkseiendommen. Videre beskrives historikk, bruksrettigheter og eiendomsforhold. Boka omtaler også bygdeallmenningene samt forslaget til Det gjenoppnevnte Samerettsutvalget om en Hålogalandsallmenning. Også forvaltningen av den samiske reindriften i Norge beskrives kort.